Социолошки преглед 1961-2009.

Бојана Вукотић:

 

Социолошки преглед 1961-2009.[1]

Часопис Социолошки преглед је, по Миловану Митровићу[2]први прави југословенски социолошки часопис. Први пут је као зборник објављен 1938. године под уредништвом Ђорђа Тасића, професора Правног факултета, у издању Друштва за социологију и друштвене науке у Београду. Обнавља га Социолошко друштво Србије 1961. године, најпре као зборник, а од 1964. излази као часопис. Излази најпре штампан латиницом, а од 1998. године штампа се на ћириличном писму.Србије. Од 1977. суиздавач је Центар за социолошка истраживања Института друштвених наука, а током 1983. као издавач се појављивало и Удружење социолога САП Војводине. Од 1988. до краја 2008. године Издавач часописа је Социолошко друштво Србије (које се од 2006. године поново зове Српско социолошко друштво) у сарадњи са Институтом друштвених наука (Београд) и Институтом за криминолошка и социолошка истраживања (Београд).

Седиште редакције

Редакција часописа никада није имала сопствену просторију, а седиште Редакције више пута је мењало адресу: 1961-1962 године адреса је Студентски трг 1 (Филозофски факултет), 1971-1976 Маршала Тита 16 (Институт за криминолошка и социолошка истраживања), 1964-1970, затим 1977-2008 Народног фронта 45 (Институт друштвених наука).

Динамика излажења

Од како је обновљен, часопис је мењао ритам излажења: најпре, 1961. и 1962. године излази као годишњак, од 1964. до 1978. трипут годишње, а од од 1979. године до данас четири пута годишње. Због недостатка финансијских средстава Социолошки преглед није излазио 1963, 1966, 1967. и 1969. године.

Од 1961. до краја 2008. године издата су 42 годишта, укупно 160 бројева штампаних у 107 свезака: 63 појединачних бројева, 39 двоброја, 1 троброј и 4 четвороброја. Штампано је 17.670 страница, тј. преко 1.100 штампарска табака текста. Број 2 /1995 штампан је на енглеском језику (Selected Articals by Serbian Sociologists Presented at the Second European Conference for Sociology, Budapest, 30. VIII-2. IX 1995.).

Уредници и Редакција

У 20 мандата часопис Социолошки преглед уређивало је укупно 19 главних и одговорних уредника – у 16 мандата као самостални, а у 4 периода било је по 2 ко-уредника. Главни и одговорни уредници били су: Михаило Поповић (1961-1962), Слободан Боснић (1964), Живан Тасић (1965), Милосав Јанићијевић (1968-1970), Слободан Бакић и Триво Инђић (1971-1973), Слободан Бакић (1974-1975), Ђорђе Ускоковић (1975-1976), Слободан Бакић и Милосав Јанићијевић (1977-1981), Анђелка Милић и Борисав Џуверовић (1981-1983), Угљеша Звекић и Аљоша Мимица (1983-1985), Сретен Вујовић (1985-1987), Стјепан Гредељ (1987-1988), Триво Инђић (1989-1991), Милена Давидовић (1992-1993), Слободан Вуковић (1994-1996), Милан Брдар (1997-1998), Зоран Аврамовић (1999-2000), Слободан Вуковић (2000-2003), Гордана Трипковић (2004-2006) и Слободан Антонић (2006-2008); специјални број 1978. године, припремљен за IX конгрес социолога у Упсали уредила је Редакција у саставу: Слободан Бакић, Милосав Јанићијевић, Данило Ж. Марковић, Анђелка Милић и Мирослав Печујлић. Бројеве 1/4 (1990) и 1/4 (1991) уредио је Слободан Вуковић.

За све време излажења часописа Социолошки преглед било је осам заменика главног и одговорног уредника (Прилог 7) и седам секретара Редакције (Прилог 8). Од 1990. године нема података о секретару Редакције.

Издавачки савет часописа Социолошки преглед постојао је од 1973. до 1993. године. Било је укупно 32 члана Издавачког савета (имена су наведена у Прилогу 9).

Двадесет редакција, колико их је било до краја 2008. године, бројало је укупно 107 чланова (Прилог 10)[3].

Из табела 12 и 13 (Табела 12 – Чланови Редакције Социолошког прегледа по месту становања, Табела 13 – Чланови Редакције Социолошког прегледа по месту запослења) види се да је 71,96% чланова Редакција Социолошког прегледа из Београда, а 77,57% је запослено у високошколским и научно-истраживачким установама. И међу члановима Редакције Социолошког прегледа, као и код Редакције часописа Социологија, несразмерна је полна структура – две трећине (67,29%) од укупног броја чланова Редакције су мушкарци, док је само једна трећина (32,71%) жена, а само три жене су уређивале часопис, од којих једна као ко-уредник.

Финансирање часописа

Социолошки преглед је финансиран (често нередовно) од стране Републичког фонда, односно Републичке заједнице за научни рад СР Србије, касније Министарства за науку и технологију Републике Србије, односно Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије. Поједини бројеви штампани су уз финансијску помоћ Института друштвених наука (Београд), Института за криминолошка и социолошка истраживања (Београд), Института за политичке студије (Београд), Института за филозофију и социологију Филозофског факултета у Новом Саду, Института за економику пољопривреде и социологију села у Новом Саду, Филозофског факултета у Новом Саду, Сорос фондације, Агенције Аргумент, Независне радио телевизијске компаније Студио Б и Карић банке. Стални проблеми око обезбеђивања финансијских средстава условили су и честе промене штампарија и места штампања часописа. Финансијске тешкоће нарочито су погодиле часопис у периоду 1987-1989 године када је владала галопирајућа инфлација и перманентни раст трошкова штампања. Током 1988. године цена штампарског папира, која је иначе највећа ставка у трошковима издавања часописа, од јануара до децембра порасла је за 1500% (из Извештаја о раду Радакције, бр. 1-2/1989).

Садржај часописа

Часопис је објављеним прилозима покрио готово све релеванрне области из социологије. Редакција се трудила да Социолошки преглед остане отворен за ауторе из свих средина Југославије, а објављено је и неколико текстова из иностранства. Социолошки преглед је, као гласило Социолошког друштва Србије, редовно обавештавао јавност о раду Друштва и његовим активностима.

Прилози у Социолошком прегледу класификовани су као: научни текстови (теоријске расправе, истраживачки чланци и прегледни, ревијални чланци), стручни текстови (осврти и прикази, анотације-белешке, текстови о настави социологије, дискусија, трибине и саветовања, интервјуи, полемике), библиографије, остали текстови (уводници редакција, преписка, ин мемориам), шта се истражује, преписка, обавештења (извештаји органа ССД/СДС и редакција, извештаји органа ЈУС-а, дописи других организација, институција, удружења грађана и појединаца, статути Друштва, спискови чланова Друштва, обавештења Редакције, остала обавештења-огласи и сл.)

Научни текстови

За 42 годишта излажења, у 160 бројева Социолошког прегледа објављено је укупно 900 научних текстова, од тога 829 (92%) текстова домаћих аутора и 71 текст страних аутора (око 8%). Од укупно 900 текстова 483 (53,66%) су теоријски, 256 (28,44%) емпиријски, а 161 (17,89%) прегледни радови (види Табелу 14. Научни текстови у часопису Социолошки преглед). Знатно је већи број теоријских расправа у односу на емпиријска истраживања (скоро двоструко).

Фундаменталне дисциплине (историја социјалних теорија, историја социологије, историја југословенске социологије, општа социологија, социологија у свету и методологија) заступљене су са 150 (16,66%) радова; граничне дисциплине (историја и социологија, марксизам, социјална психологија, социјална антропологија и демографија) са 66 (7,33%) радова; посебне дисциплине са 617 (68,55) радова: области институција и структура друштва (социологија породице, омладине, образовања, рада, организације и самоуправљања, насеља) – 246 (27,33%), области друштвене свести и културе (социологија културе и уметности, религије и морала, сазнања и науке, политике и права, комуникације, слободног времена, спорта, филма) – 305 (33,89%), друштвена динамика: социологија друштвеног развоја и друштвених покрета – 66 (7,33%); примењене дисциплине (социјална патологија, геронтологија, социологија медицине и социјална политика) 67 (7,44%).

Од 1970. године уводи се објављивање тематских блокова везаних за одређену тему, па чак и издавање комплетних тематских бројева. Објављено је укупно 14 тематских бројева и 41 тематски блок (у Прилогу 11 наведени су тематски бројеви, а у Прилогу 12 тематски блокови часописа Социолошки преглед).

Аутори чланака

У часопису Социолошки преглед научне чланке је објављивао 521 аутор (455 из земље и 66 из иностранства), а на сваког аутора долази у просеку близу два чланка (1,88). Аутора мушког пола је више од две трећине – 362 или 69,48%, док су жене заступљене са 159 аутора или 30,52%.

Од страних аутора, највише их је из САД-а (25) и Пољске (8). Домаћи аутори према месту становања приказани су у Табели 16 (Домаћи аутори научних чланака према месту становања) – подаци говоре о метрополизацији социологије јер је највећи број аутора из Београда (320 или 70,33% у укупном броју аутора, а чак 352 или 90,91% ако се посматра само број аутора из Србије, без Војводине).

Из Табеле 17 (Домаћи аутори научних чланака према месту запослења) види се да је највећи број аутора из високошколских и истраживачких институција (3:1 у односу на остале делатности, то јест 346 аутора или 76,05%): аутори чије је место запослења универзитет заступљени су са 43,96%, а сарадници института са 32,09% у укупном броју аутора научних текстова.

Стручни текстови

Осврти и прикази књига, часописа и научних скупова, анотације књига и белешке о часописима – укупно је објављен 491 овакав текст – приказани су у Табели 18 (Осврти, прикази, анотације и белешке ).

Од свих стручних текстова скоро три четвртине чине осврти, прикази и анотација књига домаћих и страних аутора (359, односно 73,12%). Број оваквих прилога по периодима приказан је у Табели 19 из које се види да је најплоднији период био између 1981. и 1990. године када је објављено укупно 111 оваквих прилога што је скоро трећина од укупног броја (30,92%). Однос приказаних домаћих и страних књига је прилично уравнотежен, мада преовлађују прикази књига домаћих аутора: 206 према 153, односно 57,38% према 42,98%; приказано је скоро дупло више изворних него преведених књига страних аутора (101:52). Највише приказаних књига је из области социологије политике и права (51), опште социологије (47), социологије рада и урбане социологије (по 24).

Објављено је и 17 приказа домаћих и 82 приказа страних часописа. У Табели 20 приказан је распоред белешки о домаћим часописима; сви прикази страних часописа објављени су у периоду од 1965. до 1980. године.

Поред осврта, приказа, анотација и белешки заступљени су и текстови о настави социологије (пре свега уџбеника и кадра који предаје овај предмет), полемике о оригиналности неких радова објављених у часопису, полемике поводом изласка из штампе Социолошког речника, интервјуи.

Библиографије

У часопису Социолошки преглед објављено је и 19 библиографија и њихов распоред и тематика приказани су у Табели 21.

Остали текстови

Остали текстови у часопису Социолошки преглед обухватају уводнике редакција, некрологе, упутства сарадницима, рецензије, преписке (посебно је била жива преписка чланова Социолошког друштва Србије са социолозима из целог света током НАТО агресије 1999. године), разна обавештења (извештаји органа ССД/СДС и редакција, извештаји органа ЈУС-а, обавештења ЈУНИР-а, дописи других организација, институција, удружења грађана и појединаца, Статут Друштва, спискови чланова Друштва, информације о чланарини, бавештења Редакције, обавештења о научним скуповима, огласи издавачких кућа, спонзора часописа и сл.)

Заменици главног и одговорног уредника: Лидија Топић (1981-1982), Стјепан Гредељ (1985-1986, 1992-1993), Милан Брдар (1987-1988, 1994-1996), Слободан Вуковић (1989-1991), Зоран Аврамовић (1997-1998), Душан Давидовић (1999-2003), Слободан Антонић (2004-2006), Жолт Лазар (2006-2008).

Секретари Редакције: Угљеша Звекић, IVан Ковачевић, Лидија Топић, Душан Бјелић, Маја Кораћ, Мирослав Николић, Радуле Перовић.

Чланови Издавачког савета: Бакић Слободан, Благојевић Марина, Богдановић Марија, Бојановић Радојица, Бурић Оливера, Ћимић Есад, Давидовић Милена, Џуверовић Борисав, Гоати Владимир, Голубовић Загорка, Гредељ Стјепан, Инђић Триво, Јакшић Божидар, Јанићијевић Милосав, Каран Миленко, Козомара Младен, Лукић Радомир, Марковић Данило Ж, Милановић Владимир, Милић Анђелка, Милић Владимир, Милић Војин, Митровић Милован, Павловић Вукашин, Печујлић Мирослав, Пешић Весна, Поповић Михаило, Ранковић Миодраг, Срејовић Драган, Стојанов Младен, Танић Живан, Вујовић Сретен.

Чланови Редакције: Ахтик Мирослав (1964), Антић Милан (1985-1986), Аврамовић Зоран (1985-1986, 1997-2000), Бакић Слободан (1964-1970, 1977-1980), Бјелић Душан (1979-1980), Бјелобаба Анка (1973-1976), Благојевић Љубица (1964), Болчић Силвано (1968-1970, 1977-1980), Боснић Слободан (1964), Брдар Милан (1987-1988, 1994-1998, 2002-2008), Броћић Љубинка (1975-1976), Броћић Манојло (1985-1986), Бугарски Каменко (1964-1965), Буквић Милош (1975-1976), Цанић Слободан (1975-1976), Царин IVанка (1971-1974), Цвејић Слободан (1994-1996), Ћирић Јован (1977-1979), Давидовић Душан (1994-2003), Давидовић Милена (1983-1984, 1992-1993), Делетић Симка (2000-2003, 2006-2008), Драгићевић-Шешић Милена (1992-1993), Дрезгић Рада (1989-1991), Џуверовић Борисав (1981-1982), Ђорђевић Драгољуб Б. (1983-1984, 2004-2006), Ђорђевић Тома (1981-1982), Ђошић Душан (1968-1970), Ђурић Слађана (1989-1991), Гавриловић Слободан (1989-1991), Глушчевић Манојло (1965), Гредељ Стјепан (1985-1988, 1992-1993), Илић Владимир (1989-1993), Инђић Триво (1974, 1983-1984, 1989-1991), Јаковљевић Владимир (1965), Јанићијевић Милосав (1968-1970, 1977-1980), Јанковић IVан (1983-1986), Јокић Александар (2007-2008), Јовановић Ђокица (1994-1996), Каљевић Марија (1964), Килибарда Крсто (1968-1970), Кнежевић IVан (1983-1984), Коковић Драган (1994-1996), Комшић Јован (2004-2006), Кораћ Маја (1985-1986, 1992-1993), Кораћ Весна (1992-1993), Костић Даринка (1965), Козић Петар (1965), Кубурић Зорица (1997-2001), Кубуровић Анкица (2004-2006), Куљић Тодор (1977-1980, 1985), Лазар Жолт (2002-2008), Лукић Радомир (1961-1962), Маџгаљ Слађана (1992-1993), Манојловић Зоран (1981-1984), Марјановић Милош (1975-1976), Marjorie Cohn (2007-2008), Мићић Ксенија (1971-1974), Мићуновић Драгољуб (1961-1962, 1975-1976), Мијановић Љиљана (19871988), Милић Анђелка (1981-1982), Милић Војин (1961-1962), Милошевић Божо (1987-1988), Милошевић-Лубурић Милка (1987-1991), Мимица Аљоша (1981-1984), Митровић Љубиша (1981-1982), Митровић Милован (1999-2003), Мркшић Данило (1987-1988), Накарада Радмила (1999-2001), Немањић Милош (1971-1972, 1981-1982), Николић Мирослав (1987-1988), Новаковић Нада (1992-1993, 1999-2003), Орлић Дејан (2006-2008), Папић Жарана (1983-1984, 1992-1993), Пешић Весна (1971-1973, 1977-1980, 1983-1984), Пешић-Голубовић Загорка (1962), Петовар Ксенија (1985-1986), Петровић Ружа (1964, 1975), Петровић Живојин (2006-2008), Поповић Ненад (1987-1988), Радевић Милорад (1968-1970), Радивојевић Радош (1985-1986, 1994-1996), Радомировић Војин (1977-1980), Рашевић Мирјана (1999-2001), Сагдати Шанија (1987-1988), Станковић Југослав (1962, 1965), Стојанов Младен (1968-1970), Стојковић Бранимир (1997-1998), Шпадијер-Џинић Јелена (1964), Штамбук Владимир (1968-1970), Танић Живан (1965-1968, 1970), Томановић Велимир (1973-1974), Топић Лидија (1977-1978, 1981), Трипковић Гордана (1997-2003), Трипковић Милан (1983-1984), Турза Карел (1992-1996), Васовић Мирјана (2002-2006), Вејвода IVан (1989-1991), Вратуша-Жуњић Вера (1994-1998), Вујачић Илија (1987-1991), Вујачић Вељко (2007-2008), Вујовић Сретен (1971-1974, 1983-1984), Вуковић Слободан (1987-1996, 2004-2008), Вулетић Владимир (1997-1998), Зајић Градимир (1981-1982), Зотовић Драгана (1989-1991), Звекић Угљеша (1981-1984), Жунић Драган (1989-1991, 1997-1999).

Тематски бројеви: Сто година Париске комуне (1971); Path of Social Development (1978) – специјални број припремљен за IX конгрес социолога у Упсали (Шведска); Друштвене промене и друштвени развој (1981); Мој поглед на кризу југословенског друштва (1986); Социологија града (1986); Социјална политика (1987); Шта хоће радници у штрајку? (1987); Српско друштво данас (анкета) (1993); Selected Articals by Serbian Sociologists Presented at the Second European Conference for Sociology, Budapest, 30. VIII-2. IX 1995. (1995); Саопштења са научног скупа Социологија и наше време (1998); НАТО агресија: преседан и последице (1999); Саопштења са научног скупа Србија и свет (2000); Социологија и проблеми регионализације (2002) – део саопштења са истоименог научног скупа; Саопштења са научног скупа Друштво у транзицији – модели, алтернативе, перспективе (2004).

Тематски блокови: Проблеми савременог индустријског друштва (1970); Прилози из политичке социологије (1970); Прилози из социологије породице (1970); Индустријска социологија (1971); Друштвени сукоби (1971); Социологија спорта (1972); Социологија међународних односа (1972); Социологија образовања (1973); Трећи свет (1973); Урбанизам и социологија (1974); Медицина и социологија (1974); Социологија морала (1974); Социологија спорта (1975); Организација удруженог рада и друштвена околина (1976); Социологија и историја (1976); Социолошке теорије друштвеног развоја (1977); Друштвене промене на селу (1977); Из историје наше социологије (1977); Методолошки проблеми у социолошким истраживањима (1978); Социолошки преглед 1938-1978 (1978); Слободно време, физичко васпитање и спорт (1980); Социологија културе (1982); Социологија самоуправљања (1982); Омладина и друштвена криза (1983); Право и социологија (1983); Диркемова социологија самоубиства (1983); Социологија и школа (1985); Социологија и школа (1985); Социологија спорта (1987); Теоријски плурализам у социологији (1988); Медицина, ван паске (1989); Југословенско друштво (1990); Социологија и рат (1992); Актуелни проблеми јавног мњења (1994); Разбијање и/или распад Југославије (1994); Јавно мњење и развој демократије (1995); Промене парадигми и мода у науци (1995); Социологија и маркетинг (1995); Транзиција и југословенско друштво (1996); Религија и друштво (1996); Млади, криза, понашање (1997).

 

Чланови Редакције Социолошког прегледа по месту становања

Београд

Изван Београда

Непознато

Укупно

мушкарци

49

23

1

73

Жене

28

4

2

34

Свега

77

27

3

107

 

Чланови Редакције Социолошког прегледа по месту запослења

Универзитет

Институти

Остало

Непознато

Укупно

мушкарци

35

20

14

3

72

Жене

13

15

4

3

35

Свега

48

35

18

6

107

 

 

Научни текстови у часопису Социолошки преглед

Врста текста

Домаћи

Страни

Укупно

%

Теоријске расправе

437

46

483

53,67

Истраживачки чланци

247

9

256

28,44

Прегледни чланци

145

16

161

17,89

Укупно

829

71

900

100,00

%

92,11

7,89

100,00

 

 

Домаћи и страни аутори научних чланака у часопису Социолошки
преглед
по полу и пореклу

Пол

Порекло аутора

Југословен

Странац

Свега

Мушки

312

50

362

Женски

143

16

159

Укупно

455

66

521

 

 

Домаћи аутори научних чланака у часопису Социолошки преглед
према месту становања

Мушкарци

Жене

Свега

Београд

197

105

320

С

Ниш

9

5

14

Р

Крагујевац

4

0

4

Б

Бор

5

1

6

И

Лозница

2

0

2

Ј

Јагодина

1

0

1

А

Ужице

2

0

2

Ваљево

3

0

3

Укупно

352

Војводина

34

12

46

Остале

Косово

6

1

7

републике

Хрватска

13

7

20

/покрајине

Словенија

11

7

18

БиХ

4

1

5

Македонија

2

1

3

Црна Гора

4

0

4

УКУПНО

297

140

455

 

Домаћи аутори научних чланака у часопису Социолошки преглед
према месту запослења

Место запослења

Мушкарци

Жене

Свега

%

Универзитет

151

49

200

43,96

Институт

86

60

146

32,09

Остало

51

25

76

16,70

Непознато

23

10

33

7,25

Укупно

311

144

455

100,00

 

Осврти, прикази, анотације и белешке у часопису Социолошки преглед

Предмет

Свега

Књиге страних аутора

153

Књиге домаћих аутора

206

Страни часописи

82

Домаћи часописи

17

Међународни скупови

10

Домаћи скупови

23

Укупно

491

 

Осврти, прикази и анотације књига домаћих и страних аутора у часопису
Социолошки преглед
(по периодима)

Периоди

Стране књиге

Домаће књиге

Укупно

Изворне

Преведене

Свега

1964-1972

59

5

64

17

81

1973-1980

31

6

37

43

80

1981-1990

9

30

39

72

111

1991-2000

1

8

9

44

53

2001-2008

1

3

4

30

34

Укупно

101

52

153

206

359

 

Белешке о домаћим часописима у часопису Социолошки преглед

Часопис

Град

Број приказа

Praxis

Загреб

1

Филозофска истраживања

Загреб

1

Социологија

Београд

2

Социологија села

Загреб

2

Идеје

Београд

1

Наше теме

Загреб

1

Гледишта

Београд

1

Ревија за социологију

Загреб

1

Аналецта

Љубљана

1

Билтен центра за миграције

Загреб

1

Марксизам у свету

Београд

1

Марксистичке теме

Ниш

1

Српска политичка мисао

Београд

1

Економика

Ниш

2

Укупно

17

 

Библиографије објављене у часопису Социолошки преглед

Година

Аутор

Наслов

1973

Анка Бјелобаба

Социологија образовања

1975

Миодраг Сојановић

Радови о структури југословенског друштва

1977

Јелка Имшировић

Југословенски социолози о друштвеном развоју

1980

Слободан Бакић

Социологија спорта (страна литература)

Зоран Манојловић

Спорт и рекреација (1975-80)

1983

Драган Радуловић

Преглед значајнијих радова о Диркемовој Социологији самоубиства

1985

Био-библиографија Војина Милића

1986

Био-библиографија Мирослава Живковића

1987

Валентина Кртинић

Обуставе рада у Југославији

Зоран Манојловић

Спорт и рекреација

Миодраг Ранковић

Социолошко проучавање друштвених промена и развоја

1988

Добрило Аранитовић

Библиографија Социолошког прегледа (1938-88)

1989

Зоран Манојловић

Библиографија радова социологије медицине рада

1990

Невена Станков

Социјалне (не)једнакости и образовање: библиографија

1994

Бојана Вукотић

Библиографија југословенских серијских публикација из области социологије (1920-1994)

1995

Бојана Вукотић

Југословенски аутори о кризи и распаду Југославије: библиографија

1998

Бојана Вукотић

Библиографија Социолошког прегледа 1988-1997

Драгољуб Б. Ђорђевић

Одабрана ромолошка литература

2008

Бојана Вукотић

Библиографија Социолошког прегледа 1998-2008


[1] Из књиге Социологија у Србији 1959-2009: институционални развој (педесета годишњица Одељења за социологију Филозофског факултета у Београду), уредник и приређивач Марија Богдановић, „Службени гласник“, Београд 2009, стр. 192-198, 207-210, 218-221.

[2] Милован Митровић, Југословенска предратна социологија, Нови Београд, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, 1982, стр. 115

[3] Од укупно 107 чланова Редакције 20 социолога били су по два пута чланови Редакције: Аврамовић Зоран (1985-1986, 1997-2000), Бакић Слободан (1964-1970, 1977-1980), Болчић Силвано (1968-1970, 1977-1980), Давидовић Милена (1983-1984, 1992-1993), Делетић Симка (2000-2003, 2006-2008), Ђорђевић Драгољуб Б. (1983-1984, 2004-2006), Гредељ Стјепан (1985-1988, 1992-1993), Јанићијевић Милосав (1968-1970, 1977-1980), Кораћ Маја (1985-1986, 1992-1993), Мићуновић Драгољуб (1961-1962, 1975-1976), Немањић Милош (1971-1972, 1981-1982), Новаковић Нада (1992-1993, 1999-2003), Папић Жарана (1983-1984, 1992-1993), Петровић Ружа (1964, 1975), Радивојевић Радош (1985-1986, 1994-1996), Танић Живан (1965-1968, 1970), Топић Лидија (1977-1978, 1981), Вујовић Сретен (1971-1974, 1983-1984), Вуковић Слободан (1987-1996, 2004-2008) и Жунић Драган (1989-1991, 1997-1999). По три пута су чланови Редакције били: Брдар Милан (1987-1988, 1994-1998, 2002-2008), Инђић Триво (1974, 1983-1984, 1989-1991) и Пешић Весна (1971-1973, 1977-1980, 1983-1984).

Социолошки преглед 1961-2009.