Социолошки преглед, vol. LIV (2020), no. 2

Социолошки преглед, vol. LIV (2020), no. 2

Чланци / Articles
Весна Ј. Вучинић, Милица Г. Глигоровић, Марија М. Анђелковић, Социјалне вештине код одраслих особа с оштећењем вида
Vesna J. Vučinić, Milica G. Gligorović, Marija M. Anđelković, Social skills in adults with visual impairment

Vladimir S. Mentus, Determinants of Mental Well-being in Serbia
Владимир С. Ментус, Детерминанте менталног благостања у Србији

Драган Т. Станојевић, Милана М. Љубичић, Фактори ризичних облика понашања младих у Србији: анализа индивидуалних и контекстуалних чинилаца ризика
Dragan T. Stanojević, Milana M. Ljubičić, Factors of risk behaviour forms among young people in Serbia: Analysis of individual and contextual risk factors

Владан Д. Видицки, Класични приступи и савремени теоријски модели објашњења етничког предузетништва
Vladan D. Vidicki, Classical approaches and contemporary theoretical models of explaining ethnic entrepreneurship

Урош А. Лазић, Мапирањe непотизма на основу хомонимијe презимeна: случај Универзитeта у Новом Саду
Uroš A. Lazić, Mapping of nepotism based on surname homonymity: the case of the University of Novi Sad

Владан П. Станковић, Друштвене масе и масовна друштва – сличности и разлике
Vladan P. Stanković, Social masses and mass societies – similarities and differences

Недељко М. Милановић, Ненад J. Стевановић, Квалитет слободног времена у домовима ученика из ученичке перспективе
Nedeljko M. Milanović, Nenad J. Stevanović, Quality of leisure time in dorms from students’ perspective

Осврти / Opinion Reviews
Љубодраг Д. Димић, Родолф Арчибалд Рајс (1875–1929): у потрази за истином, правдом и правом
Ljubodrag D. Dimić, Rudolph Archibald Reiss (1875–1929): in pursuit of truth, justice and law

Марија З. Мартинић, Синдикални угао: Раднички штрајкови у транзиционом друштву
Marija Z. Martinić, Trade union view: Labour strikes in a transition society

Милица Б. Шиљак, Допринос истраживању патолошких појава у Републици Српској
Milica B. Šiljak, Contribution to the research of pathological phenomena in Republic Srpska

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Социолошки преглед, vol. LIV (2020), no. 2