Социолошки преглед, vol. LII (2018), no. 1

Социолошки преглед, vol. LII (2018), no. 1

Слободан Ч. Антонић
Slobodan Č. Antonić
Уводник
Editorial

Слободан Ч. Антонић
Slobodan Č. Antonić
Оснивање Социолошког прегледа 1938. године
The foundation of Sociološki pregled/ Sociological Review in 1938

Јовица Д. Тркуља
Jovica D. Trkulja
Настанак социолошке периодике у Србији
Genesis of sociological periodicals in Serbia

Иван М. Јовановић
Ivan M. Jovanović
Социологија и историја у Косићевом делу: осам деценија касније
Sociology and History in the work of Mirko Kosić: eight decades later

Снежана С. Стојшин, Владан В. Видицки
Snežana S. Stojšin, Vladan V. Vidicki
Методолошки проблеми у српској социологији – анализа садржаја Социолошког прегледа
Methodological problems in Serbian sociology – analysis of the Sociološki pregled / Sociological review

Зоран Б. Јевтовић, Татјана М. Вулић
Zoran B. Jevtović, Tatjana M. Vulić
Јавно мњење и одлике медијског дискурса у Социолошком прегледу
Public opinion and features of media discourse in the Sociološki pregled / Sociological review

Данијела Н. Василијевић, Жана П. Бојовић, Татјана В. Михајловић
Danijela N. Vasilijević, Žana P. Bojović, Tatjana V. Mihajlović
Теме из образовања и васпитања у Социолошком прегледу
The topics in the field of education and upbringing in Sociološki pregled / Sociological review

Снежана С. Попић
Snežana S. Popić
Идеје о глобализацији у часопису Социолошки преглед: могућности примене Хелдове поделе школа мишљења
Ideas about globalization in Sociološki pregled / Sociоlogical review: the possibility of applying David Held et al’s division into three schools of thought

Јасмина С. Петровић, Оливера С. Марковић Савић
Jasmina S. Petrović, Olivera S. Marković Savić
О друштвеним неједнакостима на страницама Социолошког прегледа у периоду самоуправног социјализма
On social inequalities on the pages of the Sociološki pregled / Sociological review in the period of self-management socialism

Јована М. Чикић, Ана Љ. Билиновић Рајачић
Jovana M. Čikić, Ana Lj. Bilinović Rajačić
Новија истраживања породице у Социолошком прегледу – допринос јачању дисциплине
Recent family research in Sociološki pregled/ Sociological review – contribution to the strengthening of the discipline

Бисерка Р. Кошарац, Бојан Ј. Ћорлука
Biserka R. Košarac, Bojan J. Ćorluka
Заступљеност тема из социологије породице у Социолошком прегледу (1938–2017)
Representation of themes from sociology of family in Sociološki pregled / Sociological review (1938–2017)

Петар М. Анђелковић
Petar M. Anđelković
Религијски феномен у Социолошком прегледу
The religious phenomenon in Sociološki pregled/ Sociological review

Урош В. Шуваковић
Uroš V. Šuvaković
Теме из медицинске социологије на страницама Социолошког прегледа
Medical Sociology Topics at the pages of Sociološki pregled/ Sociological Review

Биљана Ч. Милошевић Шошо, Миле М. Вукајловић
Biljana Č. Milošević Šošo, Mile M. Vukajlović
Социолошки темати Боже Милошевића у Социолошком прегледу
Božo Milošević’s sociological themes in Sociološki pregled / Sociological review

Vera А. Vratuša
Вера A. Вратуша
The review of Serbian translation of the handbook on Social stratification in BRIC countries – Changes and Perspectives
Oсврт на српски превод приручника Друштвена стратификација у земљама БРИК – промене и перспективе

Davide Azzolini
Давид Азолини
Childcare, early educationand social inequality: an international perspective
Брига о деци, рано васпитање и социјална неједнакост: међународна перспектива

Из активности Српског социолошког друштва
From the activities of the Serbian Sociological Association

Социолошки преглед, vol. LII (2018), no. 1