Социолошки преглед, vol. LV (2021), no. 3

Социолошки преглед, vol. LV (2021), no. 3

Тематски блок Род, језик и политика / Thematic Section Gender, Language, Politics
Уредник проф. др Слободан Ч. Антонић / Editor Professor Slobodan Č. Antonić

Уводник / Editorial

Слободан Ч. Антонић, Род, језик, политика
Slobodan Č. Antonić, Gender, language and politics

Чланци / Articles

Дијана П. Вукомановић, Родна сензитивност парламента Србије – мапирање моћи посланица
Dijana P. Vukomanović, Gender Sensitivity of the Serbian Parliament – mapping the power of the women MPs

Ана С. Вуковић, Circulus vitiosus дихотомије пол / род: феминистичка полемика са транс активизмом
Ana S. Vuković, Circulus vitiosus of the sex / gender dichotomy: feminist polemics with trans activism

Слободан Ч. Антонић, Један теоријски оквир за разумевање актуелних ЛГБТ питања у Србији данас
Slobodan Č. Antonić, One theoretical framework for understanding current LGBT issues in Serbia today

Ана В. Човић, Утицај судске праксе на законску регулативу у области права ЛГБТ заједнице
Ana V. Čović, The influence of judical practice on the Legislation in the Sphere of LGBT Community Rights

Урош В. Шуваковић, Прилог расправи о друштвеном признавању браколиких и породицоликих друштвених појава
Uroš V. Šuvaković, A contribution to the debate about social recognition of marriage-like and family-like social phenomena

Миљан А. Лазовић, Душан Г. Илић, Угрожавање принципа секуларности новим законским решењима у Републици Србији
Miljan A. Lazović, Dušan G. Ilić, Endangering the principle of secularity with new legal solutions in the Republic of Serbia

Бранко М. Ракић, Дивља градња у сфери језика
Branko M. Rakić, Illegal construction in the languaqe sphere

Александра С. Костић Тмушић, Милица С. Ђукић, Српски језик, друштво, идеологија
Aleksandra S. Kostić Tmušić, Milica S. Đukić, Serbian language, society, ideology

Чланци / Articles

Vera A. Vratuša Žunjić, 150 years after the birth of Rosa Luxemburg: Actuality of her “Social Reform or Revolution”
Вера А. Вратуша Жуњић, Сто педесет година после рођења Розе Луксембург: Актуелност њене „Друштвене реформе или револуције”

Велизар А. Мирчов, Питирим Сорокин – динамика друштвених и културних промена
Velizar A. Mirčov, Pitirim Sorokin – Dynamics of social and cultural changes

Срђан М. Перишић, Дугинова деконструкција постмодерне – постлиберализам и постполитика
Srđan M. Perišić, Dugin’s deconstruction of postmodernity – postliberalism and postpolitics

Илија З. Кајтез, Срђан В. Старчевић, Друштвене идеје Тодора Павловића
Ilija Z. Kajtez, Srđan V. Starčević, Todor Pavlović’s social ideas

Маријана Т. Максимовић, Невен В. Цветићанин, Геоекономија и предузетништво у време пандемије COVID-19
Marijana T. Maksimović, Neven V. Cvetićanin, Geoeconomic and entrepreneurship during the COVID-19 pandemic

Јасмина В. Милинковић, Вељко Р. Банђур, Ефекти друштвеног контекста пандемије COVID-19 на образовне политике
Jasmina V. Milinković, Veljko R. Banđur, Effects of the Social Conteht of the COVID-19 pandemic on educational policies

Јелена М. Беловић, О идеји примене страног права
Jelena M. Belović, Some remarks on the idea of the foreign law application

Милица С. Јоковић, Етика јавне службе у локалној самоуправи
Milica S. Joković, Public service ethics in local self-government

Душан Ј. Ранђеловић, Јелена Љ. Минић, Кристина Ж. Ранђеловић, Национали идентитет средњошколаца у Републици Србији
Dušan J. Ranđelović, Jelena Lj. Minić, Kristina Ž. Ranđelović, National identity of secondary school students in the Republic of Serbia

Марија Р. Боранијашевић, Комуникацијски јаз између аналогних родитеља и дигиталне деце
Marija R. Boranijašević, Communication gap between analogue parents and digital children

Невен Д. Обрадовић, Синиша М. Атлагић, Алати на друштвеним мрежама као средство савременог политичког ангажмана – ставови студената у Србији
Neven D. Obradović, Siniša M. Atlagić, Social media tools as an instrument of modern political engagement – the attitudes of students in Serbia

Татјана Т. Ћитић, Приступачност ТВ програма особама са инвалидитетом
Tatjana T. Ćitić, Accessibility of TV programs to persons with disabilities

Драгана С. Чворовић, Божидар Б. Оташевић, Милена М. Вранешевић, Мултисекторска сарадња у случајевима насиља у породици из угла центра за социјални рад
Dragana S. Čvorović, Bozidar B. Otasević, Milena M. Vranešević, Multisectoral cooperation in cases of domestic violence from the point of view of the social work centre

Саша С. Марковић, Жељко У. Вучковић, Продор националсоцијализма. Немци Краљевине Југославије 1941. године
Saša S. Marković, Željko U. Vučković, The onset of national socialism. Germans of the Kingdom of Yugoslavia in 1941

Научна полемика / Polemics

Перо Т. Шипка, Хаос у оку посматрача: разоткривање назовикритике Српског цитатног индекса
Pero T. Šipka, Chaos is in the eye of the beholder: unravelling a quasi-criticism of the Serbian citation index

Осврт / Opinion Review

Митра М. Рељић, Александра Ж. Новаков, Сведочења за будућност
Mitra M. Reljić, Aleksandra Ž. Novakov, A testimony for the future

Социолошки преглед, vol. LV (2021), no. 3