Социолошки преглед, vol. LVII (2023), no. 3

Социолошки преглед, vol. LVII (2023), no. 3

Тематски блок посвећен Попису становништва Србије 2022. године / Thematic section dedicated to the 2022 Population Census of Serbia
Др Горан Пенев, научни сарадник, Институт друштвених наука, Београд, гостујући уредник / Goran D. Penev, PhD, research associate, Institute of Social Sciences, Belgrade, guest-editor

Горан Д. Пенев, Уводник
Goran D. Penev, Editorial

Петар Д. Васић, Попис становништва 2022. године у Србији: друштвенополитички контекст и методолошке иновације
Petar D. Vasić, The 2022 population census in Serbia: sociopolitical context and methodological innovations

Иван Ж. Маринковић, Две деценије депопулације у Србији 2002–2022
Ivan Ž. Marinković, Two decades of depopulation in Serbia 2002–2022

Јелена Н. Стојилковић Гњатовић, Старосна структура становништва Србије – које су промене забележили пописи 2002, 2011. и 2022?
Jelena N. Stojilković Gnjatović, Age structure of the population of Serbia – what changes were recorded in the censuses in 2002, 2011 and 2022?

Снежана С. Стојшин, Промене у националној структури становништва Србије почетком 21. века
Snežana S. Stojšin, Changes in the national structure of Serbia’s population at the beginning of the 21st century

Чланци / Articles
Ивица Љ. Ђорђевић, Озрен Ђ. Џигурски, Миленко У. Џелетовић, Проблем депопулације изабраних земаља југоисточне Европе кроз аналитичку призму концепта људске безбедности
Ivica Lj. Đorđević, Ozren Đ. Džigurski, Milenko U. Dželetović, The issue of depopulation in selected Southeast European countries through an analytical prism of the human safety concept

Стефан В. Мандић, Аустромарксистички и бољшевички однос према националном питању
Stefan V. Mandić, The Austro-marxist and the Bolshevik attitude toward the national question

Саша С. Марковић, Угрожени идентитет и изазови националне обнове Срба у Краљевини Југославији
Saša S. Marković, Threatened identity and chalenges of the national revival of the Serbs in the Kingdom of Yugoslavia

Манојло М. Маравић, Неолиберална идеологизација рада и почетак синдикализације у индустрији видео-игара
Manojlo M. Maravić, Neoliberal ideologization of work and the beginning of unionisation in the video game industry

Миломир Д. Ерић, Однос филозофије и социологије у светлу феноменолошке филозофије Мориса Мерло-Понтија
Milomir D. Erić, The relationship of philosphy and sociology in the light of Maurice Merleau-Ponty’s phenomenological philosophy

Ана С. Вуковић, Дисциплинарна саморефлексија у српској социологији: налази дубинског интервјуа
Ana S. Vuković, Disciplinary self-reflection in Serbian sociology: findings of an in-depth interview

Осврти и прикази / Opinion Review & Book Review
Љубиша Р. Митровић, Драгоцен допринос историји социологије у Југославији
Ljubiša R. Mitrović, A Valuable Contribution to the History of Sociology in Yugoslavia

Божо В. Милошевић, Сазнајно вредно (под)сећање на социолошки допринос Војина Милића
Božo V. Milošević, A cognitively valuable reminder and memory of Vojin Milić’s sociological contribution

Јован Р. Базић, Компаративна педагогија и системи образовања кроз једну оптималну диоптрију
Jovan R. Bazić, Comparative pedagogy and educational systems through an optimal dioptry

Социолошки преглед, vol. LVII (2023), no. 3