Социолошки преглед, vol. LIV (2020), no. 3

Тематски број Друштво и COVID-19 / Thematic Issue Society & COVID-19

Социолошки преглед, vol. LIV (2020), no. 3

Уводник / Editorial
Владимир М. Вулетић, Реч уредника
Vladimir M. Vuletić, From the Editor

Чланци / Articles
Урош В. Шуваковић, О методолошком проблему некритичког преузимања појмова на примеру употребе појма „социјална дистанца” током пандемије COVID-19
Uroš V. Šuvaković, On the Methodological Issue of Uncritical Adoption of Concepts Using the Example of the Concept of “Social Distancе” During the COVID-19 Pandemic

Дејан Јовић, Пандемијска криза и њени изазови за студије безбедности
Dejan Jović, Pandemic Crisis and Its Challenges to Security Studies

Charalambos Tsekeris, Persefoni Zeri, The coronavirus crisis as a world-historic event in the digital era
Хараламбос Цекерис, Персефони Зери, Криза изазвана коронавирусом као светски историјски догађај у дигиталној ери

Мирјана П. Вуксановић, COVID-19, когнитивна дисонанца и теорије завере
Mirjana P. Vuksanović, COVID-19, cognitive dissonance and conspiracy theories

Зоран Б. Јевтовић, Предраг Ђ. Бајић, Слика о коронавирусу у дневној штампи Србије
Zoran B. Jevtović, Predrag Đ. Bajić, The image of COVID-19 in the Serbian daily newspapers

Нина М. Павловић, Јасмина С. Петровић, Поверење и субјективна добробит у Србији за време пандемије: резултати истраживања
Nina M. Pavlović, Jasmina S. Petrović, Trust and Subjective Well-Being in Serbia during the Pandemic: Research Results

Valentina B. Pavlović Vinogradac, Trust in health system during COVID-19 and student value system in Southeast Europe
Валентина Б. Павловић Виноградац, Поверење у здравствени систем током пандемије COVID-19 и вредносни систем студената у Југоисточној Европи

Веселин Л. Митровић, Дупли ефекти пандемије (короне)
Veselin L. Mitrović, Double effects of the pandemic (corona)

Тијана Д. Перић Дилгенски, Коронавирус у (био)политичком имагинаријуму
Tijana D. Perić Dilgenski, Coronavirus in the (bio)political imaginarium

Оливера С. Марковић Савић, Криза и организацијска контрола: пандемија COVID-19 болести и моћ надзирања
Olivera S. Marković Savić, Crisis and organised control: The COVID-19 Pandemic and Power of Surveillance

Ана В. Човић, Право на приватност и заштита личних података у доба пандемије COVID-19
Ana V. Čović, Right to privacy and protection of personal data in the age of the COVID-19 pandemic

Ivana Ž. Rakić, Are there competition issues associated with fake news during COVID-19?
Ивана Ж. Ракић, Да ли постоје проблеми у погледу заштите конкуренције повезани са лажним вестима током COVID-19?

Дејан М. Мировић, Кршења универзалних људских права и прогон СПЦ у Црној Гори у време епидемије COVID-19
Dejan M. Mirović, Violation of universal human rights and persecution of the Serbian orthodox church in Montenegro during the COVID-19 epidemic

Gift Mugano, The Economy Nexus of the COVID-19 Pandemic
Гифт Мугано, Економска спона пандемије COVID-19

Ishmael Obaeko Iwara, Faith Musvipwa, Kinsley Ekene Amaechi, Raymond Raselekoane, COVID-19 Lock-down Socio-economic Challenges Faced by Households in Rural Areas: A Perspective from Vhembe District, South Africa
Ишмаел Обаеко Ивара, Фаит Мусвипва, Кинсли Екене Амаечи, Рејмонд Раселекоане, COVID-19 и друштвено-економски изазови са којима су суочена домаћинства у руралним подручјима током изолованости: из перспективе округа Вембе у Јужној Африци

Јована М. Чикић, Ана Љ. Билиновић Рајачић, Породичнe праксе у доба пандемије и ванредног стања – женска перспектива
Јovana M. Čikić, Аna Lj. Bilinović Rajačić, Family practices during the pandemic and the state of emergency – the female perspective

Јелена Н. Божиловић, Јелена С. Петковић, Социоурбани аспекти пандемијске кризе у Србији
Jelena N. Božilović, Jelena S. Petković, Socio-urban aspects of the pandemic crisis in Serbia

Ayokunle Olumuyiwa Omobowale, Olugbenga Samuel Falase, Olufikayo Kunle Oyelade, Mofeyisara Oluwatoyin Omobowale, The COVID-19 Pandemic and Everyday Life: The Relations of Lockdown, Social Distancing, Face Masking, Discreet Salutation and Hand Hygiene in Nigeria
Ајокунле Олумујива Омобовале, Олугбенга Самјуел Фаласе, Олуфикајо Кунле Ојеладе, Мофејисара Олуватојин Омобовале, Пандемија COVID-19 и свакодневни живот: повезаност изолације, социјалног дистанцирања, ношења маске, уздржаног поздрављања и одржавања хигијене руку у Нигерији

Sauti Christian, Behavioural Actions of Shop-Floor Employees towards Occupational Health and Safety Measures during the COVID-19 Pandemic Restrictions. A case of the Agriculture Industry in Zimbabwe
Саути Кристијан, Обрасци понашања запослених у односу на мере заштите на раду у контексту рестрикција током пандемије COVID-19. Пример пољопривредне индустрије у Зимбабвеу

Pradeepika Gadai, Behavioural insights and COVID-19 pandemic in India
Прадепика Гадаи, Бихевиорални увиди и пандемија COVID-19 у Индији

Jens Stilhoff Sörensen, Terror in Utopia: Crisis (mis-) management during the COVID-19 pandemic in Sweden
Јенс Стилхоф Соренсен, Терор у утопији: Кризно (лоше) руковођење током COVID-19 пандемије у Шведској

Stefan S. Janković, Social after pandemic distortion: towards thinking in planetary terms
Стефан С. Јанковић, Друштвено након пандемијске дисторзије: ка мишљењу у планетарним оквирима

Осврти / Opinion Reviews
Александар М. Петровић, Филозофија образовања
Aleksandar M. Petrović, Philosophy of Education

Niko Popović, Corruption and Democratic Transition in Eastern Europe. The Role of Political Scandals in Post-Milošević Serbia by Marija Zurnić.
Нико Поповић, Марија Зурнић, корупција и демократска транзиција у Источној Европи. Улога политичких скандала у пост-милошевићевској Србији.

Социолошки преглед, vol. LIV (2020), no. 3