Социолошки преглед, vol. LVI (2022), no. 3

Социолошки преглед, vol. LVI (2022), no. 3

Тематски блок / Thematic section
Глобалне последице украјинске кризе / Global consequences of the Ukrainian crisis
Гост-уредник / Guest Editor
Проф. др Владимир Н. Цветковић / Professor Vladimir N. Cvetković

Уводник / Editorial
Владимир Н. Цветковић, Глобалне последице украјинске кризе (Геополитички, економски, војни и идеолошки дискурс)
Vladimir N. Cvetković, Global consequences of the Ukrainian crisis (Geopolitical, economic, military and ideological discourse)

Чланци / Articles
Душан Н. Пророковић, Геополитичке последице ескалације украјинске кризе
Dušan N. Proroković, Geopolitical consequences of the escalation of the Ukrainian crisis

Бојан С. Димитријевић, Миленко У. Џелетовић, Рат у Украјини и промене глобалног економског система
Bojan S. Dimitrijević, Milenko U. Dželetović, The war in Ukraine and changes in the global economic system

Петар Д. Станојевић, Модел за прогнозу трендова у остваривању енергетске безбедности земаља и регионалних комплекса
Petar D. Stanojević, The trend forecast model in the achievement of energy security of the countries and regional complexes

Владимир Н. Цветковић, Васкрс историје (Идеолошке метаморфозе глобалног поретка)
Vladimir N. Cvetković, History resurrected (Ideological metamorphoses of the global order)

Чланци / Articles
Jovan V. Filipović, Zoran T. Milosavljević, V. Jelena Ruso, The impact of social and monetary diaspora remittances on society and economy of home countrу: The case of Serbia
Јован В. Филиповић, Зоран Т. Милосављевић, Јелена В. Русо, Утицај социјалних и монетарних дознака дијаспоре на друштво и привреду матице: случај Србије

Нена А. Васојевић, Међународни студенти, корисници државних стипендија Републике Србије и њихово школовање у ХХI веку
Nena A. Vasojević, International students, beneficiaries of the state scholarships of the Republic of Serbia and their education in the 21st century

Ивана Д. Радовановић, Данијела В. Спасић, Добривоје М. Радовановић, Промене у вредносним оријентацијама адолесцената у периоду 1972–2018. године
Ivana D. Radovanović, Danijela V. Spasić, Dobrivoje M. Radovanović, Changes in the value orientations of adolescents in the period 1972–2018

Мирсада С. Зукорлић, Ивко А. Николић, Школа као васпитни контекст за развој социјалне компетенције ученика
Mirsada S. Zukorlić, Ivko A. Nikolić, School as an educational context for the development of students’ social competence

Снежана С. Ђорђевић, Ограђена насеља у Европи – помодност или социјални изазов?
Snežana S. Đorđević, Gated communities in Еurope – fashionability or a social challenge?

Сања С. Домазет, Дарко П. Надић, Одрживост и екологија у архитектури Фриденсрајха Хундертвасера
Sanja S. Domazet, Darko P. Nadić, Sustainability and ecology in the architecture of Friedensreich Hundertwasser

Љубиша М. Бојић, Алгоритми за препоруке као извор моћи у савременом друштву
Ljubiša M. Bojić, Recommender algorithms as a source of power in contemporary society

Ана З. Јевтовић, Предраг Ђ. Бајић, Маја М. Војиновић, Црна хроника као сегмент медијске агенде у дневним новинама у Србији
Ana Z. Jevtović, Predrag Đ. Bajić, Maja M. Vojinović, Black chronicle as a segment of the media agenda in daily newspapers in Serbia

Милена М. Вранешевић, Дане Р. Субошић, Социјална изолованост полицијских службеника
Milena M. Vranešević, Dane R. Subošić, Social isolation of police officers

Милица С. Јоковић Пантелић, Корупција у народним обичајима у Србији – социоетнолошки приступ
Milica S. Joković Pantelić, Corruption in folk customs in Serbia – socio-ethnological approach

Саша С. Марковић, „Војвођанска нација”. Идеолошке побуде и антиисторијски наратив
Saša S. Marković, “Vojvodina nation”. Ideological motive and anti-historical narrative

Прикази / Book Review
Радомир Ј. Поповић, Историја српског народа у огледалу „Цариградског гласника”
Radomir J. Popović, History of the Serbian nation in the mirror of the “Constantinople herald”

Весна Р. Живковић, Основе методологије научноистраживачког рада
Vesna R. Živković, Basics of the methodology of scientific-research work

Социолошки преглед, vol. LVI (2022), no. 3