Социолошки преглед, vol. LIV (2020), no. 4

Социолошки преглед, vol. LIV (2020), no. 4

Чланци / Articles
Вера А. Вратуша Жуњић, Релевантност Лењинове Државе и Револуције за теоријску припрему бољшевика да политички организују нови талас креативне револуционарне праксе радних маса у предвечерје Октобарске револуције
Vera A. Vratuša Žunjić, Relevance of Lenin’s State and Revolution for the theoretical preparation of Bolsheviks to politically organize the new wave of creative revolutionary praxis of the working masses on the eve of the October revolution

Весна Д. Милтојевић, Ивана Љ. Илић Крстић, Социологија и климатске промене
Vesna D. Miltojević, Ivana Lj. Ilić Krstić, Sociology and climate change

Вања И. Роквић, Иван Р. Димитријевић, Иван М. Ракоњац, Балкански синдром 20 година после НАТО агресије
Vanja I. Rokvić, Ivan R. Dimitrijević, Ivan M. Rakonjac, Balkan syndrome 20 years after NAТO aggression

Нада Г. Новаковић, Транзиција, раднички протести и блокаде јавних простора у Србији
Nada G. Novaković, Transition, worker protests and blockades of public spaces in Serbia

Филип Т. Турчиновић, Вера П. Бакић, Сања Н. Стојковић Златановић, Дискриминација по основу верских карактеристика у области рада
Filip T. Turčinović, Vera P. Bakić, Sanja N. Stojković Zlatanović, Discrimination based on Religion or Belief in the Field of Work

Бранко М. Ракић, Културно наслеђе – право, идентитет и достојанство
Branko M. Rakić, Cultural heritage – right, identity and dignity

Милена М. Пешић, Развој појма дискурса као инструмента критичке друштвене анализе
Milena M. Pešić, Development of discourse as an instrument of critical social analysis

Саша С. Марковић, Жељко У. Вучковић, Идеја о „војвођанском родољубу и српском патриоти”. Друштвени контекст Новосадске резолуције из 1932. године
Saša S. Marković, Željko U. Vučković, An idea about “Vojvodina loyalist” and “Serbian patriot”. Social context of the 1932 Novi Sad resolution

Тематски блок Друштво и медији / Thematic block Society and Media гост-уредник проф. др Зоран Б. Јевтовић / Guest – Editor Professor Zoran B. Jevtović, PhD
Уводник / Editorial
Зоран Б. Јевтовић, Моћ медија у умреженом друштву
Zoran B. Jevtović, Power of Media in the Networked Society

Чланци / Articles
Бранислава Б. Вучковић, Маклуан и Дебре – теоријско (не)сагласје
Branislava B. Vučković, McLuhan and Debray – theoretical (dis)harmony

Татјана Т. Ћитић, Вештачка интелигенција у медијским системима – радио и телевизија
Tatjana T. Ćitić, Artificial intelligence in media systems – radio and television

Сања С. Домазет, Јелена З. Николић, Ријалити култура кaо преовлађујући културни формат у Србији
Sanja S. Domazet, Jelena Z. Nikolić, Reality culture as a prevailing cultural format in Serbia

Зоран Д. Недељковић, Социокултурно тумачење феномена смеха у филму „Џокер” (2019) (Интерпретација човека западне цивилизације)
Zoran D. Nedeljković, Socio-cultural interpretation of the phenomenon of laughter in “The Joker” (2019) (Interpretation of the Western civilization man)

Maja С. Пaвлoвић, Љубишa М. Бојић, Пoлитички мaркeтинг и стрaтeгиje дигитaлних илузиja – примeри из Вeнeцуeлe и Брaзилa
Maja S. Pavlović, Ljubiša M. Bojić, Political marketing and strategies of digital illusions – examples from Venezuela and Brazil

Душан Б. Кесић, Миленко У. Џелетовић, Милош Т. Томић, Презентација криминалитета у медијима
Dušan B. Kesić, Milenko U. Dželetović, Miloš T. Tomić, The presentation of crime in news media

Теодора Љ. Илић, Револт и нада кроз друштвене мреже
Teodora Lj. Ilić, Revolt and Hope through Social Media

Осврти и прикази / Opinion Reviews
Ненад М. Станојевић, Значајан прилог савременој социологији друштвених промена
Nenad M. Stanojević, An Important Contribution to Contemporary Sociology of Social Change

Нина Б. Лалевић, Томаш Гарик Масарик, Нова Европа (Словенско становиште) – Забрањени Масарик
Nina B. Lalević, Tomáš Garrigue Masaryk, The New Europe (The Slav Standpoint) – Forbidden Masaryk

Информативни прилог
Списак рецензената за научни часопис Социолошки преглед у 2020.
List of peer reviewers for the journal Sociološki pregled/ Sociological Review in 2020

Социолошки преглед, vol. LIV (2020), no. 4