Социолошки преглед, vol. LIII (2019), no. 3

Социолошки преглед, vol. LIII (2019), no. 3

Тематски блок Транзиција: тридесет година после / Thematic Block Transition: Thirty Years Later

Уводник / Editorial
Урош В. Шуваковић, Транзиција − тридесет година после
Uroš V. Šuvaković, Transition: Thirty Years After

Чланци / Articles
Богдана Н. Кољевић Грифит, Неолиберална и постлиберална Европа
Bogdana N. Koljević Griffith, Neoliberal and Post-Liberal Europe

Aleh Kabiak, Iryna Andras, Social Attitudes of Belarusians Towards Integration: Between the European Union and the Eurasian Economic Union
Олег Кобјак, Ирина Андрас, Ставови Белоруса о интеграцији: између Европске уније и Евроазијске економске уније

Dagmar Kusá, James Griffith, 1989 in Czechoslovakia through Arendt’s Eyes: An Immodern Non-revolution
Дагмар Куса, Џејмс Грифит, 1989. година у Чехословачкој кроз очи Хане Арент: амодерна нереволуција

Miloš Lj. Bešić, Ethnic Relations in Montenegro Twelve Years After Gaining Independence
Милош Љ. Бешић, Етнички односи у Црној Гори 12 година након стицања независности

Марица Н. Шљукић, Срђан Љ. Шљукић, Сукоби у индустријским организацијама и транзиција: случај Србије
Marica N. Šljukić, Srđan Lj. Šljukić, Conflicts in Industrial Organizations and Transition: The Case of Serbia

Зоран Б. Стојиљковић, Синдикати и транзиција – једна до краја неиспричана прича
Zoran B. Stojiljković, Trade Unions and Transition – an Unfinished Story

Александар В. Костић, Друштва у посттранзицији, тржишни фундаментализам и тоталитаризам новог доба
Aleksandar V. Kostić, Societies In Posttransition, Market Fundamentalism and Totalitarianism of the New Age

Olivera B. Radović, Dragana Z. Stanojević, Oliver M. Tošković, Values and Subjective Well-being in Context of Transition: Data From Serbia
Оливера Б. Радовић, Драгана З. Станојевић, Оливер М. Тошковић, Вредности и субјективна добробит у контексту транзиције: подаци из Србије

Урош В. Шуваковић, Неки (друштвени) аспекти образовања у транзционој Србији
Uroš V. Šuvaković, Some (Social) Aspects of Education in Transition Serbia

Зоран М. Аврамовић, Ко је заменио интелектуалца у демократској транзицији?
Zoran M. Avramović, Who Replaced the Intellectual in the Democratic Transition?

Sreten M. Jelić, Vukašin Ž. Kolarević, Significance of Agriculture in the Economic Structure and Economic Development of Transition Countries
Сретен М. Јелић, Вукашин Ж. Коларевић, Значај пољопривреде у привредној структури и привредном развоју земаља у транзицији

Зоран Б. Јевтовић, Предраг Ђ. Бајић, Неуспела транзиција медијског система Србије
Zoran B. Jevtović, Predrag Đ. Bajić, The Failed Transition of Serbian Media System

Ирина Р. Милутиновић, Криза професионалног новинарства у транзиционом друштву Србије
Irina R. Milutinović, Crisis of Professional Journalism in the Transitional Society of Serbia

Андон Г. Костадиновић, Петар М. Анђелковић, Транзиција: из социјализма у (пре)окренути социјализам
Andon G. Kostadinović, Petar M. Anđelković, Transition: From Socialism To Inverted Socialism

Ивана М. Божић Миљковић, (Не)успех транзиционих реформи у земљама бивше Југославије
Ivana M. Božić Miljković, (Non)Success of Transitional Reforms in the Countries of Former Yugoslavia

Звездан М. Арсић, Татјана С. Радојевић, Утицај друштвених промена на положај и однос наставника и ученика у настави
Zvezdan M. Arsić, Tatjana S. Radojević, The Impact of Social Change on the Position and Relationship of Teachers and Students in Teaching

Јелена Љ. Минић, Транзиција и даровити – између идентификације и непрепознавања
Jelena Lj. Minić, Transition and the Gifted – Between Identification and Non-Recognition

Тематски блок о демографији / Demographic Thematic Block
Гост – уредник Мирјана М. Рашевић, научни саветник / Guest Editor Mirjana M. Rašević, Principal Research Fellow

Уводник / Editorial
Мирјана М. Рашевић, Поводом демографског блока у овом броју Социолошког прегледа
Mirjana M. Rašević, On the Demographic Block in This Issue of Sociološki pregled / Sociological Review

Чланци / Articles
Горан Д. Пенев, Јелена Р. Предојевић-Деспић, Променe становништва Србије у постјугословенском периоду (1991–2017): важнији демографски аспекти
Goran D. Penev, Jelena R. Predojević-Despić, The Population Change in Serbia in the Post-Yugoslav Period (1991-2017): Significant Demographic Aspects

Анкица С. Шобот, Да ли је рушење родних стереотипа кључ за пораст фертилитета у Србији?
Ankica S. Šobot, Is the Overturn of Gender Stereotypes the Key to Fertility Increase in Serbia?

Биљана Б. Станковић, Рађање ван брака у Србији: недовољно истражен феномен
Biljana B. Stanković, Nonmarital Fertility in Serbia: An Under-Researched Phenomenon

Vesna M. Lukić, Jelena N. Stojilković Gnjatović, Ageing in Serbia: Perceptions and Experiences of Nursing Home Residents
Весна М. Лукић, Јелена Н. Стојилковић Гњатовић, Старењe у Србији: перцепције и искуства лица у домовима за старе

Драгица Р. Богетић, Александар Л. Југовић, „Деца у покрету“ као рањива популација
Dragica R. Bogetić, Aleksandar L. Jugović, “Children on the Move” as a Vulnerable Population

Осврти, научна критика / Opinion Reviews
Ненад M. Станојевић, Допринос критичком истраживању теорије и праксе транзиције
Nenad M. Stanojević, Contribution to a Critical Study of Transition Theory and Practice

Јован Р. Базић, Србија у предвечерју револуције 4.0
Jovan R. Bazić, Serbia in the Eve of the Revolution 4.0

Социолошки преглед, vol. LIII (2019), no. 3