Социолошки преглед, vol. LV (2021), no. 2

Социолошки преглед, vol. LV (2021), no. 2

Чланци / Articles
Љубиша Р. Митровић, Раскршћа савремене социологије и криза њеног предметног и позивног идентитета
Ljubiša R. Mitrović, The crossroads of contemporary sociology and the crisis of its subject and vocational identity

Милан Н. Јовановић, Од захтева за слободне и поштене изборе до изборне реформе – дијалог власти и опозиције у Србији 2019. године
Milan N. Jovanović, From demands for free and fair elections to electoral reform – the dialogue between government and opposition in Serbia in 2019

Душанка М. Јововић, Конкурентност земаља у времену глобализације и Четврте индустријске револуције
Dušanka М. Jovović, Country competitiveness in the era of globalization and the Fourth industrial revolution

Ивана М. Божић Миљковић, Геоекономски аспекти сарадње Републике Србије и НР Кине: стање и перспективе
Ivana M. Božić Miljković, Geoeconomic aspects of the cooperation between the Republic of Serbia and the People’s Republic of China: situation and perspectives

Драгана С. Пешић Јенаћковић, Тип насеља као детерминанта брачног и репродуктивног понашања младих
Dragana S. Pešić Jenaćković, Type of settlement as a determinant of marital and reproductive behaviour of young people

Јасна Ј. Вељковић, Проблеми агресије код ауторитарног вођства у великим групама – психоаналитички и групноаналитички поглед
Jasna J. Veljković, Problems of aggression in authoritarian leadership in large groups – psychoanalytic and group-analytic view

Дане Р. Субошић, Милена М. Вранешевић, Полицијска супкултура и утицај ,,мачизма” на положај жена у полицији
Dane R. Subošić, Milena M. Vranešević, Police subculture and the influence of machismo on women’s position in the police

Александар Л. Југовић, Драган В. Живаљевић, Појмовни и концептуални приступи радикализацији као процесу развоја насилног екстремизма
Aleksandar L. Jugović, Dragan V. Živaljević, Notional and conceptual approaches to radicalization as a process of violent extremism development

Јасна С. Милошевић Ђорђевић, Душко Г. Кљајић, Живојин Б. Ђурић, Фактори предикције придржавања званичних COVID-19 здравствених смерница
Jasna S. Milošević Đorđević, Duško G. Kljajić, Živojin B. Đurić, Factors predicting compliance with the official COVID-19 health guidelines

Бојан Б. Милошевић, Бранка Б. Јанковић, Миленко С. Јанковић, Повезаност употребе мобилних телефона и физичкe активности деце предшколског узраста у слободном времену
Bojan B. Milošević, Branka B. Janković, Milenko S. Janković, Relationship between smartphone use management and physical activity in leisure time of children aged 4–6

Мина С. Кузминац, Прековремени рад као вид радне експлоатације
Mina S. Kuzminac, Overtime work as a form of work exploitation

Љубиша М. Бојић, Дамир Г. Зејнулаховић, Милош В. Јанковић, Технофеудализам на примерима Трампове суспензије са Твитера и спора Аустралије са Гуглом и Фејсбуком
Ljubiša M. Bojić, Damir G. Zejnulahović, Miloš V. Janković, Technofeudalism illustrated by Trump’s Twitter suspension and Australia vs. Google and Facebook dispute

Марко М. Недељковић, Будућност штампаних медија у Републици Србији у дигиталном добу (медијско-социолошки аспект)
Marko M. Nedeljković, The future of print media in the Republic of Serbia in the digital age (media-sociological aspect)

Осврти / Opinion Reviews
Марија И. Голубовић, Осврт на истраживање приказивања породице и слободног времена на Фејсбуку и Инстаграму
Marija I. Golubović, Overview of the research of representing the family and spare time on Facebook and Instagram

Јован Р. Базић, Верски брак између приволе и присиле
Jovan R. Bazić, Religious marriage between consent and coercion

Предраг М. Вајагић, Саша Марковић, Од присаједињења до прекрајања: Војводина у Краљевини СХС/Југосавији 1918–1941.
Predrag M. Vajagić, Saša Marković “From Accession to Redrawing: Vojvodina in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians/Yugoslavia 1918–1941”

Драгица Р. Богетић, Перспективе и политике према друштвено осетљивим групама
Dragica R. Bogetić, Perspectives and policies towards socially vulnerable groups

Социолошки преглед, vol. LV (2021), no. 2