Социолошки преглед, vol. LV (2021), no. 4

Социолошки преглед, vol. LV (2021), no. 4

Тематски блок Социолошка истраживања села / Thematic Section Sociological research of villages
Гостујући уредник проф. др Срђан Љ. Шљукић / Guest Editor Professor Srđan Lj. Šljukić

Уводник / Editorial
Срђан Љ. Шљукић, Социолошка истраживања села
Srđan Lj. Šljukić, Sociological research of the village

Чланци / Articles
Kingsley Ekene Amaechi, Ishmael Obaeko Iwara, Faith Musvipwa, Raymond Raselekaone, Appraising the Local Village Leaders‘ Response to the Challenges Faced by Rural Households during the Corona Virus 2019 National Lock-down in South Africa
Кинсли Екене Амаечи, Ишмаел Обаеко Ивара, Фаит Мусвипва, Рејмонд Раселекоане, Процена реакција локалних сеоских вођа на изазове са којима су се суочила домаћинства током закључавања услед коронавируса 2019. године у Јужноафричкој Републици

Раде С. Шаровић, Горан Д. Ћеранић, Село и (не)повјерење према политичким институцијама друштва
Rade S. Šarović, Goran D. Ćeranić, Village and (dis)trust in the political institution of the society

Дејан Р. Јанковић, Драган М. Милић, Марина Д. Новаков, Прихватање и ширење хибрида кукуруза у Војводини/Србији
Dejan R. Janković, Dragan M. Milić, Marina D. Novakov, Acceptance and diffusion of hybrid corn seed in Vojvodina/Serbia

Марица Н. Шљукић, Срђан Љ. Шљукић, Владан Д. Видицки, Мали произвођачи хране у Србији: употреба Фејсбука на тржишту
Marica N. Šljukić, Srđan Lj. Šljukić, Vladan D. Vidicki, Small-scale food producers in Serbia: the use of Facebook in the market

Сретен М. Јелић, Вукашин Ж. Коларевић, Депопулација и доступност услуга, садржаја за социјалну партиципацију и инфраструктуре у руралним насељима – пример девастираних општина југоисточне Србије
Sreten M. Jelić, Vukašin Ž. Kolarević, Depopulation and availability of services, contents for social participation and infrastructure in rural settlements – illustrated by the devastated municipalities in South-Eastern Serbia

Снежана С. Стојшин, Промене у миграторним склоностима сеоске омладине: пример насеља Каћ
Snežana S. Stojšin, Changes in migratory patterns of village youth: example of the village of Kać

Марица Д. Петровић, Јована М. Чикић, Од пасивности до борбе за промену: активистичке аспирације младих из руралних подручја Војводине
Marica D. Petrović, Jovana M. Čikić, From passivity to the struggle for change: activist aspirations of the youth from the rural regions of Vojvodina

Марио В. Лукиновић, Ана И. Опачић, Иван М. Милојевић, Ознаке географског порекла као средство валоризације привредног пословања – шанса за опоравак села
Mario V. Lukinović, Ana I. Opačić, Ivan M. Milojević, Geographical indications as a means of valorization of economic business – a chance for rural recovery

Слободан Р. Вукићевић, Вријеме села у новом сазнајном оквиру
Slobodan R. Vukićević, The village time in a new cognitive framework

Чланци / Articles
Слободан Ч. Антонић, Нека размишљања поводом шест деценија од обнове Социолошког прегледа (1961–2021)
Slobodan Č. Antonić, Some reflections on the 60th aniversary of the continuation of the Sociološki pregled / Sociologial review (1961–2021)

Богдана Н. Кољевић Грифит, Џејмс Е. К. Грифит, Скривени темељ polis-а у Хобсовој либералистичкој теорији
Bogdana N. Koljević Griffith, James E. K. Griffith, The hidden foundation of polis in Hobbes‘s theory of liberalism

Борис Р. Братина, Постистина – нова стара лаж
Boris R. Bratina, Post-truth – new old lie

Миланко Ј. Говедарица, Нагон смрти и духовна култура
Milanko Ј. Govedarica, The Death Instinct and Spiritual Culture

Лука А. Петровић, Криза демократије: Шмитова критика либералне демократије
Luka A. Petrović, The crisis of democracy: Schmitt‘s critique of liberal democracy

Милосав В. Адамовић, Зоран Д. Бар, Војислав С. Тодоровић, Валидност, поузданост и факторска анализа српске верзије Коганове скале ставова према старијим особама
Milosav V. Adamović, Zoran D. Bar, Vojislav S. Todorović, Validity, reliability and factor analysis of the Serbian version of Kogan‘s attitude towards old people scale

Дарко П. Надић, Схватање јавног и општег добра у савременој еколошкој политици
Darko P. Nadić, Understanding the public and common good in the contemporary environmental policy

Владимир М. Цветковић, Марко П. Радовановић, Срђан М. Милашиновић, Комуникација о ризицима од катастрофа: ставови грађана Србије
Vladimir M. Cvetković, Marko P. Radovanović, Srđan M. Milašinović, Disaster risk communication: attitudes of Serbian citizens

Радојица С. Лазић, Јелена П. Драгић, Слободни приступ информацијама од јавног значаја у теорији и пракси у Републици Србији
Radojica S. Lazić, Jelena P. Dragić, Free access to information of public importance in theory and practice in the Republic of Serbia

Немања Г. Николић, Љубиша М. Бојић, Ана З. Јевтовић, Шта наводи миленијалце на узбуњивање? Од културолошке до социо-психолошке перспективе узбуњивања
Nemanja G. Nikolić, Ljubiša M. Bojić, Ana Z. Jevtović, What makes millennials blow the whistle? From cultural to socio-psychological perspectives on whistleblowers

Јелена Ж. Костић, Ставови и однос ученика према вербалном вршњачком насиљу у дигиталном окружењу
Jelena Ž. Kostić, Students‘ attitudes towards verbal peer bullying in the digital environment

Александра Б. Шуваковић, Ставови према вишејезичности и познавању језика заједнице као елементу образовне политике на Косову и Метохији
Aleksandra B. Šuvaković, Attitudes towards multilingualism and knowledge of the language of the community as an element of the educational policy in Kosovo and Metohija

Ана М. Андрејевић, Социокултурно тумачење феномена старости у Шекспировој трагедији Краљ Лир
Ana M. Andrejević, Socio-cultural interpretation of the phenomenon of old age in Shakespeare‘s tragedy King Lear

Жарко В. Обрадовић, Мека моћ Kине и Балкан
Žarko V. Obradović, China‘s soft power and the Balkans

Ивана Р. Николић, Родна перспектива глобалног компакта о сигурним, уређеним и регуларним миграцијама
Ivana R. Nikolić, Gender perspective on the global compact for safe, orderly and regular migration

In memoriam
Владимир С. Цветковић, Саша Босанчић (1977–2021)
Vladimir S. Cvetković, Saša Bosančić (1977–2021)

Прикази и осврти / Book reviews & Scientific criticism
Јасмина С. Петровић, Вредан допринос проучавању историје социолошке методологије
Jasmina S. Petrović, A valuable contribution to the research of the history of sociological methodology

Андрија Н. Филиповић, Носталгија као друштвена емоција
Andrija N. Filipović, Nostalgia as a social emotion

Марко Недић, Политичке идеје српских књижевника у Историји српске политичке мисли Драгана Симеуновића
Marko Nedić, Political ideas of Serbian writers in Dragan Simeunović‘s History of Serbian political thought

Информативни прилози / Informative articles
Саопштење Редакције Социолошког прегледа поводом петиције „Дела социолошке заједнице“ под називом Подршка праву на истополна партнерства
Statement of the Editorial Board of Sociološki pregled / Sociological review regarding the petition of a “part of sociological community” entitled Support to the right to same-sex civil partnership

Лезбејска и геј солидарна мрежа одговара на отворено писмо дела социолошке заједнице Србије под насловом „Подршка праву на истополна партнерства”
The Lesbian and Gay Solidarity Network replies to the open letter by a part of the Serbian sociological community, entitled Support to the right to same-sex civil partnership

Списак рецензената за научни часопис Социолошки преглед у 2021.
List of peer reviewers for the journal Sociološki pregled / Sociological Review in 2021

Социолошки преглед, vol. LV (2021), no. 4