Социолошки преглед, vol. LII (2018), no. 4

Социолошки преглед, vol. LII (2018), no. 4

 

Сто година (од стварања) Југославије: тематски број
One Hundred Years (From Establishing) Of Yugoslavia: thematic issue
Слободан М. Миладиновић, Супротстављеност етничких интереса као један од кључних узрока распада Југославије – уместо уводника
Slobodan M. Miladinović, The Opposition of Ethnic Interests As One of the Key Causes of Yugoslav State Disintegration – Instead of the Editorial

Sergej Flere, The Authenticity of the Founding of Tito’s Yugoslavia as a Federation
Сергеј Флере, Аутентичност оснивања Титове Југославије као федерације

Јован Р. Базић, Друштвено-политичко уређење Југославије као системски узрок њеног распада
Jovan R. Bazić, The Socio-Political System of Yugoslavia as the Systemic Cause of its Collapse

Жарко В. Обрадовић, Положај мањина у Југославијама
Žarko V. Obradović, Position of Minorities in Yugoslavia(s)

Урош В. Шуваковић, Обрад М. Стевановић, Сепаратистичка побуна албанских студената на Косову и Метохији 1981. као почетак разбијања социјалистичке Југославије
Uroš V. Šuvaković, Obrad M. Stevanović, Separatist Rebellion of Albanian Students in Kosovo and Metohija in 1981 as the Beginning of the Socialist Yugoslavia Breakdown

Владимир М. Коларић, Вук Б. Вукићевић, Културна политика југословенског самоуправљања: идејно-вредносне основе и модалитети
Vladimir M. Kolarić, Vuk B. Vukićević, Cultural Policy of Yugoslav Self-Management: Conceptual and Value Bases and Modalities

Анђелка Ж. Мирков, Тамара М. Петровић Трифуновић, Дуња Д. Полети Ћосић, Сећање на социјалистичку Југославију: ставови грађана Србије у периоду убрзане трансформације друштва
Anđelka Ž. Mirkov, Tamara M. Petrović Trifunović, Dunja D. Poleti Ćosić, Remembering Socialist Yugoslavia: Attitudes of Serbian Citizens in the Period of Accelerated Transformation of Society

Иван М. Башчаревић, Србија у Југославији 1986/1987. године – анализа садржаја периодичних штампаних медија
Ivan M. Baščarević, Serbia in Yugoslavia in 1986/1987 – Content Analysis of Texts Published in Periodicals

Саша Д. Станојевић, Друштвене теме у војном билтену „Ратни дневник” 1918.
Saša D. Stanojević, Social Issues in Military Bulletin The War Diary in 1918

Милан П. Совиљ, О Југославији непосредно уочи њеног настанка: Никола Пашић и британски премијер Дејвид Лојд Џорџ о будућој југословенској држави 15. октобра 1918.
Milan P. Sovilj, Аbout Yugoslavia on the Eve of Its Establishment: Nikola Pašić and British Prime Minister David Lloyd George About the Future Yugoslav State on 15th October 1918

Ненад Ж. Петровић, Ставови Социјалистичке радничке партије Југославије (комунисти) и Комунситичке партије Југославије о Краљевини СХС 1918-1920. година
Nenad Ž. Petrović, Тhe Views of the Socialist Labour Party of Yugoslavia (Communists) and the Communist Party of Yugoslavia on the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes 1918 – 1920

Михаел Т. Антоловић, Саша С. Марковић, Национално-интернационална дијалектика Симе Марковића
Michael T. Antolović, Saša S. Marković, Sima Marković’s National and International Dialectics

Tiphaine L. Dickson, From the “Eumenides” to “Ajax”: The Tragedy of International Criminal Law
Тифејн Л. Диксон, Од Еумениде до Ајанта: Трагедија међународног кривичног права

Владан М. Кутлешић, Промене државног облика Југославије
Vladan M. Kutlešić, Changes in Yugoslavia’s Form of Government

Zoran D. Matevski, Dushka N. Matevska, Ethnic and Religious Identity in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
Зоран Д. Матевски, Душка Н. Матевска, Етнички и религијски идентитети у Социјалистичкој Федеративној Репулици Југославији

Ђуро Г. Кутлача, Душица М. Семенченко, Критички прелгед развоја односа према истраживачкој и иновационој политици у Југославији у периоду 1945-1991.
Đuro G. Kutlača, Dušica M. Semenčenko, A Critical Review of the Development of the Research and Innovation Policy Practice in Yugoslavia in the Period 1945–1991

Весна Р. Станковић Пејновић, Нестајање Југославије на тржишту глобалног капитала
Vesna R. Stanković Pejnović, The Disappearance of Yugoslavia on the Market of Global Capital

Осврти – Opinion/Review
Александар П. Растовић, Душан Чкребић, Коминтерна. Бурни догађаји и њихове последице по СФРЈ и Србију
Aleksandar P. Rastović, Dušan Čkrebić, The Comintern. Turbulent Events and Their Consequences for the SFRY and Serbia

Весна Д. Милтојевић, Развој националних социологија централне и источне Европе
Vesna D. Miltojević, Development of National Sociologies in Central and Eastern Europe

Информативни прилози – Informative Articles
Списак рецензената радова у Социолошком прегледу у 2018. години
List of peer reviewers for the journal Sociološki pregled/ Sociological Review 2018.

 

Социолошки преглед, vol. LII (2018), no. 4