Социолошки преглед, vol. LII (2018), no. 3

Социолошки преглед, vol. LII (2018), no. 3

 

Уводник / Editorial
Урош В. Шуваковић, Двестоти број
Uroš V. Šuvaković, The two-hundredth issue

Чланци /Articles
Gorana D. Đorić, Hermeneutic explication versus the explanation of social facts: A comparison of Durkheim’s and Giddens’ rules of sociological method
Горана Д. Ђорић, Херменеутичка експликација насупрот објашњењу друштвених чињеница: упоређивање Диркемових и Гиденсових правила социолошког метода

Predrag S. Kovačević, Between the First and the Second Serbia: On the Political and Class Dimension of Hip-Hop Subculture in Serbia
Предраг С. Ковачевић, Између Прве и Друге Србије: о политичкој и класној димензији хип-хоп супкултуре у Србији

Иван М. Башчаревић, Капитализам и демократија – настанак, узроци кризе и могућности њиховог превазилажења у делу Јиргена Коке и Нила Фергусона
Ivan M. Baščarević, Capitalism and democracy – the origin, the causes of the crisis and the possibilities of their overcoming in the work of Jürgen Kocka and Niall Ferguson

Садуша Ф. Реџић, Вегетаријанска етика и дух капитализма
Saduša F. Redžić, The vegetarian ethics and the spirit of capitalism

Тематски блок: Криминологија / Tematic Part on Criminology
J. Angelo Corlett, Criminal punishment and early release programs
Џ. Анџело Корлет, Кривичне санкције и програми раног отпуста затвореника

Ванда Б. Божић, Жељко В. Никач, Корупција и њено сузбијање у транзиционим друштвима: пример Хрватске и Србије
Vanda B. Božić, Željko V. Nikač, Corruption and combating corruption in transitional societies: example of Croatia and Serbia

Биљана Ч. Милошевић Шошо, Лични интерес или корист као потреба савременог човека
Biljana Č. Milošević Šošo, Personal interest or beneft – a need of a contemporary man

Санела Д. Андрић, Срђан М. Милашиновић, Насиље над женама у породици
Sanela D. Andrić, Srđan M. Milašinović, Violence Against Women In The Family

Биљана С. Малуцков, Умрежени мобинг у високошколским институцијама и његове последице на ширу академску заједницу у Србији
Biljana S. Maluckov, Networked mobbing in higher education institutions and its consequences on the wider academic community in Serbia

Тематски блок: Образовање-васпитање и друштво / Tematic Part on Education & Society
Нада М. Вилотијевић, Љиљана Б. Митић, Горан М. Вилотијевић, Образовање личности: између спољног детерминизма и слободе
Nada M. Vilotijević, Ljiljana B. Mitić, Goran M. Vilotijević, Personality education: between external determinism and freedom

Нена А. Васојевић, Зора Т. Крњајић, Снежана Д. Кирин, Стипендисти школовани у иностранству: повратници у академској заједници у Србији
Nena A. Vasojević, Zora T. Krnjić, Snežana D. Kirin, Scholarship holders abroad: returnees in the academic community in Serbia

Мила Б. Бељански, Румена Ј. Шимоњи Чернак, Соња Карикова, Национални идентитет код студената педагошких факултета у Србији и Словачкој
Mila B. Beljanski, Ružena J. Šimonji Černak, Soňa Kariková, National identity of students of faculties of education in Serbia and Slovakia

Јасна Х. Хрнчић, Гордана Н. Марчетић Радуновић, Процена ресурса деце и младих у сукобу са нормама заједнице
Jasna H. Hrnčić, Gordana N. Marčetić Radunović, Assessment of Resources of Children and Youth in Conflict with the Community Norms

Марија З. Александровић Стајић, Повезаност креативности и квалитета ликовних радова са интелектуалном зрелошћу код ученика трећег разреда основне школе различитог социо-економског статуса
Marija Z. Aleksandrović Stajić, The relationship between creativity, artwork quality and intellectual maturity of third grade primary school students of different socio-economic statuses

Мирослава Р. Ристић, Данимир П. Мандић, Спремност образовног система за мобилно учење
Miroslava R. Ristić, Danimir P. Mandić, Readiness of the education system for mobile learning

Осврти / Opinion Reviews
Урош С. Шешум, Александра Новаков: Стубови српске просвете: српске средње школе у Османском царству 1878-1912
Uroš S. Šešum, Aleksandra Novakov: The Pillars of Serbian Education: Serbian Secondary Schools in the Ottoman Empire 1878-1912

Наталија Д. Перишић, Трансформација социјалне политике у Србији
Natalija D. Perišić, Transformation of social policy in Serbia

Социолошки преглед, vol. LII (2018), no. 3