Социолошки преглед, vol. LVII (2023), no. 2

Социолошки преглед, vol. LVII (2023), no. 2

Тематски блок Реинтерпретација Русије у светлу нове светске кризе / Thematic Section Reinterpretation of Russia in light of the new world crisis
Гост уредник др Богдана Н. Кољевић Грифит, виши научни сарадник / Guest editor Bogdana N. Koljević Griffith, PhD, senior research associate

Богдана Н. Кољевић Грифит, Реинтерпретација Русије у светлу нове светске кризе
Bogdana N. Koljević Griffith, Reinterpretation of Russia in the light of the new world crisis

Thomann T. Pierre-Emmanuel, Russia, the conflict in Ukraine and the new spatial and geopolitical order
Пјер-Емануел Т. Томан, Русија, сукоб у Украјини и нови просторни и геополитички поредак

Ewa J. Bujwid-Kurek, Artem S. Susolia, The political system of Russia between democratization and authoritarianism
Ева Ј. Бујвид-Курек, Артем С. Сусолиа, Политички систем Русије – између демократије и ауторитарности

Срђан М. Перишић, Криза Запада, отпор Русије и рат – парадигматичне промене света
Srđan M. Perišić, The crisis of the West, Russia’s resistance and war – paradigmatic changes in the world

Alexander A. Lvov, Russia and the West as a conceptual opposition in terms of Russian mentality
Aлександар A. Лвов, Русија и Запад као концептуална опозиција у смислу руског менталитета

Evgeny N. Pashentsev, Ivan S. Blekanov, Anastasia О. Chernobrivchenko, Personal Data Protection in Russia and the Risks of Malicious Use of Artificial Intelligence Technologies: New Challenges to Psychological Security
Евгениј Н. Пашенцев, Иван С. Блеканов, Анастасија О. Чернобривченко, Заштита података о личности у Русији и ризици злоупотребе технологија вештачке интелигенције: нови изазови за психолошку безбедност

Александар Р. Лукић, Нова геополитичка Перестројка
Aleksandar R. Lukić, A new geopolitical Perestroika

Artem N. Sunami, Non-realistic elements in the Russia / “collective West” conflict
Aртем Н. Сунами, Нереални елементи у сукобу између Русије и „колективног Запада“

Christian V. Costamagna, War in Ukraine as a long-term effect of NATO intervention against Yugoslavia? An overview
Кристијан В. Костамања, Рат у Украјини као дугорочни ефекат НАТО интервенције против Југославије? Преглед

Добривоје Ж. Станојевић, Лидија Ж. Мирков, Реторичка својства говора Владимира Путина при проглашењу војних операција у Украјини
Dobrivoje Ž. Stanojević, Lidija Ž. Mirkov, Rhetorical characteristics of Vladimir Putin’s speeches at the announcement of military operations in Ukraine

Чланци / Articles
Невен В. Цветићанин, Маријана Т. Максимовић, Геополитика као старија сестра геоекономије и трансформација светског система у 21 веку
Neven V. Cvetićanin, Marijana T. Maksimović, Geopolitics as the elder sister of geoeconomics and the transformation of the world system in the 21st century

Јован Р. Базић, Бојана Д. Секулић, Образовање у координатама Индустрије 4.0 и Индустрије 5.0
Jovan R. Bazić, Bojana D. Sekulić, Education in coordinates of Industry 4.0 and Industry 5.0

Јелена Д. Стаматовић, Јасна М. Максимовић, Школе у сеоској средини и инклузивно образовање – стање и могућности
Jelena D. Stamatović, Jasna M. Maksimović, Schools in rural areas and inclusive education – current condition and possibilities

Ана М. Славковић, Никола М. Славковић, Дане Р. Субошић, Анализа понашања корисника друштвених мрежа у контексту смањења ризика безбедности у дигиталном окружењу
Ana M. Slavković, Nikola M. Slavković, Dane R. Subošić, Analysis of the behaviour of social media users in the context of security risk reduction in the digital environment

Сања M. Филиповић, Јелена Д. Игњатовић, Ефекти транзиције на животни стандард и социјалну неједнакост
Sanja M. Filipović, Jelena D. Ignjatović, Effects of transition on the standard of living and social inequality

Ивана М. Лепосавић, Јасна Ј. Вељковић, Неуросоциологија: интердисциплинарно научно поље
Ivana M. Leposavić, Jasna J. Veljković, Neurosociology: intrerdisciplinary field of science

Социолошки преглед, vol. LVII (2023), no. 2