Социолошки преглед, Vol. XXXI (1997), no. 3

Социолошки преглед, Vol. XXXI (1997), no. 3

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

ЧЛАНЦИ

Adam Burgess – Критичке рефлексије о повратку регулисања права националних мањина у источно-западне европске послове PDF (778 KB)

Јован Бабић – Санкције УН – једна етичка анализа PDF (465 KB)

Мирослав Прокопијевић – Улога синдиката после пропасти комунизма PDF (1091 KB)

Љубинко Пушић – Урбана политика – део друштвених примена PDF (812 KB)

Вук Стамболовић – Медицина – од оруђа ка служби PDF (714 KB)

Зорица Васиљевић – Карактеристике друштвено-економског развоја српског села PDF (550 KB)

 

ИСТРАЖИВАЊА

Слађана Ђурић – Опстајање традиционалних облика брака код албанаца на Косову и Метохији PDF (1525 KB)

Слободан Вуковић – Међугенерацијска покретљивост према месту рођења PDF (790 KB)

Слободан Цвејић – Узрочна анализа категоријалних података – предисторија и почетак мултиваријационе анализе у социологији PDF (930 KB)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Славко Тадић – Јасно и разговетно мишљење о политичким стварима PDF (124 KB)

Социолошки преглед, Vol. XXXI (1997), no. 3