Социолошки преглед, Год. XLIX (2015), бр. 4

Социолошки преглед, Год. XLIX (2015), бр. 4

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Сања Стојковић-Златановић
Вулнерабилност друштвеног и посебност социјалноправног положаја лица оболелих од ретких болести
Social Vulnerability and Specificity of Legal Status of People Suffering from Rare Diseases

Ана Човић
Искуства ЛГБТ родитеља и њихове деце – резултати лонгитудиналних студија
Experience оf LGBT Parents аnd their Children – the Results of Longitudinal Studies

Сања Димоски, Гордана Николић
Значај односа друштва према особама са сметњама у развоју за реализацију образовне инклузије у Србији
Importance оf Social Attitudes Towards People with Disabilities in the Realization of Educational Inclusion in Serbia

Марија Радоман
Ставови и искуства жена о абортусу (резултати квалитативног истраживања са територије Београда)
Attitudes and Experiences of Women on Abortion (Results from the Qualitative Research from the Territory of Belgrade)

Сузана Марковић Крстић, Лела Милошевић Радуловић
Социјално порекло и образовне оријентације студентске омладине (компаративна анализа на примеру студентске популације у Србији, Македонији и Бугарској)
The Social Background and Educational Orientation of the Young Student Population

ПРИКАЗ КЊИГЕ

Душан Ристић
О самурају и златној рибици

ПРЕТХОДНО САОПШТЕЊЕ

Carmen Leccardi
Introduction Speach to the 12th ESA Conference, Prague, August 25th 2015

Социолошки преглед, Год. XLIX (2015), бр. 4