Социолошки преглед, vol. LVI (2022), no. 2

Социолошки преглед, vol. LVI (2022), no. 2

Чланци / Articles
Зоран И. Чупић, Евространке у систему представничке демократије Европске уније – у трагању за идентитетом
Zoran I. Čupić, Europarties in the system of representative democracy of the European Union – in search of identity

Саво Н. Симић, Деловање омбудсмана Европске уније у заштити јавног интереса – студија случаја куповине вакцина од стране Европске комисије током пандемије COVID-19
Savo N. Simić, The European Union ombudsman in the public interest protection – a case study of the purchase of vaccines by the European Commission during the Covid-19 pandemic

Марко Б. Тмушић, Реафирмација аграрне политике у делу Драгољуба Јовановића – поглед у прошлост, осврт на садашњост и темељ за будућност
Marko B. Tmušić, Reaffirmation of agricultural policy in the work of Dragoljub Jovanović – a look into the past, a review of the present, and a foundation for the future

Никола Р. Живић, Немања Д. Радовановић, Село и град (разлике и међузависност) у делу Драгољуба Јовановића
Nikola R. Živić, Nemanja D. Radovanović, Town and village (differnces and interdependence) in the work of Dragoljub Jovanović

Зоран Б. Јевтовић, Предраг Ђ. Бајић, Европска мигрантска криза као сегмент медијске агенде у дневној штампи Србије 2015–2020.
Zoran B. Jevtović, Predrag Đ. Bajić, European migrant crisis as a segment of the media agenda in Serbian daily newspapers 2015–2020

Неда Н. Нецић, Илија Ж. Милосављевић, Коментарисање на интернету – ставови и навике грађана Србије
Neda N. Necić, Ilija Ž. Milosavljević, Commenting online – attitudes and habits of Serbian citizens

Љубица Љ. Крминац, Јавни медијски сервис у Србији – изазови и перспективе из угла професионалаца
Ljubica Lj. Krminac, Public service broadcasting in Serbia – challenges and perspectives from the professionals’ point of view

Слободан М. Миладиновић, Технолошки развој и универзални основни приход: од утопије до реалности
Slobodan M. Miladinović, Technological development and universal basic income: from utopia to reality

Дарко М. Радосављевић, Дељење – преношење знања у компанијама
Darko M. Radosavljević, Sharing – transferring knowledge in companies

Матија В. Малешевић, Друштвена и економска криза кроз призму Кондратијевљеве теорије дугих таласа
Matija V. Malešević, Social and economic crisis through the prism of Kondratiev long wave theory

Мила Ђ. Ђорђевић, Између судства и адвокатуре: професионалне преференције студената права у Србији
Mila Đ. Đorđević, Between the judiciary and advocacy: professional preferences of law students in Serbia

Дејана Ђ. Оцић, Нова књига Српске енциклопедије: корак даље у обнови националног самопоштовања
Dejana Đ. Ocić, A new book of Serbian encyclopaedia: a step forward in the revival of national self-respect

Осврт / Opinion Review
Предраг Р. Живковић, Фриленсер – „дух глобално пожељног аполида”
Predrag R. Živković, Freelancer – “The spirit of the globally desirable stateless citizen”

Социолошки преглед, vol. LVI (2022), no. 2