Социолошки преглед, vol. LIII (2019), no. 4

Социолошки преглед, vol. LIII (2019), no. 4

In Memoriam
Vera A. Vratuša Žunjić, Scientific and Political Legacy of Immanuel Wallerstein (1930–2019)
Вера A. Вратуша Жуњић, Научно и политичко завештање Имануела Волерстина (1930–2019)

Чланци / Articles
Владимир М. Вулетић, Неоконзервативизам у Србији
Vladimir M. Vuletić, Neoconservatism in Serbia

Србобран Г. Бранковић, Тржиште и медији на дигиталној платформи (добре и лоше стране дигитализације )
Srbobran G. Branković, Market And Media On The Digital Platform (Good and Bad Sides of Digitization)

Мелина М. Николић, Јелена Б. Бабић Антић, Друштвене импликације женског језика у медијском дискурсу
Melina M. Nikolić, Jelena B. Babić Antić, Social implications of women’s language in media discourse

Далибор М. Елезовић, Марија В. Коцић, Католичка реформа: ка модерној симбиози религије и политике
Dalibor M. Elezović, Marija V. Kocić, The Catholic Reform: Towards A Modern Symbiosis Of Religion And Politics

Тематски блок: Маргинализација и савремени свет
Thematic Block: Marginalization and the Modern World
Гост-уредник проф. др Милана М. Љубичић / Guest Editor Associate Professor Milana M. Ljubičić
Уводник / Editorial
Милана М. Љубичић, Мaргинализоване групе и савремени свијет
Milana M. Ljubičić, Marginalized Groups And The Modern World

Чланци / Articles
Ана Љ. Билиновић Рајачић, Јована М. Чикић, Теоријски приступи и правци у истраживању бескућништва: критичка анализа
Ana Lj. Bilinović Rajačić, Jovana M. Čikić, Theoretical approaches and directions in the research of homelessness: a critical analysis

Mirjana V. Bobić, Sociodemographic Profile of Homeless in Serbia
Мирјана В. Бобић, Социодемографски профил бескућника у Србији

Ђорђе М. Игњатовић, Ћелијска изолација затвореника као вид екстремне маргинализације
Đorđe M. Ignjatović, Solitary Confinement Of Inmates As A Form Of Extreme Marginalization

Слађана М. Драгишић Лабаш, Суицидно понашање корисника психијатријских услуга: теорије и истраживања
Slađana M. Dragišić Labaš, Suicidal behavior of mental health service users: Theories and research

Јасна Ј. Вељковић, Како против стигме и аутостигме особа са дијагнозoм психозе: приказ третмана психотичних поремећаја у два друштвена контекста
Jasna J. Veljković, How to fight against stigma and auto-stigma of persons diagnosed with psychosis? Presentation of the treatment of psychotic disorders in two social contexts

Ивана Д. Радовановић, Данијела В. Спасић, Добривоје М. Радовановић, Адолесцентске вршњачке групе и злоупотреба дрога
Ivana D. Radovanović, Danijela V. Spasić, Dobrivoje M. Radovanović, Adolescent Peer Groups And Drug Abuse

Слободан П. Цвејић, Роми у Србији – изазов друштвене кохезије
Slobodan P. Cvejić, Roma In Serbia – The Challenge of Social Cohesion

Драгољуб Б. Ђорђевић, Тома семафорџија
Dragoljub B. Đorđević, Toma The Traffic Light Man

Анђела Н. Ђорђевић, Маргинализација старих особа у Србији
Anđela N. Đorđević, The marginalization of the elderly in Serbia

Зоран М. Весић, Наталија Д. Перишић, Ивана М. Јакшић, Чиниоци социјалног укључивања старијих особа у Београду
Zoran M. Vesić, Natalija D. Perišić, Ivana M. Jakšić, Factors Of Social Inclusion Of The Elderly In Belgrade

Милана М. Љубичић, Улога политике у истраживањима маргинализованих група. Критичка анализа двију студија о положају Срба у Хрватској
Milana M. Ljubičić, The role of politics in the research of marginalized groups. A critical analysis of two studies on the position of Serbs in Croatia

Осврти и научна критика / Opinion Reviews and Scientific critique
Бисерка Р. Кошарац, Компарација две друштвене делатности
Biserka R. Košarac, Comparison of two social activities

Слободан Р. Рељић, Групни портрет „медијских ратних злочинаца”
Slobodan R. Reljić, A Group Portrait of “Media War Criminals”

Тodor Galunov, Impressions Of A Frenchman About The Balkans In The XVIII Century
Тодор Галунов, Утисци једног Француза о Балкану XVIII века

Оливера С. Марковић Савић, Хуманистички изазови савременог друштва
Olivera S. Marković Savić, Humanistic challenges of modern society

Информативни прилог / Informative supplement
Списак рецензената часописа Социолошки преглед у 2019. години
List of Peer Reviewers for the Journal Sociološki pregled / Sociological Review 2019

Социолошки преглед, vol. LIII (2019), no. 4