Социолошки преглед, vol. LVII (2023), no. 4

Социолошки преглед, vol. LVII (2023), no. 4

Тематски блок Међународне миграције и мобилност студената: научене лекције и могућности унапређења / Thematic section International migration and student mobility – lessons learned and improvement opportunities
др Јелена Р. Предојевић Деспић, гостујућа уредница / Jelena R. Predojević Despić, guest-editor

Јелена Р. Предојевић Деспић, Међународне миграције и мобилност студената: научене лекције и могућности унапређења
Jelena R. Predojević Despić, International migration and student mobility – lessons learned and improvement opportunities

Lisa M. Moran, Tanja T. Kovačič, The multidimensionality of everyday experiences of internationalisation using collaborative autoethnography (CAE): Narratives of belonging and crossing borders of two female sociologists
Лиса М. Моран, Тања Т. Ковачич, Вишедимензионалност свакодневних искустава интернационализације коришћењем колаборативне аутоетнографије: наративи о припадности и преласку граница две социолошкиње

Милица З. Весковић Анђелковић, Нена А. Васојевић, (Ре)конструкција идентитета високообразованих повратника: случај Србија
Milica Z. Vesković Anđelković, Nena A. Vasojević, (Re)construction of the identity of highly educated returnees: The case of Serbia

Јасна Ј. Петрић, Весна М. Лукић, Просторни идентитет међународних студената и везаност за град
Jasna J. Petrić, Vesna M. Lukić, Place identity and urban attachment of international students

Марица Н. Шљукић, Снежана С. Стојшин, Владан Д. Видицки, Услови студирања српских студената у Бечу
Marica N. Šljukić, Snežana S. Stojšin, Vladan D. Vidicki, Study conditions for Serbian students in Vienna

Nikola G. Lero, Conceptualizing homo sensus academicus mobilis: towards a paradigm shift in understanding contemporary global academic mobility
Никола Г. Леро, Концептуализовање homo sensus academicus mobilis: ка промени парадигме у разумевању савремене глобалне академске мобилности

Чланци / Articles
Vera A. Vratuša Žunjić, The life of sociologist Alain Touraine has come to its end. Has it come to The End of Societies as well, as Touraine claimed?
Вера А. Вратуша Жуњић, Живот социолога Алена Турена је дошао до свог краја. Да ли је дошло и до краја друштава, како је тврдио Турен?

Душан Н. Пророковић, Богдан П. Стојановић, Онтолошка безбедност и колективни идентитет кроз призму стратешке културе на примеру Косова и Метохије
Dušan N. Proroković, Bogdan P. Stojanović, Ontological security and collective identity through the prism of strategic culture on the example of Kosovo and Metohija

Ivana M. Luknar, Ray H. Bull, Petar D. Stanojević, Improving the preparation of the investigative interviewing of suspects: A multidisciplinary perspective
Ивана М. Лукнар, Реј Х. Бул, Петар Д. Станојевић, Унапређивање припреме за истражно испитивање осумњичених: мултидисциплинарна перспектива

Саша В. Мијалковић, Срђан М. Милашиновић, Методолошке смернице за научно истраживање лажних дојава о подметнутим експлозивним направама у Републици Србији
Saša V. Mijalković, Srđan M. Milašinović, Methodological guidelines for the scientific research of false reports on planted explosive devices in the Republic of Serbia

Марија Р. Ђорић, Утицај пандемије COVID-19 на десничарски екстремизам
Marija R. Đorić, Impact of the COVID-19 pandemic on right-wing extremism

Адријана Т. Грмуша, Карактеристике вршњачког насиља у београдским средњим школама
Adrijana T. Grmuša, Characteristics of bullying in Belgrade high schools

Марта С. Митровић, Марија З. Вујовић, Татјана М. Вулић, Метановинарски дискурс о слободи медија у онлајн медијима у Србији
Marta S. Mitrović, Marija Z. Vujović, Tatjana M. Vulić, Metajournalistic discourse on media freedom in online media in Serbia

Дејан Љ. Миленковић, Утицај Вилсоновог схватања дихотомије на развој савремене јавне администрације
Dejan Lj. Milenković, Influence of Wilson’s understanding of dichotomy on the development of modern public administration

Виктор С. Стаменковић, Републичка изборна комисија као четврта грана власти – изазови и перспективе
Viktor S. Stamenković, The Republic Electoral Commision as the fourth branch of government – challenges and perspectives

Марија М. Вучинић Јовановић, Јасна Х. Хрнчић, Миона Г. Гајић, Пракса заснована на доказима у средишту парадигматског преокрета у социјалном раду?
Marija M. Vučinić Jovanović, Jasna H. Hrnčić, Miona G. Gajić, Evidence–based practice at the centre of paradigm shift in social work?

Милан В. Ковачевић, Владимир П. Томашевић, Дигитална димензија предузетништва као значајна димензија социјалне сигурности
Milan V. Kovačević, Vladimir P. Tomašević, Digital dimension of entrepreneurship as a significant dimension of social security

Мирко К. Дрманац, Утицај концепта социјалне епистемологије на метатеорију библиотекарства
Mirko K. Drmanac, Influence of the concept of social epistemology on the metatheory of librarianship

Приказ / Book Review
Љубиша М. Деспотовић, Геополитичка сложеност Балкана и његова културноцивилизацијска противречја
Ljubiša М. Despotović, Geopolitical complexity of the Balkans and its cultural-civilizational contradictions

Списак рецензената / List of peer reviewers
Списак рецензената за научни часопис Социолошки преглед, 2023.
List of peer reviewers for the journal Sociološki pregled / Sociological review, 2023

Социолошки преглед, vol. LVII (2023), no. 4