Урош Шуваковић (2017-..)

Урош Шуваковић

Урош Шуваковић (Београд, 1970), дипломирао је (на смеру за друштвено-политичке односе, 1995), магистрирао (из области методологије, 2000) и докторирао (из области политичке социологије, 2004) на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

Редовни је професор за ужу научну област Социологија на Учитељском факултету Универзитета у Београду (од марта 2018). Претходно је биран за редовног професора на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (2016). Предаје на сва три нивоа студија. Осим тога, држи предавања на Медицинском (на ОАС) и Правном факултету (докторске студије) у Косовској Митровици и на Филозофском факултету на Палама Универзитета у Источном Сарајеву. Редовни члан Српске академије образовања (САО), од децембра 2020. године. Поља његовог научног истраживња: политичка социологија, методологија научних истраживања, студије транзиције и глобализације, социологија образовања. Био је шеф Катедре за социологију (2009-2012) и продекан за научно-истраживачки рад (2012-2016) Филозофског факултета у Косовској Митровици, члан (2009-2014), а потом и председник (2014 – ) Управног одбора Института за политичке студије из Београда, заменик главног и одговорног уредника часописа Зборник радова Филозофског факултета у Приштини (2012-2016), члан Уређивачког и Редакцијског одбора часописа Баштина, члан Савета Редакције часописа Политичка ревија, члан Редакције часописа Балканске синтезе, члан Редакционный совет часописа Научный результат – социальные и гуманитарные исследования (ISSN 2408-932X) чији је издавач Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ „БелГу“), Россия, member of the Editorial Board of the RUDN Journal of Sociology (Moscow, Russia), одговорни уредник за универзитетска и вануџбеничка издања Завода за уџбенике, Београд (од 2013-). Члан European Sociological Association (ESA) и International Sociological Association (ISA), члан Председништва Српског социолошког друштва по функцији, члан Српског филозофског друштва – Секција за Косово и Метохију. Један је од оснивача Огранка ССД за Косово и Метохију. Аутор је више од 120 научних чланака објављених у земљи и иностранству. Монографије: Испитивање политичких ставова, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000; Политичке партије и глобални друштвени циљеви, Трећи миленијум, Београд, 2004; Парламентарне политичке странке у Краљевини СХС/Југославији 1918-1941 I-II, Филозофки факултет, Косовска Митровица, Трећи миленијум, Београд, 2007-2008 (у коауторству са Д. Маликовићем и А. Растовићем); Методолошке студије о питањима социолошког проучавања политичких партија, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2011; Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених промена. Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, прво издање 2014, друго издање 2015; Сербия в эпоху перемен. Москва: РУДН, 2016. Универзитетски уџбеници: Медицина и друштво, Медицински факултет, Косовска Митровица, КОБДОМ, Ковин, 2007 (у коауторству са М. Лештаревићем); Социологија, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2009. (у коауторству са Д. Ж. Марковићем и З. Т. Голенковом); Академско писање у друштвеним наукама, Досије, Београд, 2010. Самостално или у сарадњи са колегама приредио је и уредио 10 научних зборника тематског карактера или са научних скупова међународног или националног значаја. Истраживач је на научно-истраживачком пројекту (2011-2019) ИИИ 47023 Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција, којим је и руководио у периоду 2012-2018, у ранијем пројектном циклусу истраживач на пројекту Парламентарне политичке партије у Краљевини СХС/Југославији 1918-1941 (2006-2010), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, истраживач на међународном пројекту Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век, Исторически факултет ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ (Бугарска, 2015-2017).

https://orcid.org/0000-0002-2141-8698

 

Урош Шуваковић (2017-..)