Социолошки преглед, vol. LVIII (2024), no. 1

Социолошки преглед, vol. LVIII (2024), no. 1

Márton Z. Bagyura, A life course perspective on suburbanisation
Мартон З. Багјура, Поглед на субурбанизацију из угла животног тока

Милица Д. Ковачевић, Етички аспекти извештавања о малолетничком криминалитету у Србији
Milica D. Kovačević, Ethical aspects of reporting on juvenile crime in Serbia

Бојана Р. Вукојевић, Ставови студената у Републици Српској према треп музици: од доминантних наратива ка актуелним музичким преференцијама
Bojana R. Vukojević, Students’ attitudes in the Republic of Srpska towards trap music: From dominant narratives to current music preferences

Марија Д. Марсенић, Култура отказивања на Твитеру – отказивање Руса и Украјинаца у контексту руско-украјинског рата
Marija D. Marsenić, Cancel Culture on Twitter – Cancelling Russians and Ukrainians in the Context of Russian-Ukrainian War

Немања Д. Киџин, Утицај етничке блискости и социоекономског статуса миграната на емпатију домицилне популације у Србији
Nemanja D. Kidžin, Impact of ethnic closeness and socio-economic status of migrants on the empathy of domicile population in Serbia

Ђуро В. Бодрожић, Нација и национализам на Западу – немачки случај
Đuro V. Bodrožić, Nation and nationalism in the West – The case of Germany

Ђорђе С. Стојановић, Генеалогија цивилног друштва: савремена реинтерпретација концепта
Đorđe S. Stojanović, Genealogy of civil society: contemporary reinterpretation of the concept

Aна С. Кнежевић Бојовић, Весна Б. Ћорић, Образовна димензија судске самоуправе у функцији остваривања начела независности судске власти: случај Србије у процесу европских интеграција
Ana S. Knežević Bojović, Vesna B. Ćorić, Educational dimension of judicial self-governance in the exercise of the judicial independence principle: The case of Serbia in the European integration process

Сања Д. Микетић Суботић, О ставовима према језику
Sanja D. Miketić Subotić, On Attitudes towards Language

Ненад М. Јевтић, Јелена Д. Раут, Анализа социолошких аспеката информационе безбедности применом HAIS-Q модела
Nenad М. Jevtić, Jelena D. Raut, Analysis of sociological aspects of information security using the HAIS-Q model

Прикази / Book Review
Славка В. Гвозденовић, Човјекова судбина није трагична, већ космичка
Slavka V. Gvozdenović, Man’s fate is not tragic but cosmic

Упутство за ауторе
Instructions for authors

Социолошки преглед, vol. LVIII (2024), no. 1