Вера Вратуша

Вера Вратуша (Београд, 1951). дипломирала је на Одељењу за Социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду на смеру општа социологија априла 1974. године код професора Љубомира Тадића са дипломским радом „Социологија револуције Франца Фанона“.Магистрирала је децембра 1979. одбранивши рад «Схватање револуције у делу Франца Фанона и Амилкара Каберала» код професора Михајла Поповића  и докторирала одбранивши дисертацију «Стратегије развоја земаља у развоју» марта 1991. код професора Силвана Болчића, све на Одељењу за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Као стипендиста француске владе, провела је један семестар на École pratique des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) код А. Touraine-а.

Изабрана је за редовног професора за ужу научну област Социологија на Филозофском факултету Универзитета у Београду у пролеће 2013. године. Наредне године је у децембру отишла у пензију са 40 година радног стажа.

Од 2005. године постепено уводи по први пут на Одељењу за социологију Филозофског факултета у Београду електронски подржане уџбенике/ приручнике/ практикуме за  изборне предмете и један обавезни предмет пре свега на основним студијама социологије и других студијских група: „Увод у теорију друштва“, „Теорије и методе истраживања друштва“, „Увод у социологију 1 и 2“. Електронски подржани предмет „Социологија сазнања“ изводи се, поред основних студија, и на мастер и доктроским студијама, истражујући заједно са студентима могућности информатичке технологије за  унапређивању учесничког, самокртичког и критичког усвајања и развијања научних сазнања.

Од избора за асистента приправника на Филозофском факултету Универзитета у Београду 1976. године, сарађивала је на пројектима Института за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду.

Постоје две главне области наставне и научне делатности којима се бави полазећи од сазнајно социолошке перспективе. Прва се односи на историјско-класну контекстуализацију социолошких теорија и одговарајућих метода истраживања друштва, а друга на примену налаза лонгитудиналног упоређивања и критичке анализе разних локалних, националних, регионалних и глобалних стратегија друштвеног, економског, политичког и културног развоја, на санирање постојећих и превенцију будућих друштвено генерисаних ратних катастрофа реколонизације света, кроз учесничко истраживање усмерено на укидање класне поделе рада на основу партиципације заинтересованих друштвених делатника у стратешком одлучивању које их се животно тиче.

Објавила је самосталне монаграфије Развој, религија, рат (1995) и Транзиција: одакле и куда I (2012), као и бројна поглавља у  домаћим и међународним монографским публикацијама и зборницима са националних и межународних социолошких скупова. Најновије такво поглавље је написано и објављено 2019 године у сарадњи са проф. Матјаж Мулејом под називом „Systemisches, d.h. angemessen ganzheitliches Handeln – die Voraussetzung für den Erfolg der 4. industriellen Revolution“ за зборник Šarotar Žižek, S., Mulej, M. hrsg: SMART PRODUCTION INTELLIGENTE PRODUKTION – MANAGEMENT- UND MITARBEITERASPEKTE.

Написала је и објавила више десетина научнх чланака, стручних чланака, научних критика и осврта у домаћим и страним научним часописима, међу којима су неки на Thompson’s Wеb of Science листи.

Била је и гост-уредник тематског броја Социолошког прегледа LII (2)/2018 „170 година од објављивања Манифеста Комунистичке партије“,

У оквиру Европског удружења за социологију била је 1999. године један од суоснивача „ESA Disaster and social crisis research network“ и била је члан извршног одбора ове истраживачке мреже у два изборна мандата .

Члан је Светског удружења за социологију у оквиру којега је организатор  и уредник ISA RC10 Internet forum (http://moodle2.f.bg.ac.rs/course/view.php?id=47 за Истраживачки комитет 10 који се бави партиципацијом, организационом демократијом и самоуправљањем. У два мандата је била и члан извршног одбора овог истраживачког комитета.

У предпоследњем изборном периоду Скупштине  Српског социолошког друштва је изабрана за члана Председништва ССД (2017-2019), а од јануара 2020. године је члан Редакције Социолошког прегледа.

Више података о биографији и библиографији Вере Вратуше је доступно на адреси https://f-bg.academia.edu/veravratusa

Вера Вратуша