Социолошки преглед, vol. LIII (2019), no. 1

Социолошки преглед, vol. LIII (2019), no. 1

 

Уводник / Editorial
Слађана М. Драгишић Лабаш, О важности друштвеног и породичног контекста у разумевању настанка и развоја психичких поремећаја, у епидемиологији и превенцији
Slađana M. Dragišić Labaš, On the Importance of the Social and Family Contexts in Understanding the Onset and Development of Psychological Disorders, in Epidemiology and Prevention

Чланци / Articles
Милана М. Љубичић, Жељка Г. Кошутић, Обиљежја транзиције у одрасло доба младих са проблемима у менталном здрављу
Milana M. Ljubičić, Željka G. Košutić, Characteristics of Transition to Adulthood of Young People With Mental Health Problems

Лада С. Маринковић, Душан С. Маринковић, Друштвена цена менталног здравља
Lada S. Marinković, Dušan S. Marinković, The Social Cost of Mental Health

Irina V. Trotsuk, Three Approaches to the Sociological Study of the Social Well-being
Ирина В. Троцук, Три приступа социолошком истраживању друштвеног благостања

Слађана М. Драгишић Лабаш, Мишљење корисника психијатријских услуга о слици какву остављају на друге и терминима који их стигматизују: разматрање доживљене стигме и предлога за промену термина
Slađana M. Dragišić Labaš, Opinions of Users of Psychiatric Services About the Image They Leave on Others and Stigmatizing Terms: Consideration of the Experienced Stigma and Suggestions for Alternative Terms

Marija D. Sakač, Mia R. Marić, The Value System and Locus of Control in Students
Марија Д. Сакач, Миа Р. Марић, Вредносни систем и локус контроле код студената

Душан Ц. Мојић, Александра Ч. Јеличић, Млади и ментално здравље у ризичном друштву: утицај несигурности на тржишту рада
Dušan C. Mojić, Aleksandra Č. Jeličić, Young People and Mental Health in the Risk Society: The Impact of Labor Market Insecurity

Сандра С. Раденовић, Никола В. Мијатов, Здрав стил живота и Београдски маратон: рекреативци или фанатици?
Sandra S. Radenović, Nikola V. Mijatov, Healthy Lifestyle and the Belgrade Marathon: Recreational Runnners or Fanatics?

Јасна Ј. Вељковић, Маја Б. Стојимировић, Неуротични поремећаји код младих у постмодерном друштву – социолошки и психолошки аспекти
Jasna J. Veljković, Maja B. Stojimirović, Neurotic Disorder in Youth in the Postmodern Society – Sociological and Psychological Aspects

Адела Ј. Зобеница, Адикација: болест и/или социјални конструкт
Adela J. Zobenica, Addiction: Disease and/or Social Construct

Тамара М. Чавић Ђурић, Улога друштва у хронификацији трауме: исходи ратних искустава у Србији
Tamara M. Čavić Đurić, The Role of Society in the Trauma Chronization: The Outcomes of War Experiences in Serbia

Игор Р. Тешовић, Практиковање јоге и очување менталног здравља: глобална и национална перспектива
Igor R. Tešović, Yoga Practice and the Preservation of Mental Health: The Global and National Perspectives

Осврт / Opinion Review
Борис Братина, Једнакост као име демократије
Boris Bratina, Equality as the Name of Democracy

Приказ / Book Review
Жолт К. Лазар, Сидни Минц: Сласт и моћ
Žolt K. Lazar, Sidney Mintz: Sweetness and Power

Информативни прилог / Informative Article
Бојана В. Вукотић, Библиографија Социолошког прегледа 2009-2018.
Bojana V. Vukotić, Bibliography of Sociološki pregled/ Sociological Review 2009–2018

Социолошки преглед, vol. LIII (2019), no. 1