Социолошки преглед, vol. LVI (2022), no. 4

Социолошки преглед, vol. LVI (2022), no. 4

Чланци / Articles
Слободан Ч. Антонић, Компрадори као део ТНКК: случај Србије
Slobodan Č. Antonić, Compradors as part of TCC: The case of Serbia

Владимир М. Вулетић, Транснационална капиталистичка класа
Vladimir M. Vuletić, Transnational capitalist class

Богдана Н. Кољевић Грифит, Биополитика XXI века и политички реализам
Bogdana N. Koljević Griffith, Twenty-first century biopolitics and political realism

Цвјетана М. Цвјетковић Иветић, Горан Б. Милошевић, Срђан М. Милашиновић, Демократизација српског друштва кроз призму пореза на имовину
Cvjetana M. Cvjetković Ivetić, Goran B. Milošević, Srđan M. Milašinović, Democratization of Serbian society through the prism of property tax

Марко М. Вујић, Три деценије одрживог развоја – настанак, доминација, слабости и перспектива
Marko M. Vujić, Three decades of sustainable development – emergence, domination, weaknesses and perspective

Ивана Љ. Илић Крстић, Весна Д. Милтојевић, Оснаживање пољопривредница у југоисточној Србији: студија случаја
Ivana Lj. Ilić Krstić, Vesna D. Miltojević, Women farmers’ empowerment in south-eastern serbia: a case study

Елизабета С. Ристановић, Мубарак С.А. Буршаид Ал-Дахери, Суочавање са изазовима биолошких претњи и биолошког оружја у 21. веку
Elizabeta S. Ristanović, Mubarak S.A. Burshaid Al-Dhaheri, Meeting the challenges of biological threats and bioweapons in the 21st century

Зоран Д. Крстић, Неједнакости и пандемија болести COVID-19: пандемија као сила која (ипак) утиче на раст неједнакости
Zoran D. Krstić, Inequalities and the COVID-19 pandemic: Pandemic as a force that (still) affects increasing inequalities

Марко С. Јовановић, Милица С. Јоковић Пантелић, Образовање националних мањина у основним школама у Републици Србији
Marko S. Jovanović, Milica S. Joković Pantelić, Education of national minorities in primary schools in the Republic of Serbia

Далиборка С. Пурић, Љиљана С. Костић, Снежана С. Маринковић, Дигитална (р)еволуција у контексту основношколског образовања – ставови учитеља и студената учитељских и педагошких факултета
Daliborka S. Purić, Ljiljana S. Kostić, Snežana S. Marinković, Digital (r)evolution in the context of primary school education – the attiudes of the teachers and students of teacher education and pedagogy faculties

Ана В. Човић, Богдана М. Стјепановић, Вантелесна оплодња са непознатим донором – дилеме са аспекта биоетике и права детета да зна своје порекло
Ana V. Čović, Bogdana M. Stjepanović, In vitro fertilisation from an anonymous donor – dilemmas from the aspect of bioethics and the child’s right to know his/her biological origins

Биљана Р. Јокић, Слободан М. Мрђа, Допринос културних интересовања субјективном благостању младих у Србији
Biljana R. Jokić, Slobodan M. Mrđa, Contribution of cultural interests to subjective well-being of youth in Serbia

Александар М. Бабић, Диференцирање публике и стратегија оглашавања на интерактивној телевизији
Aleksandar M. Babić, Audience differentiation and advertising strategy on interactive television

Јово М. Медојевић, Мила А. Павловић, Саша А. Милосављевић, Социогеографске детерминанте уништених српских цркава и манастира на Косову и Метохији од 1999. до 2022. године
Jovo M. Medojević, Mila A. Pavlović, Saša A. Milosavljević, Socio-geographic determinants of destroyed Serbian churches and monasteries in Kosovo and Metohija from 1999 to 2022

Прикази / Book Reviews
Зоран Д. Крстић, Класна анализа и поновна ревитализација омиљеног социолошког оруђа
Zoran D. Krstić, Class analysis and revitalization of favourite sociological tools

Татјана Т. Костић, Естетска, сазнајна и васпитна функција књижевног дела
Tatjana T. Kostić, Aesthetic, cognitive and educational functions of literary work

Драгица Р. Богетић, Социјална патологија – наука о друштвеним девијацијама
Dragica R. Bogetić, Social pathology – a science about social deviations

Татјана Г. Марић, Ризичне породице и адолесценција
Tatjana G. Marić, Risky families and adolescence

Срђан В. Старчевић, Допринос војне психологије разумевању психолошког рата у информационалном добу
Srđan V. Starčević, A contribution of military psychology to the understanding of psychological warfare in the informational age

Списак рецензената / List of peer reviewers
Списак рецензената за научни часопис Социолошки преглед, 2022.
List of peer reviewers for the journal Sociološki pregled/Sociological review, 2022

Социолошки преглед, vol. LVI (2022), no. 4