Социолошки преглед, vol. LIV (2020), no. 1

Социолошки преглед, vol. LIV (2020), no. 1

Чланци / Articles
Alcides А. Monteiro, Poverty and Inequality in contemporary Portugal: impact of the austerity policies and lessons for the future
Алсидес А. Монетеиро, Сиромаштво и неједнакост у савременој Португалији: утицај политика штедње и лекције за будућност

Богдана Н. Кољевић Грифит, Филозофија као еманципаторска политика: на трагу Маркса и Бадјуа
Bogdana N. Koljević Griffith, Philosophy as politics of emancipation: tracing Marx and Badiou

Милош С. Крстић, Теорија рационалног избора – ограничења и алтернативе
Miloš S. Krstić, Rational choice theory – limitations and alternatives

Милан А. Урошевић, Субјект у раду Мишела Фукоа – рефлексивни субјект и теорија управљања
Milan А. Urošević, Subject in the work of Michel Foucault – the reflexive subject and governmentality theory

Ивко А. Николић, Вељко Р. Банђур, Драган Д. Мартиновић, Улоге наставника у школи дигиталног доба
Ivko A. Nikolić, Veljko R. Banđur, Dragan D. Martinović, The Roles Of Teachers In The Digitalage School

Драгана Љ. Митровић, Ставови студентске популације српске интелектуалне дијаспоре о узроцима и последицама феномена „одлива мозгова“ из Србије
Dragana Lj. Mitrović, Atitudes of the student population and the Serbian intelectual diaspora members about the causes and consequences of the Serbian “brain drain” phenomenon

Татјана Т. Костић, Образовање у друштвеном контексту
Tatjana T. Kostić, Education in the Social Context

Гордана Ж. Мишев, Теоријски домети изучавања енергетске безбедности као глобалног изазова у међународним односима
Gordana Ž. Mišev, Theoretical domains of exploring energy security as a global challenge in international relations

Научна полемика
Зоран М. Аврамовић, Институт као контраинституција
Zoran М. Avramović, The Institute As A Counter-Institution

Осврт / Opinion Review
Љубиша Р. Митровић, Пјер Бурдије о критичкој и хуманистичко-еманципаторској улози социологије, интелектуалаца и новог европског друштвеног покрета
Ljubiša R. Mitrović, Pierre Bourdieu on the critical and humanistic-emancipatory role of sociology, intellectuals and the new european social movement

Социолошки преглед, vol. LIV (2020), no. 1