Социолошки преглед, vol. LII (2018), no. 2

Социолошки преглед, vol. LII (2018), no. 2

Vera A. Vratuša
Вера А. Вратуша
Manifesto of the Communist Party 170 Years After The First Edition: Introduction to the Thematic Issue of Sociološki pregled / Sociological review
Манифест Комунистичке партије 170 година после првог издања: увод у тематски број Социолошког прегледа

Samir Amin

Самир Амин

The Communist Manifesto, 170 Years Later
Комунистички манифест, 170 година касније

Тодор Ђ. Куљић
Todor Đ. Kuljić
Дуге сенке Манифеста Комунистичке партије
The Long Shadows of the Manifesto of the Communist Party

Љубиша Р. Митровић
Ljubiša R. Mitrović
Раскршћа и алтернативе савремене левице (маргиналије поводом 170 година од првог издања Манифеста Комунистичке партије)
Crossroads and Alternatives of the Contemporary Left (Marginalia on the Occasion of 170 years Since The First Edition of the Communist Manifesto)

Rastko Močnik
Растко Мочник
On Historical Regression: A Note at the Occasion of the 170th Anniversary of the Manifesto
О историјској регресији: напомена поводом 170-годишњице Манифеста

Charles McKelvey
Чарлс Макелви
Reflections on The Communist Manifesto from Third World Socialism
Запажања о Манифесту Комунистичке партије из социјализма Трећег света

Matijaž Mulej
Матијаж Мулеј
Manifesto of the Communist Party from the Viewpoint of Social Responsibility
Манифест Комунистичке партије са становишта друштвене одговорности

Милојица М. Шутовић
Milojica M. Šutović
Карл Маркс: Манифест, радикална демократија или футуристичка алхемија
Karl Marx: Manifesto, Radical Democracy Or Futuristic Alchemy

Борис Р. Братина, Оксана А. Братина
Boris R. Bratina, Oksana A. Bratina
За нови Манифест
In Search For New Manifesto

Срђан Љ. Шљукић, Марица Н. Шљукић
Srđan Lj. Šljukić, Marica N. Šljukić
Комунистички манифест и сељаштво XXI века
Communist Manifesto and The Peasantry Of The 21st Century

Јовица Д. Тркуља
Jovica D. Trkulja
Рецепција и критика Манифеста комунистичке партије
Manifesto of the Communist Party – Reception and Criticism

Александра М. Колаковић
Aleksandra M. Kolaković
Британска политика на Балкану
British Policy Towards the Balkans

Радица М. Недељковић
Radica M. Nedeljković
Социологија у џепу
Sociology in the Pocket

Социолошки преглед, vol. LII (2018), no. 2