Социолошки преглед, vol. LV (2021), no. 1

Тематски број Бугарска социологија данас / Thematic Issue Bulgarian Sociology Today

Социолошки преглед, vol. LV (2021), no. 1

Чланци / Articles
Anna I. Mantarova, To join efforts in the face of common challenges
Ана И. Мантарова, Удруживање напора пред заједничким изазовима

Dimitar V. Dimitrov, Changes in the role of the political parties and institutions in the post-democracy
Димитар В. Димитров, Промене у улози политичких партија и институција у постдемократији

Georgi L. Manolov, General Voting – equality or privilege
Георги Л. Манолов, Опште право гласа – једнакост или привилегија

Svetlana D. Stamenova, The process of weakening of nation-state in the era of neo-liberalism and the crisis of democracy
Светлана Д. Стаменова, Процес слабљења националне државе у ери неолиберализма и кризе демократије

Petar G. Cholakov, Bulgaria and the Ukrainian crisis: national interests and political institutions
Петар Г. Чолаков, Бугарска и криза у Украјини: национални интереси и политичке институције

Anna I. Mantarova, Formation and dynamics of attitudes towards refugees in Bulgaria
Ана И. Мантарова, Формирање и динамика ставова о избеглицама у Бугарској

Lyuba D. Spasova, Effects of perceived origin on anti-migrant sentiments and acts of socially induced hatred in bulgaria
Љуба Д. Спасова, Утицаји перципираног порекла на антимигрантска осећања и чинове друштвено изазване мржње у Бугарској

Maria D. Jeliazkova, Poverty in bulgaria: dimensions, policies and analyses
Марија Д. Желиазкова, Сиромаштво у Бугарској: димензије, политике и анализе

Maya B. Keliyan, Leisure in Bulgaria
Маја Б. Келијан, Доколица у Бугарској

Todorka D. Kineva, Possibilities for overcoming COVID-19 – sociological analysis
Тодорка Д. Кинева, Могућности превазилажења пандемије COVID-19 – социолошка анализа

Осврти / Opinion Reviews
Љубиша Р. Митровић, Капиталан допринос студијама српске дијаспоре
Ljubiša R. Mitrović, A capital contribution to the Serbian diaspora studies

Нина Б. Лалевић, Стрес на раду. Посебан феномен или врста општег стреса?
Nina B. Lalević, Stress at Work. A Special Phenomenon or a Type of General Stress?

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Социолошки преглед, vol. LV (2021), no. 1