Социолошки преглед, Год. XLVI (јул-септембар 2012), бр. 3

Социолошки преглед, Год. XLVI (јул-септембар 2012), бр. 3

RS ISSN 0085-6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Марко Шкорић, Алексеј Кишјухас – Чистa сoциoлoгиja и сoциjaлнa гeoмeтриja кao примeр фoрмaлнe сoциoлoшкe тeoриje PDF (218 KB)

Маријана Мишић Андрић, Слободанка Марков – Феминистичка критика дискурса лидерства са посебним освртом на теорију трансформационог лидерства PDF (190 KB)

Саша Мијалковић, Горан Амиџић – Екстремни национализам и безбедност савременог друштва PDF (111 KB)

Марина Новаков – Једнородитељске породице PDF (196 KB)

Предраг Крстић – Звездано беле стазе: научна фантастика и расни дискурс PDF (154 KB)

Милана Љубичић – Породица и делинквенција: анализа уџбеничке грађе о утицају породице на малољетничко преступништвo PDF (206 KB)

Ана Вуковић – Развојни пут Центра за социолошка истраживања Института друштвених наука PDF (194 KB)

Невен Цветићанин – Метода и пракса – практичне консеквенце методолошког/методолошких становишта PDF (203 KB)

 

ПРИКАЗИ

Загорка Голубовић – Историја неолиберализма PDF (106 KB)

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „ВОЈИН МИЛИЋ“ PDF (69 KB)

Социолошки преглед, Год. XLVI (јул-септембар 2012), бр. 3