Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 4

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 4

Ирина Р. Милутиновић
Комуниколошко-социолошке одлике дискурса о евроинтеграцијама у дневној штампи Србије
Communicological and sociological features of discourse on european integrations in the serbian daily press

Јован Р. Базић
Трендови промена у друштву и образовању које генерише четврта индустријска револуција
Trends in societal and educational changes generated by the fourth industrial revolution

Ивко А. Николић, Данимир П. Мандић, Иван С. Костадиновић
Ставови наставника према образовној концепцији ефикасне школе
The oppinion of teachers towards the educational concept of efficent school

Славица Б. Максић, Зоран М. Павловић
Ефекти неких образованих промена у контексту циљева реформе образовања
The effects of some educational changes in the context of reform of education goals

Слободан Р. Рељић
Душа и будућност образовања
The soul and the future of education

Вера А. Вратуша
Самир Амин: Октобарска револуција 1917, један век касније
Samir Amin: October 1917 Revolution, a Century Later

Марина Д. Недељковић
Социолошка анализа транзиције као допринос проучавању друштвених промена
Sociological Analysis of Transition as a Contribution to Study of Social Changes

Радомир J. Поповић
Маргиналне друштвене групе у Србији – поглед у прошлост
Marginal social groupsin Serbia – a look into the past

Списак рецензената за научни часопис Социолошки преглед 2015 – 2017.
List of peer reviewers for the journal Sociološki pregled / Sociological Review 2015-2017.

Социолошки преглед, vol. LI (2017), no. 4