Социолошки преглед, vol. LVI (2022), no. 1

Социолошки преглед, vol. LVI (2022), no. 1

Чланци / Articles
Богдана Н. Кољевић Griffith, После америчке „изузетности”: „Тукидидова замка“ XXI века
Bogdana N. Koljević Griffith, After American Exceptionalism: 21st century “Thucydides trap”

Слађана М. Драгишић Лабаш, Феномен „сепаре” или производња ризичних забава: анализа наратива
Slađana M. Dragišić Labaš, The phenomenon of “club booths” or the production of risky parties: narrative analysis

Марина Ж. Семиз, Данијела Н. Василијевић, Жана П. Бојовић, Израженост и структура националног идентитета студената Педагошког факултета у Ужицу мерени Наит скалом
Marina Ž. Semiz, Danijela N. Vasilijević, Žana P. Bojović, Expression and structure of national identity of students of the Faculty of education in Užice measured by Nait scale

Јелена Д. Игњатовић, Сања M. Филиповић, Критички осврт на успон неолибералног концепта у економској политици
Jelena D. Ignjatović, Sanja M. Filipović, A critical review of the rise of the neoliberal concept in economic policy

Стефан В. Мандић, Марксов и Енгелсов однос према националном питању
Stefan V. Mandić, Marx’s and Engels’ attitude towards the national question

Бранислава Б. Вучковић, Промена носилаца културног памћења кроз призму Дебреове медиолошке теорије
Branislava B. Vučković, Changing the carriers of cultural memory through the prism of Debray’s mediological theory

Михајло А. Вучић, Закони о сећању у рањивим друштвима
Mihajlo A. Vučić, Memory laws in vulnerable societies

Оливера С. Марковић Савић, Наташа М. Бакић Мирић, Друштвене и индивидуалне претпоставке за интеркултуралну комуникацију
Olivera S. Marković Savić, Nataša M. Bakić Mirić, Social and individual preconditions for intercultural communication

Александра Р. Крстић, Безличне, отуђене и опасне: визуелна репрезентација мигранткиња са Блиског истока и из Африке у медијском простору Србије
Aleksandra R. Krstić, Faceless, estranged and dangerous: visual representation of female migrants from the Middle East and Africa in the Serbian media landscape

Марија И. Голубовић, Истраживање препрека за укључивање деце присилних миграната у систем основног образовања у Србији
Marija I. Golubović, Research of obstacles in inclusion of forced migrant children in the primary education in Serbia

Ђорђе С. Стојановић, Реартикулисање постпандемијских граница
Đorđe S. Stojanović, Rearticulating post-pandemic borders

Петар М. Матић, Миша С. Стојадиновић, Алијенација као извор политичке декомпозиције друштва
Petar M. Matić, Miša S. Stojadinović, Alienation as a source of political decomposition of society

Весна М. Миленковић, Дејан А. Миленковић, Фудбал у ланцу навијачког насиља – из медијског угла
Vesna M. Milenković, Dejan A. Milenković, Football in the chain of fan violence – from media perspective

Ненад Р. Путник, Младен М. Милошевић, Владимир Н. Цветковић, Ренсомвер као претња безбедности – друштвени и кривичноправни аспекти
Nenad R. Putnik, Mladen M. Milošević, Vladimir N. Cvetković, Ransomware as a security threat – social and criminal legislation aspects

Душан Б. Кесић, Кристина З. Радојевић, Миленко У. Џелетовић, Утицај система националне безбедности на превенцију безбедносних претњи у Републици Србији: ставови средњошколаца
Dušan B. Kesić, Kristina Z. Radojević, Milenko U. Dželetović, The impact of the national security system on the prevention of security threats in the Republic of Serbia: attitudes of secondary school students

Осврти и прикази / Opinion review & Book review
Ненад М. Станојевић, Прилог социолошком проучавању становништва
Nenad M. Stanojević, A contribution to the sociological study of population

Јелена J. Ђорђевић, Грађани, а не поданици
Jelena J. Đorđević, Citizens and not vassals

Информативни прилог / Informative Article
Упутство за ауторе
Instructions for authors

Социолошки преглед, vol. LVI (2022), no. 1