Библиографија Социолошког прегледа 1988-1997.

Бојана Вукотић

 

БИБЛИОГРАФИЈА „СОЦИОЛОШКОГ ПРЕГЛЕДА“ 1988-1997.[1]

„Социолошки преглед„, часопис Социолошког друштва Србије и први југословенски социолошки часопис, покренут је као зборник 1938. под уредништвом Ђорђа Тасића, обновљен као зборник 1961, а као часопис излази од 1964. У периоду који обухвата ова библиографија „Социолошки преглед“ добио је изглед савременог стручног часописа – поједини прилози у часопису обавезно садрже резиме на српском и енглеском (или неком другом страном језику) и одговарајући УДК-број који сврстава чланак у одређену групу децималног система.

Издавач часописа „Социолошки преглед“ је Социолошко друштво Србије у сарадњи са Институтом друштвених наука и Институтом за криминолошка и социолошка истраживања. Од 1988. до 1997. године главни и одговорни уредници смењивали су се овим редом: Стјепан Гредељ (1988), Триво Инђић (1989-1991), Милена Давидовић (1992-1993), Слободан Вуковић (1994-1996) и Милан Брдар (1997). Бројеве 1/4 (1990) и 1/4 (1991) уредио је Слободан Вуковић. Заменици главног и одговорног уредника били су: Милан Брдар (1988, 1994-1996), Слободан Вуковић (1989-1991), Стјепан Гредељ (1992-1993) и Зоран Аврамовић (1997). Послове секретара Редакције обављали су Мирослав Николић (1988) и Радуле Перовић (1989). Од 1990. године нема података о секретару Редакције.

До 1993. године часопис је доносио попис чланова Издавачког савета. Чланови Издавачког савета били су (азбучним редом): Благојевић Марина (1992-1993), Богдановић Марија (1988-1993), Гоати Владимир (1988-1993), Голубовић Загорка (1988-1993), Гредељ Стјепан (1988), Давидовић Милена (1992-1993), Инђић Триво (1989-1991), Јакшић Божидар (1988-1993), Каран Миленко (1988-1993), Милић Владимир (1989-1993), Пешић Весна (1988-1993), Стојанов Младен (1988-1993), Ћимић Есад (1988-1993).

Од 1988. до 1997. године у уређивању „Социолошког прегледа“учествују следећи чланови Редакције: Аврамовић Зоран (1997), Брдар Милан (1988, 1994-1997), Вејвода Иван (1989-1991), Вратуша-Жуњић Вера (1994-1997), Вујачић Илија (1988-1991), Вуковић Слободан (1988-1996), Вулетић Владимир (1997), Гавриловић Слободан (1989-1991), Гредељ Стјепан (1988,1992-1993), Давидовић Душан (1994-1997), Давидовић Милена (1992-1993), Драгићевић-Шешић Милена (1992-1993), Дрезгић Рада (1989-1991), Ђурић Слађана (1989-1991), Жунић Драган (1989-1991, 1997), Зотовић Драгана (1989-1991), Илић Владимир (1989-1993), Инђић Триво (1989-1991), Јовановић Ђокица (1994-1996), Коковић Драган (1994-1996), Кораћ Весна (1992-1993), Кораћ Маја (1992-1993), Кубурић Зорица (1997), Маџгаљ Слађана (1992-1993), Мијановић Љиљана (1988), Милошевић Божо (1988), Милошевић-Лубурић Милка (1988-1991), Мркшић Данило (1988), Николић Мирослав (1988), Новаковић Нада (1992-1993), Папић Жарана (1992-1993), Поповић Ненад (1988), Радивојевић Радош (1994-1996), Сагдати Шанија (1988), Стојковић Бранимир (1997), Трипковић Гордана (1997), Турза Карел (1992-1996), Цвејић Слободан (1994-1996).

Часопис финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије, али су поједини бројеви штампани уз финансијску помоћ Института друштвених наука (Београд), Института за криминолошка и социолошка истраживања (Београд), Института за политичке студије (Београд), Института за филозофију и социологију Филозофског факултета у Новом Саду, Института за економику пољопривреде и социологију села у Новом Саду, Филозофског факултета у Новом Саду, Сорос фондације, Агенције Аргумент, Независне радио телевизијске компаније Студио Б и Карић банке. Стални проблеми око обезбеђивања финансијских средстава условили су честе промене штампарија и места штампања часописа па је 25 свески часописа штампано у девет штампарија: „Руске слово“ (Руски Крстур), Мултипринт (Београд), Стручна књига (Београд), Папирница-Сопот (Ђуринци), Qуатро-Пресс (Београд), Мидим принт (Београд), Папирница Димитријевић (Земун), МДД Систем (Београд). Часопис је штампан у тиражу од 600 примерака, осим бројева 1/2 и 3 (1988) и 1/2 (1989) чији је тираж био 1000.

Таблица годишта „Социолошког прегледа“:

Vol. 22 (1988); бр. 1/2,3,4; страна 488

Vol. 23 (1989); бр. 1/2,3/4; страна 334

Vol. 24 (1990); бр. 1/4; страна 156

Vol. 25 (1991); бр. 1/4; страна 100

Vol. 26 (1992); бр. 1/4; страна 192

Vol. 27 (1993); бр. 1/4; страна 340

Vol. 28 (1994); бр. 1,2,3,4; страна 552

Vol. 29 (1995); бр. 1,2,3,4; страна 594

Vol. 30 (1996); бр. 1,2,3,4; страна 584

Vol. 31 (1997); бр. 1,2,3,4; страна 534

Од 1988. до 1997. године објављено је укупно 40 бројева од чега 18 појединачних, три двоброја и четири четвороброја. На 3874 страница текста појавило се 190 аутора са 339 прилога (теоријских и истраживачких научних чланака, библиографија, осврта и приказа, ауторизованих дискусија). Часопис је објављеним прилозима покрио готово све релеванрне области из социологије. Редакција се трудила да „Социолошки преглед“ остане отворен за ауторе из свих средина Југославије, а објављено је и неколико текстова из иностранства. „Социолошки преглед“ је, као гласило Социолошког друштва Србије, обавештавао јавност о раду Удружења и његовим активностима. Број 2 (1995) штампан је на енглеском језику (Selected Articals by Serbian Sociologists Presented at the Second European Conference for Sociology, Budapest, 30. VIII-2. IX 1995.). Укупно тринаест бројева имало је тематске блокове или дискусије:

Теоријски плурализам у социологији – бр. 3 (1988), стр. 165-317.

Медицина, ван паске – бр. 3/4 (1989), стр. 3-83.

Југословенско друштво – бр. 1/4 (1990), стр. 3-117.

Социологија и рат – бр. 1/4 (1992), стр. 5-88.

Српско друштво данас (анкета) – бр. 1/4 (1993), стр. 5-87.

Актуелни проблеми јавног мњења – бр. 1 (1994), стр. 3-66.

Разбијање и/или распад Југославије – бр. 2 (1994), стр. 137-296.

Јавно мњење и развој демократије – бр. 1 (1995), стр. 77-117.

Промене парадигми и мода у науци – бр. 3 (1995), стр. 273-431.

Социологија и маркетинг – бр. 4 (1995), стр. 463-526

Транзиција и југословенско друштво – бр. 1 (1996), стр. 3-64.

Религија и друштво – бр. 4 (1996), стр. 415-548.

Млади, криза, понашање – бр. 1 (1997), стр. 3-71.

„Библиографија ‘Социолошког прегледа’ 1988-1997“ наставља се на већ објављену „Библиографију ‘Социолошког прегледа’ 1938-1988“ коју је, поводом педесетогодишњце од појеве часописа, саставио Добрило Аранитовић, а која је објављена у бр. 4 (1988). Задржан је сличан распоред грађе (према универзалној децималној класификацији) јер најбоље даје увид у тематску разноврсност прилога и уређивачку концепцију часописа. Библиографске јединице су нумерисане континуирано, а у оквиру исте групе према азбучном реду презимена аутора. Прилози истог аутора у оквиру једне групе поређани су азбучно према наслову. Неке библиографске јединице имају и додатна објашњења дата у напомени. Код прилога подељених на поглавља у напоменама је пописан и преглед садржаја. Већина прилога имала је резиме или наслов у садржају на енглеском језику, па је он исписан као упоредни наслов иза знака једнакости (одмах иза главног наслова). Тиме је омогућено коришћење библиографије и (евентуалном) страном читаоцу. Ради лакшег сналажења читалаца „Библиографија“ је праћена одговарајућим Регистром аутора.

 

БИБЛИОГРАФИЈА „СОЦИОЛОШКОГ ПРЕГЛЕДА“ 1988-1997

 

01 – БИБЛИОГРАФИЈЕ

 

1. АРАНИТОВИЋ, ДОБРИЛО: Библиографија „Социолошког прегледа“ 1938-1988 = Bibliography of „Sociological Review“ 1938-1988. – Vol. 22, бр. 4 (1988), стр. 3-114. Библиографија обухвата период 1938-1987

2. ВУКОТИЋ, БОЈАНА: Библиографија југословенских серијских публикација из области социологије (1920-1994) = A Bibliography of Yugoslavian Periodicals in Sociology (1920-1994). – Vol. 28, бр. 3, (1994), стр. 419-427.

3. ВУКОТИЋ, БОЈАНА: Југословенски аутори о кризи и распаду Југославије = Yugoslav Authors on Crisis and Disintegration of Yugoslavia. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 565-579.

4. МАНОЈЛОВИЋ, ЗОРАН: Библиографија радова социологије медицине рада. – Vol. 23, бр. 3/4, (1989), стр. 75-83.

5. СТАНКОВ, НЕВЕНА: Социјалне (не)једнакости и образовање : (библиографија радова – период 1970-1988) = Social (In)Equalities and Education. – Vol. 24, бр. 1/4 (1990), стр. 141-148.

 

050 – ПЕРИОДИЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ. ЧАСОПИСИ

 

6. ВУКОТИЋ, БОЈАНА: Страни социолошки часописи у библиотекама Србије 1984-1993 = Foreign Reviews in the Libraries in Serbia. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 117-125.

 

Рад „Социолошког прегледа“

7. ИВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ: Коментар уместо полемике = The Comment Instead of Polemic. – Vol. 30, бр. 2 (1996), стр. 243-244. Писмо уреднику са молбом да се у „Социолошком прегледу“ објави ауторов чланак „Западњаштво и русофобија“, који је већ објављен у часопису „Економика“ 4/1996. – Датирано: У Београду, 08.08.1996.

8. Редакција: Извештај о раду редакције часописа „Социолошки преглед“ у периоду од априла 1987. до маја 1989. године. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 176-177.

9. (Редакција): Извештај о раду часописа „Социолошки преглед“ за период 1994-1996. године. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 575. Датирано: На Дивчибарама, 7.12.1997. Потписао Слободан Вуковић, главни и одговорни уредник

10. (Редакција): Извештај редакције „Библиотеке Социолошког прегледа“. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 178. Потписао Данило Мркшић, уредник „Библиотеке Социолшког прегледа“

11. Редакција: Позив за учешће у анкети. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 5-6. Назив анкете: Српско друштво данас. – Датирано: У Београду, августа 1993. Потписали: Срећко Михаиловић, Градимир Зајић, Милена Давидовић

12. Редакција: Позив сарадницима. – Vol. 31, бр. 1 (1997), стр. 139. Позив сарадницима да својим прилозима дају допринос у реализацији следећих предложених тема: Демократија и нација; Друштвени проблеми села у постсоцијалистичким променама; Самоуправно наслеђе у социологији и друштву; Религија, школа, породица

13. Редакција: „Социолошки преглед“ 1938-1988. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 3. Поводом пет деценија од појаве првог броја „Социолошког прегледа“

14. Редакција: Упутство сарадницима. – Vol. 31, бр. 1 (1997), стр. 140-141. Упутство о припреми текстова за часопис.

15. Редакција: Упутство сарадницима = An Introduction to Contributions. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 130-131. Упутство о припреми текстова за часопис.

16. Уредништво: (Реч новоизабране редакције „Социолошког прегледа“. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 3.

 

Остали часописи

17. „Економика“ : садржај за 1996. годину. – Vol 30, бр. 4 (1996), стр. 577-582.

18. „Економика“ 1995. – Vol 30, бр. 1 (1996), стр. 123-126.

 

Садржај часописа

19. Редакција часописа „Српска политичка мисао“: Саопштење за јавност чланова уредништва и уређивачког савета часописа „Српска политичка мисао“. – Vol. 31, бр. 1 (1997), стр. 136-138. Поводом сукоба Редакције са директором Института за политичке студије Ж. Ђурићем који је сменио главног и одговорног уредника. – Датирано: У Београду, 9. јуна 1997.

20. „Српска политичка мисао“ : преглед садржаја за 1996. годину. – Vol. 31, бр. 1 (1997), стр 135.

 

061 – ОРГАНИЗАЦИЈЕ. ДРУШТВА. УДРУЖЕЊА

 

21. МИЛЕНКОВИЋ, ТОМА: О друштву за социјално васпитање = On the Society for Social Education. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 121-135. Поводом књиге Милована Митровића „Југословенска предратна социологија“, Београд, 1982, стр. 276

 

Социолошко друштво Србије

22. БЛАГОЈЕВИЋ, МАРИНА: Информације о раду Социолошког друштва Србије у 1992. години. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 189-190.

23. МАЏГАЉ-ЖАКУЛА, СЛАЂАНА: Друштво и рат – друштво у рату. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 181-184. Расправа коју је јуна 1992. године организовало Социолошко друштво Србије

24. МАЏГАЉ-ЖАКУЛА, СЛАЂАНА: Својинска трансформација и промена друштвене структуре : округли сто Социолошког друштва Србије. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 175-180. Расправа коју је априла 1992. године организовало Социолошко друштво Србије

25. (Председништво Социолошког друштва Србије): Извештај о раду Председништва Социолошког друштва Србије за период 1994-1996. године. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 571-573. Потписао Милош Немањић, председник СДС

26. Председништво Социолошког друштва Србије: Извештај о раду у периоду од априла 1987. до маја 1989. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 173- Садржај: 1. Научни скупови; 2. Секције и огранци Друштва; 3. Сарадња са другим удружењима; 4. Организациона питања; 5. Питања професије. – Датирано: 25. мај 1989. године. Потписала Весна Пешић, председавајући Председништва СДС

27. Председништво СДС: Информација о раду Социолошког друштва Србије у периоду јануар 1992.-април 1994. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 128-129. Датирано: У Београду, 29. април 1994. Потписала Марина Благојевић, председница Социолошког друштва Србије

28. (Председништво Социолошког друштва Србије): Мишљење Председништва Социолошког друштва Србије о нацрту Амандмана XXXII на Устав СФРЈ. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 156. Амандман о праву грађана на удруживање. – Датирано: 15. IV 1988. За Председништво потписала Весна Пешић, председник Председништва СДС-а

29. (Председништво Социолошког друштва Србије): Обавештење о избору новог председништва Социолошког друштва Србије. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 576. Потписао Зоран Манојловић, председавајући Скупштине СДС, одржане 7. децембра 1996. на Дивчибарама

30. Председништво СДС: „Теоријски плурализам у социологији“ : јубиларни скуп социолога поводом 50 година Социолошког друштва Србије и часописа Социолошки преглед (Београд, 11-12. новембра 1988. године) = Theoretical Pluralism in Sociology. – Vol. 23, бр. 3 (1988), стр. 163. Програм скупа

31. (Редакција Социолошког клуба): Представљене књиге на Социолошком клубу : октобар 1994-октобар 1996. године. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 574.

32. Редакција „Социолошког прегледа“ и Социолошко друштво Србије: Позив за учешће на научном скупу „Промене теоријско методолошких мода и парадигми у социологији“. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 305-306. Скуп ће бити организован у мају 1995. године

33. Редакција „Социолошког прегледа“ и Социолошко друштво Србије: Позив за учешће на научном скупу „Промене теоријско методолошких мода и парадигми у социологији“. – Vol. 29, бр. 1 (1995), стр. 129. Скуп ће бити организован у октобру 1995. године

34.Социолошко друштво Србије: Обавештење о организацији научног скупа са темом „Социологија и наше време“. – Vol. 31, бр. 1 (1997), стр. 139. За Председништво СДС потписао Слободан Вуковић

35. Социолошко друштво Србије: Обавештење члановима друштва. – Vol. 30, бр. 2 (1996), стр. 259. Обавештење о организовању научног скупа на тему „Социологија и друштвене промене“. – Потписао Милош Немањић, председник СДС-а

36. Социолошко друштво Србије: Одлука о повећању чланарине и претплате на часопис. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 179.

37. (Социолошко друштво Србије): Прилог јавној расправи о Уставу. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 135-154. Социолошко друштво Србије је 11. марта 1988. године одржало расправу о променама Устава СФРЈ. Учесници расправе: Весна Пешић, Мирјана Тодоровић, Миодраг Ранковић, Јовица Тркуља, Мирослав Живковић

 

Остала социолошка удружења у Југославији

38. (Југословенско удружење за научно истраживање религије): (Обавештење). – Vol. 30, бр. 2 (1996), стр. 261. Обавештење о организовању IV годишње конференције ЈУНИР на тему Етнички, религијски и конфесионални односи на Балкану, која ће се одржати 29, 30. и 31. маја 1997. у Нишкој Бањи

39. Социолошко друштво БиХ: (Позив за учешће на научном скупу „Криза и социјална структура Југославије“). – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 155. Потписао Џемал Соколовић, предсједник Организационог одбора

40. Социолошко друштво Хрватске: Обавијест о одржавању знанственог скупа на тему „Социјализам и модернизација“. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 180. Скуп ће се одржати 22. и 23. вељаче 1990. године у Загребу на Филозофском факултету

41. Стручни савет ЈУС-а: Из рада Стручног савета ЈУС-а. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 365. Садржај: 1) Социолошки сусрети ’89 (Београд, мај 1989.); 2) Југословенско-израелски социолошки сусрети ’89: Модернизација, стратификација и демократија (октобар 1989); 3) Позив за учешће на скупу младих социолога из социјалистичких земаља о перестројки; 4) Позив за учешће на конференцији „Научно-технички процес и социјалне иновације“ у Варни септембра 1989. – Потписао Ласло Секељ, председник Стручног савета ЈУС-а

 

Стручни и научни скупови

42. ВУЛЕТИЋ, ВЛАДИМИР: Будућност комуникација : (међународни курс о будућности комуникација) = The Future of Communications. – Vol. 29, бр. 1 (1995), стр. 127-128. Од 2. до 10. октобра 1994. године у Енцампу (Андора) одржан је међународни курс за постдипломце „Futures of Communication“ под заједничким покровитељством и у организацији WFSF (Светска федерација за студије будућности), UNESCO, Centre Catala de Perspectiva i vlade Andore

43. НИКОЛИЋ, ЛАЗАР: Религија и разумевање : (Summer School for Interconfessional Dialogue and Understanding, 3-14. јули 1995, Улцињ, YU) = Religion and Understanding. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 589-592.

 

1 – ФИЛОЗОФИЈА

 

44. МИЛЕНКОВИЋ, ПАВЛЕ: Ми, модерни = We : Modern Ones. – Vol. 31, бр. 1 91997), стр. 133-134. Приказ књиге: Владимир Цветковић „Воља за ново. О генеалогији модерности“, Институт за политичке студије, Београд, 1995, стр. 215

45. СУБОТИЋ, МИЛАН: Николај С. Трубецки као критичар европоцентризма = Nikolaj S. Trubecki as a Critic of Eurocentrism. – Vol. 30, бр. 1 (1996), стр. 91-101. Литература. – Рад настао у оквиру пројекта Института за филозофију и друштвену теорију, „Индивидуални и колективни идентитет у посткомунизму“ (подтема: „Руска идеја у контексту кризе посткомунистичког идентитета“) који финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије

 

159.9 – ПСИХОЛОГИЈА

 

46. ОПАЛИЋ, ПЕТАР: Покушај дефинисања патолошке сексуалности у детињству и адолесценцији = Endeavour do Deffine Pathological Sexuality in Childhood and Adolescence. – Vol. 31, бр. 4 (1997), стр. 497-506. Садржај: Увод; Основе егзистенцијал-аналитичког разумевања патолошке сексуалности развојног доба; Егзистенцијално-феноменолошка интерпретација појединих феномена патолошке сексуалности; Појачана односно смањена полност; Хомосексуалност и лезбејство; Фетишизам; Трансвеститизам и транссексуализам; Егзибиционизам и воајеризам; Садизам и мазохизам; Закључно разматрање; Литература

47. ОПАЛИЋ, ПЕТАР: Психолог у вртлогу политике = Psychologist in the Whirl of Politics. – Vol. 30, бр. 2 (1996), стр. 253-255. Приказ књиге: Жарко Требјешанин „Политика и душа“, Време књиге, Београд, 1995.

48. ОПАЛИЋ, ПЕТАР: Теоријске основе психоаналитичко-феноменолошког схватања колективно ирационалног = The Theoretical Foundations of Psychoanalytical-Phenomenological Conception of the Collective Irrationality. – Vol. 30, бр. 1 (1996), стр. 65-76. Садржај: Увод; Психоаналитичко тумачење (ирационалне) суштине социјалних феномена; Колективно ирационално у феноменолошкој социологији; Закључак; Литература

 

16 – ЛОГИКА. ЛОГИЧКА МЕТОДОЛОГИЈА

 

49. ГОРДИЋ, АЛЕКСАНДАР: Улоге моде у науци = The Concept of Fashion in Science. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 293-313. Садржај: 1. Одређење и предмет моде у науци; 2. Екстернални и интернални фактори моде; 3. Мода и научна заједница; 4. Недостаци и пожељни ефекти мода у науци; 5. Значај и структурални аспект научне моде; Литература

50. ИВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ: Парадигма versus невидљиви колеџ = Paradigm Versus Invisible College. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 315-325. Литература

51. СИНЂЕЛИЋ, СВЕТОЗАР: Парадигма и утицај друштвених фактора на науку = Paradigms and Social Influences on Science. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 273-292. Садржај: 1. Рационалистичка концепција науке и интернализам; 2. Критика рационализма, реалтивизам и екстерналистичка позиција; 3. Неке последице релативистичке критике рационализма; Литература

 

17 – ЕТИКА

 

52. БАБИЋ, ЈОВАН: Морал и наше време = Morality and Our Time. – Vol. 28, бр. 4 (1994), стр. 430-450. Редигована верзија излагања које је аутор држао на симпозијуму „Како мислити будућност Европе“ у Сремским Карловцима 22. октобра 1994.

53. БАБИЋ, ЈОВАН: Санкције – једна етичка анализа = UN Sanctions Against Yugoslavia – an Ethical Analysis. – Vol. 31, бр. 3 (1997), стр. 297-304

54. ГВОИЋ, ЉУБИВОЈ: Етички аспекти еутаназије = Ethical Aspects of Euthanasia. – Vol. 28, бр. 4 (1994), стр. 451-462. Садржај: Појам и облици еутаназије; Милосрђе, аутономија и економски аспекти еутаназије; Закључна разматрања; Литература

55. ЂУРОВИЋ, БОГДАН: Основне карактеристике хришћанске етике = The Main Features of Christian Ethics. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 483-494. Литература

56. ПРИЈИЋ, ИЛИЈА; ПРИЈИЋ, СЛАВКО: Етика и рат = Ethics and War. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 27-41.

 

2 – РЕЛИГИЈА. МИТОЛОГИЈА

 

57. ВУКОМАНОВИЋ, МИЛАН: „Порекло сатане“, Елејн Пејгелс, Рад, Београд, 1995. – Vol. 31, бр. 2 (19970, стр. 273-275. Приказ

58. КОЛАРИЋ, IVАН: Харизмархија Немањића = Charismarchia of the Nemanjić Dinasty. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 513-548. Литература

59. ЛАЖЊАК, ЈАСМИНКА: Нова или стара религијска свијест : типологија религиозности студената = New or Old Religions Consciousness : tipology of student religiosity. – Vol. 24, бр. 1/4 (1990), стр. 103-117. Садржај: Операционализација мотива вјеровања и интерпретације смисла живота и смрти; Типови вјеровања; Типови интерпретације смисла живота; Типови интерпретације смрти; Резултати истраживања; Узорак; Типологија религиозности: резултати друге факторске анализе – варијабле вјеровања и интерпретативних схема заједно; Литература

60. ШУШЊИЋ, ЂУРО: Бог = Год. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 415-421. Садржај: Онтолошко значење симбола; Гносеолошко значење симбола; Аксиолошко значење симбола; Естетичко значење симбола; Социолошко значење симбола; Психолошко значење симбола

61. ШУШЊИЋ, ЂУРО: Религија = Религион. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 423-428.

 

303 – МЕТОДЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 

62. БРДАР, МИЛАН: Историзам/историцизам = Historism/Historicism. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 107-116. Литература

63. ВУЛЕТИЋ, ВЛАДИМИР: Методолошке студије = The Methodological Studies. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 297-300. Приказ књиге: Марија Богдановић: „Методолошке студије“, ИПС, Београд, 1994.

64. МИЛИЋ, ВОЈИН: Примена неких библиометријских и просопографских поступака у проучавању историје социологије = An Application of Some Bibliometrical and Prosopographical Procedures to the Study of the History of Sociology. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 73-98.

65. МОМИРОВИЋ, КОНСТАНТИН; ФАЈГЕЉ, СТАНИСЛАВ: Факторска анализа номиналних варијабли = Factor Analysis of Nominal Variables. – Vol. 28, бр. 3 (1994), стр. 369-384. Садржај: 1. Увод; 2. Дефиниције; 3. Модел; 4. Алгоритам; 5. Парсимонијске трансформације; 6. Процена факторских вредности; 7. Неки нерешени проблеми; Литература

66. НИКОЛИЋ-РИСТАНОВИЋ, ВЕСНА: Мода или нужност : неке могућности примене феминистичке методологије у савременом друштвеном истраживању = Fashion or the Need : some possibilities of the application of feminist methodology in contemporary social research. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 405-416. Садржај: Увод; Истраживати у кризним временима – шта, како и са којим циљем?; Феминистичка методологија као једино решење: истраживање „Жене, насиље и рат“; Уместо закључка; Литература

67. ФАЈГЕЉ, СТАНИСЛАВ: Евалуација статистичких обрада у истраживањима јавног мњења = Evaluation of Statistical Analysis in Public Opinion Surveys. – Vol. 29, бр. 1 (1995), стр. 107-117. Садржај: Увод; Јединице обраде; Варијабле; Проблеми мјерења у метастатистици; Резултати и интерпретација; Основни квантификатори истраживања и тип узорка; Трансформације података, индекси и типологије; Коришћене статистичке методе; Остали показатељи; Покушај класификације истраживања; Завршни коментари; Литература. – Проширена верзија излагања на научном скупу „Јавно мнење и развој демократије“, одржаног 15-16. децембра 1994. поводом обележавања 30 година Центра за политиколошка истраживања и јавно мнење Института друштвених наука у Београду

68. ХОШЕК, АНКИЦА; WOLF, БОРИС: Социјални статус и когнитивне способности криминалаца : прилог мултиваријантног одређивања релација = The Social Status and Cognitive Abilities of Criminals. – Vol. 30, бр. 3 (1996), стр. 335-348. Садржај: 1. Увод; 2. Методе; 3. Резултати; 4. Дискусија; Литература

69. ЦВЕЈИЋ, СЛОБОДАН: Мултиваријациона анализа вишесмерних табела контингенције у функцији узрочне анализе = Analysing Causes by Multiway Tables of Contingency. – Vol. 31, бр. 4 (1997), стр. 477-496. Садржај: Логлинеарни модели – Л.A.Goodman; Трагање за ‘чистим’ узроцима – логит анализа; Литература

70. ЦВЕЈИЋ, СЛОБОДАН: Узрочна анализа категоријалних података – предисторија и почетак мултиваријационе анализе у социологији = Causal Analysis of Categorical Data – Prehistory and Beggining of Multivariate Analysis in Sociology. – Vol. 31, бр. 3 (1997), стр. 403-420. Садржај: Самоубиства у узрочном сплету – Е.Дуркхеим; Стандардизација узрочне анализе у анкетним истраживањима, почетак мултиваријационе анализе у социологији – П.Ф.Лазарсфелд; Литература

 

304 – ДРУШТВЕНА ПИТАЊА УОПШТЕ. РАЗВОЈ. КРИТИКА И ПРОЈЕКЦИЈА ДРУШТВЕНОГ СТАЊА

 

71. БОЛЧИЋ, СИЛВАНО: Социологија и „југословенска свакодневница“ почетком деведесетих = Sociology and ‘Yugoslav Everyday Life’ at the Beginning of the Nineties. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 27-38. Садржај: 1. О одговорности социолога за непредвиђање југословенске „мега несреће“ 90-тих; 2. О „југословенској свакодневници“ почетком 90-тих; Литература

72. БОЛЧИЋ, СИЛВАНО: Социологија и „унутрашњи рат“ у Југославији = The Sociology and the „Internal War“ in Yugoslavia. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 9-26. Садржај: Јесу ли социолози предвидели овај „унутрашњи рат“?; Зашто није предвиђен „унутрашњи рат“ у Југославији?; Који су процеси и збивања били у знаку припрема за „унутрашњи рат“ у Југославији?; „Национализација“ политичких сукоба и припреме за „унутрашњи“ и „међуетнички“ рат у Југославији; Неки разлози неделотворности мировних акција; О могућим „новим друштвима“ у југословенском простору након овог „унутрашњег рата“; Литература

73. ГОЛУБОВИЋ, ЗАГОРКА: Друштво у рату = Society in War. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 5-7.

74. ГОЛУБОВИЋ, ЗАГОРКА: Од дијагнозе до објашњења „југословенског случаја“ = The Yugoslav Case ; from diagnosis to explanation. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 39-48.

75. ЈАНИЋИЈЕВИЋ, МИЛОСАВ: Социолошка теорија и стратегије преображаја бивших реал-социјалистичких друштава = Sociological Theory and the Strategies for Changes of Ex-Real-Socialistic Societies. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 49-56.

76. КУЗМАНОВИЋ, ТАТЈАНА: Будућност југословенске привреде и друштва – управљање кризом или развојем = The Future of Yugoslav Economy and Society – Crisis Management or Development Management. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 49-63. Садржај: Приступ изучавању друштвеног и привредног развоја и контраверзе о пожељности привредног раста; Управљање развојем – управљачке категорије и методе; Филозофија развоја Југославије – криза (не)развоја; Успех реформе и будућност југословенског друштва; За филозофију новог развоја у Југославији

77. ЛАЗИЋ, МЛАДЕН: Социологија : између илузија и стварности = Sociology : between illusions and reality. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 67-73.

78. МАРЈАНОВИЋ, РАДОВАН: Индустрија смрти у рукама племенске свести = Industry of Death in the Hands of Tribar Mind. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 43-48.

79. МИЛИЋ, АНЂЕЛКА: Анти-модерна друштвена свест у пост-модерном окружењу = Anti-Modern Social Conscience at the Post-Modern Surroundings. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 17-25. Литература

80. МИТРОВИЋ, МИЛОВАН: Социологија и данашње српско друштво : прилог социолошкој и друштвеној самосвести = Sociology and Nowdays Serbian Society. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 75-87.

81. ПЕЧУЈЛИЋ, МИРОСЛАВ; Социолошка теорија и анализа Југославије = Sociological Theory and Analysis of Yugoslavia. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 7-16. Садржај: И. Контраст између старе и нове парадигме; 1) Стара слика; 2) Нова парадигма; II. Теоријски инструменти и анализа Југославије; 1) Унутрашњи процеси и актери; 2) Интервенција спољних сила / Светски поредак

82. ПОПОВИЋ, МИХАИЛО В.: Зашто социолози нису предвидели суров грађански рат у Југославији = Why Sociologists did not Predict Brutal Civil War in Yugoslavia. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 57-65. Садржај: Колико су друштвене појаве и процеси научно предвидљиви?; Какав су расплет југословенске кризе очекивали социолози и политичари?; Распад друге југословенске државе и њени узроци

 

314 – ДЕМОГРАФИЈА

 

83. ДАВИДОВИЋ, МИЛЕНА: Савремене миграције становништва Шарпланинске Горе = Šarplaninska Gora : the migratory processes. – Vol. 25, бр. 1-4 (1991), стр. 73-81. Садржај: 1. Друштвено-економске одлике Горе и њеног становништва; 2. Типологија миграција на подручју Горе. – Овај рад представља део припрема за одређење методолошких оквира истраживања о савременим миграцијама становништва Горе у оквиру пројекта „Развојно-програмске и фундаментално-апликативне научне основе убрзаног развоја шарпланинских жупа Гора, Опоље и Средска“; истраживање изводи Географски институт „Јован Цвијић“, САНУ, Београд

84. ЂУРИЋ, СЛАЂАНА: Опстајање традиционалних облика брака код Албанаца на Косову и Метохији = Persistency of Traditional Marriage Forms Within Albanian Community at Kosovo and Metohia. – Vol. 31. бр. 3 (1997), стр. 359-384.

85. МУДРОВЧИЋ, ЖЕЉКА: Heather Joshi: „The Changing Population of Britain“, Oxford, 1989. – Vol. 25, бр. 1/4, стр. 89-92. Приказ

86. ПЕТРОВИЋ, МИНА: Проблем фертилитета становништва у југословенском друштву крајем 90-тих = Problem of Fertility in Yugoslav Society at the End of the 1990’s. – Vol. 30 бр. 2 (1996), стр. 217-228. Литература. – Рад представља проширену верзију ауторовог излагања на научном скупу „Југословенско друштво крајем 90-тих : стање и изгледи“ одржаног 29. и 30. септембра 1995. у Београду

87. РАДОВИЋ, БОРИСЛАВ: Прилог заснивању „људске“ социологије = An Contribution to Foundation of „Human“ sociology. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 125-130. Приказ књиге: Силва Межнарић „Босанци“, „Филип Вишњић“, Београд, 1986.

88. РАШЕВИЋ, МИРЈАНА: Популациона клима на нисконаталитетном подручју Србије = Population Climate on Low Fertility Region of Serbia. – Vol. 30 бр. 2 (1996), стр. 205-215. Литература. – Овај рад представља проширену верзију ауторовог излагања на научном скупу „Југословенско друштво крајем 90-тих : стање и изгледи“ одржаног 29. и 30. септембра 1995. у Београду

 

316 – С О Ц И О Л О Г И Ј А

 

89. МИЛОШЕВИЋ, БОЖО: Вансистемски поглед на актуелне и могуће проблеме човечанства = Out-of-Systematic View on Actual and Potential Problems of Mankind. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 450-453. Приказ књиге: Миодраг Ранковић: „Социологија и футурологија. Обнова идеје о ‘глобалној социологији'“, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 1995, стр. 134

90. ПУШИЋ, ЉУБИНКО: Социологија у (једном) друштву у транзицији. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 454-456. Поводом књиге: „Sociology in a Society in Tranzition“, Nikolai Genov, Ed., Regional and Global Development, Sofia, 1994, стр. 212.

 

УЏБЕНИЦИ СОЦИОЛОГИЈЕ

 

91. АВРАМОВИЋ, ЗОРАН: Веља крушка у грло западне = A Lump in His Throat. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 123-125. Поводом другог допуњеног издања „Основи марксизма и науке о друштву“, Миодраг Ј. Савовић, Савремена администрација, 1984.

92. АВРАМОВИЋ, ЗОРАН: Иновативна допуна социолошке уџбеничке литературе = An Inovative Sociological Handbook. = Vol. 31, бр. 1 (1997), стр. 131-132. Приказ књиге: Драгољуб Ђорђевић „Социологија форевер“, Ниш, 1996.

93. РАНКОВИЋ, МИОДРАГ: Социолошка општа теорија у домаћим универзитетским уџбеницима = Sociological Theory in the Domestic Textbooks. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 229-270. Садржај: I. Тематска заступљеност социолошке (опште) теорије у уводним и основним универзитетским течајевима; II. Тематика у систематским и специјалним универзитетским течајевима социолошке (опште) теорије; III. Од тематских класификација ка систематизацији главних претпоставки и категорија теоријске (опште) социологије; IV. Три питања за упоредну анализу и дискусију; В. Увођење нове тематике у универзитетске течајеве и ослобађање социологије од идеологизације и посистемљавања (закључак)

 

316(497.1) – ЈУГОСЛОВЕНСКА СОЦИОЛОГИЈА

 

94. ВУЛЕТИЋ, ВЛАДИМИР: Југословенска социологија и социјализам (1. део) = Sociology and Socialism (part one). – Vol. 29, бр. 1 (1995), стр. 41-57. Литература; Извори

95. ВУЛЕТИЋ, ВЛАДИМИР: Југословенска социологија и социјализам (II део) = Sociology and Socialism (part two). – Vol. 30, бр. 3 (1996), стр. 267-292. Садржај: Праксис – од критике бирократизма до критике либерализма; Револуционарна социологија у служби конзервативне политике; Емпиријска истраживања друштвене структуре; Поновно буђење социологије осамдесетих; Социологија као кризологија; О социјализму поново; Закључак; Литература

96. МИЉКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР А.: Плурализам у српској социологији до 1941. године = Pluralism in Serbian Sociology. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 173-199.

97. МИТРОВИЋ, МИЛОВАН: Друштвени услови настанка и развоја југословенскеџсоциологије у предратном периоду = Social Conditions of Foundation and Development of Sociology in the Pre-War Yugoslavia. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 165-171.

 

316:165 – СОЦИОЛОГИЈА НАУКЕ

 

98. МИЛИЋ, ВОЈИН: Неколико допунских разматрања о социологији науке = Some Considerations Concerning Sociology of Science. – Vol. 25, бр. 1/4 (1991), стр. 3-28.

99. РАДИВОЈЕВИЋ, РАДОШ: Социологија науке = Sociology of Science. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 443-449. Приказ књиге: Војин Милић: „Социологија науке“, Одсек за филозофију и социологију Филозофског факултета у Новом Саду, LDI, Нови Сад, 1995.

 

316:21 – СОЦИОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ

 

100. ЂОРЂЕВИЋ, ДРАГОЉУБ Б.: Домети и границе југословенске социологије религије = Achivements and Limits of Sociology of Religion in Yugoslavia. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 475-482. Литература. – Десет фрагмената изложених у виду реферата „Социологија религије и друштвена пракса“ на научном скупу Социолошког друштва Србије „Социологија и друштвене промене“ (Дивчибаре, 6-7 децембар 1996.)

 

316:37 – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

 

101. ИВАНОВИЋ, СТАНОЈЕ: Социологија и образовни изазов = Sociology and the Challenge of Education. – Vol. 29, бр. 1 (1995), стр. 125-126. Приказ књиге: Драган Коковић: „Социологија образовања“, Матица српска, Нови Сад, 1994.

102. ЈОВАНОВИЋ, НАТАЛИЈА: Образовање и друштвене противречности – огледи из социологије васпитања и образовања = Educational and Social Contradictions – Essays in Sociology of Education. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 163-167. Приказ часописа „Марксистичке теме“, бр. 1-2/1989

 

316.1 – ПРЕДМЕТ И СВРХА СОЦИОЛОГИЈЕ

 

103. ГРЕДЕЉ, СТЈЕПАН: Друштво, јавност и социологија = Society, Public and Sociology. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 271-296. Садржај: 1. Зашто социологија: од „анциллае идеологиае“ …; 2. Чему социологија: … до „репресивне нетолеранције“; 3. Куда социологија: од „депресивне толеранције“ ка професионализацији?; Литература

104. KOZAKIEWICZ, HELENA: Rationality and Intersubjectivity : an epistemological challenge for sociology and philosophy = Рационалност и интерсубјективност: епистемолошки изазов социологији и филозофији. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 73-88. Садржај: 1. The ontic status of sociology: „sociological practice“; 2. The epistemic status of sociology: sociology as „discursive practice“; 2.1. The scientistic „epistemological figure“ in sociology; 2.2. The hermeneutic „epistemological figure“ in sociology; 3. Sociology as a discurse formation before the „threshold of epistemologization“: the „critique of sociological reason“; 4. The „epistemological figure“ of modern rationality and the social cognition: the problem of theoreticality in sociological cognition; 5. The nondiscursiveness of „practice“ and the autonomy of sociological condition; 6. postmodernism and the epistemology of nondiscursivness

105. МИТРОВИЋ, МИЛОВАН: Чему социологија данас? = Why Sociology Today. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 519-526.

 

316.2 – СОЦИОЛОШКИ ПРАВЦИ И ГЛЕДИШТА

 

106. БАКИЋ-ГОЛУБОВИЋ, СЛОБОДАНКА: Јеврејство и мисија Ериха Фрома : мисао Ериха Фрома, пре свега је утопијска = Judaism and Mission of Erich Fromm. – Vol. 24, бр. 1/4 (1990), стр. 119-130. Садржај: Дух као избавитељ; Спајање Маркса и Фројда – теорија ор. карактера; Корени Фромовог месијанства; Јеврејство и Ерих Фром; Месијанство као потреба

107. БРДАР, МИЛАН: Критика као неосхоластика : анатомија методе укидања теоријског плурализма = Criticism as a Neosholasticism : an anathomy of the method that made a theoretical pluralism to be overcomed. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 201-228. Текст овог реферата сачињен је од дела Ширег рада на пројекту „Социолошка истраживања образовања и науке“, тема: „Наука и еманципација“, у Центру за социолошка истраживања, Института друштвених наука у Београду. Пројекат се реализује уз финансијску помоћ Републичке заједнице науке СР Србије.

108. BRUCH, DANIEL C.: The Histirical Context of Changing Paradigms in Sociology = Историјски контекст промена парадигми у социологији. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 345-360. Садржај: Introduction; The socio/historical roots of structural functionalism; The socio/historical roots of symbolic interactionalism; Pragmatism; Behaviorism; Between reductionism and sociologism; The socio/historical roots of feminist theory; Feminism: 1600-1960; Sociology and feminism: 1840-1960; Other contemporary theories; A brief note; A summary of the past in the realities of the present; Sociology as a multiple paradigm science; Conclusion; References

109. ВРАТУША-ЖУЊИЋ, ВЕРА: О смени доминантне парадигме у друштвеним наукама = The Shift of Dominant Paradigm in Social Sciences. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 417-431. Садржај: Класични узори опредељивања за супротстављена одређења друштвене функције науке о друштву или парадигме спознаје друштва; Практично-политичке импликације избора истраживачке парадигме и „духовно расположење“; Социологија сазнања и саморефлексија истраживача друштва; Литература

110. ВУЈОВИЋ, СРЕТЕН: Цвијићево социо-географско проучавање вароши = Cvijich’s Sociogeographic Research Work on the City. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 99-109.

111. ВУКИЋЕВИЋ, СЛОБОДАН: Манихејство и наука = Manichaeism and Science. – Vol. 28, бр. 3 (1994), стр. 321-336. Садржај: 1. Неки онтолошки аспекти теорије историје; 2. Онтолошка а не идеолошка опција историографије и социологије; 3. Друштвене науке у школи; 4. Анализа уџбеника предмета историје и социологије; Литература

112. ВУЛЕТИЋ, ВЛАДИМИР: Аљоша Мимица: Радикалска социологија – Заснивање академске науке о друштву у француској Трећој републици, Градина, Ниш, 1991, 246 стр. = Radical Sociology. – Vol. 25, бр. 1/4, (1991), стр. 93-96. Приказ

113. GONTHIER-ПЕШИЋ, БРАНИСЛАВА: Критика критике социолингвистичког приступа Б. Bernsteina = Critique of the Critique of B. Bernstein’s Sociolinguistic Approach. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 111-119. Садржај: Bernsteinove тезе: језик и друштвена класа; Два језичка кода: сужени и развијени; Критичке примедбе Chauveaua и критика ове критике

114. ИЛИЋ, ВЛАДИМИР: Неомарксизам и функционално објашњење = Neomarxism and Functional Explanation. – Vol. 28, бр. 3 (1994), стр. 311-320. Литература

115. ИЛИЋ, ВЛАДИМИР: Отпадници : неки примери напуштања социолошког функционализма = The Renegades : some examples of deserting of sociological functionalism. – Vol. 30, бр. 3 (1996), стр. 357-375. Садржај: 1. Хомансова „ретроспективна ревизија“; 2. Бакли као неправоверни следбеник; 3. Бакли као отпадник: од теорије друштвеног система ка општој теорији система; 4. Шири идејни контекст напуштања функционализма; Литература

116. ИЛИЋ, ВЛАДИМИР: Херберт Спенсер и развој упоредних истраживања у социологији = Herbert Spenser and the Development of Comparative Approach in Sociology. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 141-152.

117. КАТУНАРИЋ, ВЈЕРАН: Теоријски плурализам у сувременој социологији = The Theoretical Pluralism in Contemporary Sociology. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 297-317. Садржај: Увод; Главни теоријски правци сувремене социолгије; 1) Функционализам; 2) Марксизам и конфликтуализам; 3) Макроинтеракционизам; Закључак; Литература

118. МИМИЦА, АЉОША: Durkheim и Dreyfusova афера = Durkheиm and Dreyfus Affaиr. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 5-21.

119. МИТРОВИЋ, МИЛОВАН М.: Један пледоаје за феноменолошки приступ у социологији = A Plea for the Phenomenological Approach in Sociology. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 327-343. Садржај: 1. Комплементарност уместо компетитивности социолошких приступа; 2. Хеуристика случајних случајева или о весницима истине и зла; Случај први, који још траје; Случај пре студија; Случајеви са студија; Случај из Новог Сада; Неколико случајних весника зла; Литература

120. НИКОЛИЋ, ЛАЗАР: Симболички интеракционизам : обликовање и тумачење друштвеног света = Symbolic Interactionism : construction and interpretation of the social world. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 79-97. Садржај: Извори симболичког интеракционизма; Разумевање социјалне интеракције; Процесуални и структурални континуитет; Теорије социјалне реакције; Литература

121. ОПАЛИЋ, ПЕТАР: Неке теорије колективно ирационалног : нови стари предмет социологије = Some Theories of the Collectively Irrational : a new/old sociological subject. – Vol. 29, бр. 1 (1995), стр. 3-15. Садржај: Увод; Нека теоријска објашњења колективно ирационалног; Социологија емоција и колективно ирационално; Уместо закључка; Литература

122. ПОПОВИЋ, МИХАИЛО В.: Теорија друштвеног система и политички конзерватизам = Theory of Social System and Political Conservatism. – Vol. 31, бр. 2 (1997), стр. 147-168. Садржај: Логичка погрешка класификовања социологије и друге погрешке; Да ли су поједини „буржоаски“ социолози били оправдано оптуживани за конзерватизам; Политичка конзервативност уопште, посебно буржоаска; Друштвени систем, идеолошко опредељење и социолошка теорија; Откуд оптужбе на рачун теоретичара система да су конзервативни?; Литература

123. СПАСИЋ, IVАНА: Границе друштвеног знања = The Limits of Social Knowledge. – Vol. 31, бр. 1 (1997), стр. 91-106. Садржај: Мишљење, пракса, свакодневно; Поуке?; Уместо закључка; Литература. – Чланак је део рада на истраживачком пројекту „Индивидуални и колективни идентитет у посткомунизму“ Института за филозофију и друштвену теорију у Београду

 

316.3 – ДРУШТВО. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА

 

124. АВРАМОВИЋ, ЗОРАН: Неки проблеми друштвеног развитка. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 145-147. Приказ зборника „Деформације и границе друштвеног развитка“, уредник Миодраг Ранковић, Институт за социологију Филозофског факултета у Београду, Београд, 1989.

125. БРАНКОВИЋ, СРБОБРАН: Два погледа на идеално друштво = Two Views of the Ideal Society. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 45-52. Литература

126. WALLERSTEIN, IMMANUEL: Геокултура развоја, или трансформација наше геокултуре?. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 433-442. Прилог који је аутор послао, а који је већ објављен у часопису „Asian Perspective“, Vol. 17, no. 2, fall-winter 1993, pp 211-225, под насловом „The Geoculture of Development, or the Transformation of Our Geoculture?“. – Превела Вера Вратуша-Жуњић

127. МРКШИЋ, ДАНИЛО: Преферирања друштвених система = Differential Evaluation of Social Systems. – Vol. 24, бр. 1/4 (1990), стр. 3-17. Садржај: Време неизвесности и преиспитивања; Две замисли праведног друштва; Преферирања друштвених система

128. РАДИВОЈЕВИЋ, РАДОШ: Социјализам као непродуктиван систем = Socialism as Nonproductive System. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 253-264. Садржај: 1. Социјализам као непроизводни систем; 2. Блокада духовног развоја; 2.1. Блокада стваралачке интелигенције; 2.2. Блокада коришћења знања; 3. Социјализам као апологетски систем; 4. Епилог; Литература

129. РАНКОВИЋ, МИОДРАГ: Распад социјалистичких друштвених система у Европи : историјско искуство, парадокси и загонетке = Disintegration of Socialist System in Europe. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 137-153.

130. СТОЈКОВИЋ, БРАНИМИР: Утопијска критика Виљема Мориса = Utopian Critique of William Morris. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 37-48. Садржај: Утопија, сан и илузија; Изазов и одговор, Морис и Белами

131. ТРИПКОВИЋ, ГОРДАНА: Значај политике за типологију индустријских друштава код Рејмона Арона = Significance of Politics in Raimon Aron’s Typology of Industrial Societies. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 63-71. Садржај: 1. Критеријуми разликовања политичких режима; 2. Аронова класификација политичких режима; Списак литературе

 

316.32(497.1) – ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО

 

132. ЛАЗИЋ, МЛАДЕН: Друштвени чиниоци распада Југославије = Social Factors of Disintegration of Yugoslaviа. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 155-166. Садржај: 1. Уводна напомена; 2. Чиниоци распада; 2.1. Спољни чиниоци; 2.2. Унитрашњи чиниоци; 2.2.1. Историјско-политички чиниоци; 2.2.2. Историјско-економски чиниоци; 2.2.3. Историјско-културни чиниоци; 2.2.4. Историјско-социјалнопсихолошки чиниоци; 2.3.1. Системско-политички чиниоци; 2.3.2. Системско-економски чиниоци; 2.3.3. Системско-културни чиниоци; 2.3.4. Системско-социјалнопсихолошки чиниоци; 2.4.1. Конјуктурно-политички чиниоци; 2.4.2. Конјуктурно-економски чиниоци; 2.4.3. Коњуктурно-културни чиниоци; 2.4.4. Конјуктурно-социјалнопсихолошки чиниоци; 3. Ка узрочној анализи; Литература

133. МИТРОВИЋ, МИЛОВАН М.: Постоји ли данас „југословенско“ друштво? = Is There Any „Yugoslav“ Society Today?. – Vol. 30, бр. 3 (1996), стр. 313-323. Садржај: 1. Терминолошко и појмовно разјашњење синтагме „југословенско друштво“; 2. Ново „југословенско“ друштво – стара идеолошка утвара; Литература. – Рад је саопштен као реферат на стручном скупу „Југословенско друштво крајем деведесетих“ који је организовало Социолошко друштво Србије 29-30 септембра 1995. године у Београду

134. МИТРОВИЋ, МИЛОВАН М.: Распад државе и рат у Југославији : покушај социолошког објашњења = Dissolution of the State and the War in Yugoslavia. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 189-203. Садржај: 1. Историја раскола и генеза распада; 2. Структурно „разобручавање“ и урушавање носећих структура; 3. Функционалне блокаде и слом глобалних функција; 4. Телеологија „раздруживања“ у феноменологији распада; Литература

135. ОБРЕНОВИЋ, ЗОРАН: Распад Југославије у светлу два државотворна пројекта и „помоћ међународне заједнице“ = Disintegration of Yugoslavia in the Light of Two State-making Projects and the „Aid of International Community“. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 167-187.

136. ПЕШИЋ, ВЕСНА: Југословенска ратна криза и мировни покрет = Yugoslav War Crisis and the Peace Movement. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 57-67. Садржај: У чему је сукоб?; Зашто оружани сукоби?; Улога мировних покрета

 

316.334.2 – ЕКОНОМСКА СОЦИОЛОГИЈА. СОЦИОЛОГИЈА РАДА

 

137. БОЛЧИЋ, СИЛВАНО: Социолошка анализа „маркетинг стратегија“ = Sociological Analysis of Marketing Strategies. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 463-476. Садржај: Увод; Социолошка реинтерпретација базичних „маркетинг стратегија“; Социолошки коментар о маркетиншкој пракси у Србији 90-тих; Маркетинг стратегије и неизвесна будућност; Литература. – Овај прилог настао је дорадом ауторовог саопштења за научни скуп „Социологија и маркетинг“, који је одржан у организацији Катедре за социологију Филозофског факултета у Новом Саду, на Иришком венцу, маја 1995. године

138. БОЛЧИЋ, СИЛВАНО: Changing Features of the Work Force in Serbia in the Early Nineties = Измењене особине радне снаге у Србији почетком 90-тих. – Vol. 29, бр. 2 (1995), стр. 149-161. Садржај: Introductory remarks; 1. New features of the „working life“ in Serbia in the early nineties; 2. Social characteristics of employees in „social“ and private firms; 3. Educational characteristics of the work in „social“ and private firms, Serbia 1994; 4. Peculiarities of the new emigration of the work force; Some concluding remarks; References

139. ВУКИЋЕВИЋ, СЛОБОДАН: Компаративно истраживање маркетинга у процесу транзиције = A Comparative Investigation of Marketing During Transition. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 507-517. Садржај: 1. Маркетинг – социолошки аспект; 2. Транзиција као макро и микро средина маркетинга; 3. Заснивање социолошке компарације маркетинга

140. ВУКОВИЋ, СЛОБОДАН: Some Aspects of the Privatization in Serbia = Неки аспекти приватизације у Србији. – Vol. 29, бр. 2 (1995), стр. 189-204. References

141. КЕСТЕР, ГЕРАРД; ПИНАУД, ХЕНРИ: Синдикални изазов демократске партиципације = Trade Union’s Challenge of Democratic Participation. – Vol. 30, бр. 3 (1996), стр. 389-404. Садржај: Увод: изазов за будућност; Пет главних облика партиципације; Представничка партиципација; Директна партиципација; Финансијска партиципација; Поглавље 1: Партиципација у Западној Европи; Колико је важна партиципација за акције и идеје послодаваца?; Како су синдикати гледали на радничку партиципацију?; Колико је значајна улога државе за партиципацију?; Закључак; Поглавље 2: Девет елемената стратегије за демократску партиципацију; Поглавље 3: Опадање, консолидација или пораст демократске партиципације; Сценарио хлеба и путера; Сценарио консолидације; Сценарио 21: пораст демократске партиципације. – Превела Вера Вратуша-Жуњић

142. КЕСТЕР, GERARD; PINAUD, HENRI: Sindikalni izazov demokratske participacije = Trade Union’s Challenge of Democratic Participation. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 549-553. Садржај: Практична подршка за демократску партиципацију; Трајна подршка за демократску партиципацију: улога истраживња и образовања; Закључак. – Превела Вера Вратуша-Жуњић. – Закључни део текста који је у броју 3/1996 изостао техничком грешком

143. КОКОВИЋ, ДРАГАН: Маркетинг и спонзорство : од спорта до уметности = Marketing and Sponsorship : from sport to art. – Vol. 30, бр. 1 (1996), стр. 37-52. Литература

144. MATEJKO, ALEXANDER J.: Melvyn Dubrofsky (ed): „Technological Change and Workers’ Movements“. Explorations in the World Economy : Publications of the Fernand Braudel Center, Vol 4 (Sage Publications, Beverly Hills, Cal., 1985, стр. 272). – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 157-160. Приказ. – Превео Т(риво) И(нђић)

145. МИЛОШЕВИЋ, БОЖО: Еко-менаџмент : између привреде и природе = Eco-Management : between economy and nature. – Vol. 30, бр. 3 (1996), стр. 349-356.

146. МИЛОШЕВИЋ, БОЖО: Маркетиншка комуникација и професионализација социологије = Marketing Communication and Proffesionalization of Sociology. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 477-483.

147. МИЛОШЕВИЋ, БОЖО: Парадигматичност брејверманије у социологији : (одјеци и критика Брејвермановог истраживања процеса рада и утицаја технологије на структуру савременог капитализма) = Paradigmatic Nature of Bravermanism in Sociology. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 361-380. Литература

148. МИЛОШЕВИЋ, БОЖО: Рад и време = Work and Time. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 67-77. Садржај: Структурисаност расположивог времена; Слободно време и рад – између рутиниране обавезе и стваралачке слободе; Литература

149. МЛАДЕНОВИЋ, БИЉАНА: Ставови запослених о принудним одморима = Attitudes of Emploes Towards Compulsory Vacations. – Vol. 31, бр. 2 (1997), стр. 227-246. Садржај: Увод; 1. Теоријски приступ; 1.1. Шта нам говоре досадашња истраживања; 1.2. Тематски оквир и циљеви истраживања; 2. Методологија истраживања; 3. Резултати истраживања; 3.1. Процена последица принудних одмора; 3.2. Процена материјалног стања; 3.3. Процена будућности – личне, радне и целокупне привредне; 3.4. Процена правичности при одлучивању кога треба послати на принудни одмор; 3.5. Значење могућности поновног одласка на принудни одмор; 3.6. Процена доминантне социо-психолошке климе у радној организацији; 3.7. Процена аномичности запослених; 4. Закључак; 4.1. Завршна разматрања; Литература. – Текст представља кондензовану верзију дипломског рада одбрањеног септембра 1996. године на Филозофском факултету у Београду

150. НОВАКОВИЋ, НАДА: Слободан Вуковић: „Чему приватизација“, Социолошко друштво Србије и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 1996, Београд, стр. 180. – Vol. 31, бр. 1 (1997), стр. 125-130. Приказ

151. СТОЈАНОВ, МЛАДЕН: Маркетинг као сегмент друштвених односа = Market as a Segment of Social Relations. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 501-505.

152. ФИЛИПОВИЋ, МИРКО: Социо-професионалне категорије и еволуција плата = Socio-Proffesional Categories and Evolution of Salaries. – Vol. 31, бр. 4 (1997), стр. 507-517. Садржај: 1.1. Пројекат Саларие III: лонгитудинално истраживање еволуције плата; 1.2. Решење енигме конкавне криве радничких плата према годинама старости; 1.3. Могућни напредак у истраживању ниских плата

 

316.334.3 – ПОЛИТИЧКА СОЦИОЛОГИЈА

 

153. БУТИГАН, ВЈЕКОСЛАВ: Љубинко Милосављевић: „Античка социјална мисао“, Просвета, Ниш, 1995. – Vol. 30, бр. 2 (1996), стр. 256-258. Приказ

154. ВУКОВИЋ, СЛОБОДАН: Социјалистичка власт и приватизација = The Socialist Regime and Privatization. – Vol. 30, бр. 2 (1996), стр. 171-181. Чланак представља део ауторовог рада на пројекту Института за криминолошка и социолошка истраживања (подпројекат „Ризици друштва у транзицији“), који финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије

155. ГРЕДЕЉ, СТЈЕПАН: Политички холизам и грађански индивидуализам = ethnopolitical Holism and Individualism. – Vol. 25, бр. 1/4 (1991), стр. 47-71. Садржај: Основне политичке оријентације; Рецепција доминантних оријентација према политичкој култури; Резултати истраживања; Закључци; Прилог. – У тексту је излжен део резултата истраживања „Структура и перспективе странака у Србији пред изборе“ које ће у целини бити објављено као студија. Истраживање је, у два таласа – у септембру и новембру 1990. године – спровео истраживачки тим независне агенције за социолошка и политиколошка истраживања „Аргумент“ из Београда

156. КАВАН, ЈАН: Кооперација преко границе = Cooperation Beyond Frontiers. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 101-110. Део чланка „From the Prague Spring to a Long Winter“, који је објављен у „East European Reporter“ (Лондон)

157. КРСМАНОВИЋ, ТОМИСЛАВ: Вербални деликт и судска психијатрија = Verbal Crime and Law-Court Psychiatry. – Vol 23, бр. 1/2 (1989), стр. 145-152.

 

158. КУЉИЋ, ТОДОР: Титове чистке = Titos Saberungen. – Vol. 31, бр. 1 (1997), стр. 73-89. Литература. – Рад је део истрачивања Титове власти у оквиру пројекта „Политички живот и политичке институције“, који финансира Министарство за науку Републике Србије

159. МАНДИЋ, СРНА: Приватизација у стамбеној сфери = Privatization in Housing. – Vol. 24, бр. 1/4 (1990), стр. 79-89. Садржај: 1. Фазе процеса приватизације; 2. Продаја социјалних станова; 3. Стамбени статус, социјални статус и приватизација; 4. Резултати приватизације; 5. Приватизација и земље реалног социјализма; Литература

160. ПРОКОПИЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ: Свако плаћа цену свог избора = Everyone Pays Price of His Own Choice. – Vol. 30, бр. 2 (1996), стр. 229-242. Литература. – Текст представља наставак полемике у часопису „Економика“ 4/1996, односно одговор на текст Мирослава IVановића „Западњашто и русофобија“. Рукопис није објављен у „Економици“ с образложењем да је предуг. Сматрајући да ова полемика може бити од интереса за читаоце, редакција „Социолошког прегледа“ понудила је простор обојици аутора да доврше започети дијалог

 

316.334.54/.56 – СОЦИОЛОГИЈА НАСЕЉА

 

161. ВАСИЉЕВИЋ, ЗОРИЦА: Карактеристике друштвено-економског развоја српског села = Socio-Economic Development Characteristics of the serbian Village. – Vol. 31, бр. 3 (1997), стр. 349-358. Садржај: Увод; Породична газдинства као носиоци развоја села у Србији; Концепт интегралног развоја села; Литература

162. ВУЈОВИЋ, СРЕТЕН: Критички поглед на производњу простора у Југославији = An Critical View on Production of Space in Yugoslavia. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 358-362. Приказ књиге: Бранислав Крстић са Душаном Пајовићем „Законодавство урбанизма, архитектуре, баштине, човјекове средине, просторног уређења“, Научна књига, Београд, 1987.

163. ВУЈОВИЋ, СРЕТЕН: Расправа о утопијском и идеалном граду. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 142-144. Приказ књиге: Нада Лазаревић, „Град између емпирије и утопије“, Истраживачко издавачки центар ССО Србије, Београд, 1988, 177 страница, 25 илустрација

164. ДИВАЦ, АЦО: О неколико новијих књига о граду. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 137-141. Приказане су следеће књиге: „Социологија града. Социолошка хрестоматија“, приредио Сретен Вујовић, Завод за уџбенике и наставна средства, 1988; „Законодавство урбанизма, архитектуре, баштине, човјекове средине, просторног уређења“,припремили Бранислав Крстић и Душан Пајовић, Научна књига, 1987; „Град између емпирије и утопије“, Нада Лазаревић, ИИЦ ССО Србије, 1989; „Сложености и противречности у архитектури“, Роберт Вентури, Грађевинска књига, 1989; „Архитектура у контексту“, Брент Ц. Бролин, Грађевинска књига, 1989; „Урбане форме“, Jean Coetex и Philippe Panerali, Грађевинска књига, 1989; „Град колаж“, Colin Rowe, Fred Koetter, Грађевинска књига, 1988.

165. КНЕЖЕВИЋ, ИВАНКА: Конституисање социолошке теорије о граду = Constitution of the Sociological Theory of City. – Vol. 22, бр. 4 (1988), стр. 115-121. Приказ књиге: „Социологија града“, приредио Сретен Вујовић, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1988.

166. МИЛИЋЕВИЋ, АЛЕКСАНДРА: Друштвена структура и становање = Social Structure and Housing. – Vol. 28, бр. 3 (1994), стр. 385-398. Садржај: Стамбени проблем као друштвени проблем; Становање и друштвена структура; Литература

167. МИЉКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР А.: Размишљања о „Писмима са села“ Сретена Вукосављевића = Reflections on Sreten Vukosavljevic’s „Letters from Village“. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 261-273.

168. МИРОВИЋ, НЕНАД: Неки аспекти деаграризације југословенског друштва после другог светског рата : позитиван или негативан феномен = Deagrarization of the Yugoslav Society After the Second World War : a positive or a negative phenomenon?. – Vol. 28, бр. 4 (1994), стр. 481-486. Литература

169. ПЕТРОВИЋ, МИОДРАГ: Филозофија града = Phylosophy of Town. – Vol. 24, бр. 1/4 (1990), стр. 149-152. Приказ тематског блока часописа „Филозофска истраживања“ (Загреб) бр. 2/1988, стр. 521-618

170. ПУШИЋ, ЉУБИНКО: Урбана политика – део друштвених промена = Urban Policy – a Part of Social Changes. – Vol. 31, бр. 3 (1997), стр. 323-336. Садржај: Просторни план; Урбана политика; Литература

 

316.34 – ДРУШТВЕНА СТРАТИФИКАЦИЈА

 

171. БОГДАНОВИЋ, МАРИЈА; МИЛОЈИЋ, ДРАГАНА: Marriage and Social Stratification = Брак и друштвена стратификација. – Vol. 29, бр. 2 (1995), стр. 163-188. Садржај: Introduction; A general review of results; Marriage homogenity/heterogenity by the class position of subjects; Yugoslavia; Serbia; Vojvodina; Kosovo and Herzegovina; Macedonia; Croatia; Appendix I; Appendix II; References

172. ВУКОВИЋ, СЛОБОДАН: Канали друштвене промоције = Channels of Social Promotion. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 85-94.

173. ВУКОВИЋ, СЛОБОДАН: Међугенерацијска покретљивост према месту рођења = The Intergenerational Mobility According to the Birthplace. – Vol. 31, бр. 3 (1997), стр. 385-401. Литература

174. ВУЛЕТИЋ, ВЛАДИМИР: Покретљивост и структура друштва = Mobility and Social Structure. – Vol. 28, бр. 3 (1994), стр. 429-430. Приказ књиге: Слободан Вуковић „Покретљивост и структура друштва“, ИКСИ, Београд, 1994, стр. 229

175. ВУЛЕТИЋ, ЗОРИЦА: Теорија и емпирија : социолошко истраживање друштвених класа и слојева = The Theory and Empiricism. – Vol. 28, бр. 2 (!994), стр. 303-304. Приказ књиге: Михаило Поповић „Теорија и емпирија“, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 1994

176. ИЛИЋ, ВЛАДИМИР: Изазов научном провинцијализму = The Challenge to Scientific Provintialism. – Vol. 30, бр. 1 (1996), стр. 114-118. Приказ књиге: Слободан Антонић „Изазови историјске социологије“, ИПС, Београд, 1995.

177. ЛАЗИЋ, МЛАДЕН: Economic Elites in Yugoslavia at the Beginning of ’90s = Економске елите у Југославији почетком деведесетих. – Vol. 29, бр. 2 (1995), стр. 135-148. Садржај: 1. Preliminary remarks; 2. General characteristics of the economic elites; 3. Intra-generational mobility; 4. Inter-generational mobility; 5. Elements of the „organization asset“; 6. Attitudes; References

178. ЛАЗИЋ, МЛАДЕН: Распад социјализма и делатност колективно-власничке класе : прилог за социологију ирационалног = Destruction of Socialism and Activities of the Rulling Class. – Vol. 25, бр. 1/4 (1991), стр. 29-45. Садржај: 1. Појам друштвене (системске) рационалности; 2. Напомене о капитализму и системској рационалности; 3. Ирационално деловање колективно власничке класе и пропаст социјализма; Литеартура

179. ЛИВАДА, СВЕТОЗАР: Прилог профилу остарјелих генерација = An Contribution to the Social Profile of Old Generations. – Vol. 22, бр. 1/2 (1989), стр. 111-115.

180. МАРЈАНОВИЋ, РАДОВАН: Школски успех, социјалне разлике и политика уписа = Educational Achivement, Social Differences and Policies of Inscription. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 17-36. Садржај: 1. Разлике у школском успеху битно утичу на социјалне разлике; 2. Разлике у школском успеху, међутим, битно зависе од социјалних разлика; 3. Социјално порекло и социјална средина, битне су претпоставке школског успеха; 4. „Маргинално“ или „мањинско социјално порекло“, „хоризонталне разлике“ и успех у школи; 5. „Културни капитал“ као теоријски модел ових „претпоставки“ или „позиција“; 6. Пре коначних закључака, неколико илустрација за презентирана теоријска схватања; Уместо закључка: против санкционисања „културног капитала“ под фирмом „потпуно слободног избора школе“; Извори и литература

181. ПЕТРОВИЋ, РУЖА: Брак и друштвена стратификција = Marriage and Social Stratification. – Vol. 23, br. 3/4 (1989), str. 95-108. Садржај: Друштвено-демографски оквир могуће хомогамије и хетерогамије; Образовање, хомогамија и стабилност брака; Занимање, хомогамија и стабилност брака

182. ПОПОВИЋ, МИХАИЛО: Патолошки облици друштвеног раслојавања = The Pathological Forms of Social Stratification. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 49-56.

183. ТРКУЉА, ЈОВИЦА: Преиспитивање марксистичке теорије класне борбе и пролетеријата = On Reconceptualization of Marxian Theory of Class Strugle and Proletariat. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 43-62.

 

316.35 – ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

 

184. ЂОРЂЕВИЋ, РАДОМИР Д.: Неформалне групе младих = Informal Youth Groups. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 130-133. Приказ књиге: Група аутора „Млади и неформалне групе“, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије и Центар за идејни рад ССО Београд, Београд, 1988, стр. 291

 

316.356.2 – Сродничке групе. Породица

185. НИКОЛИЋ-РИСТАНОВИћ, ВЕСНА: Насиље над женама у условима рата и економске кризе = Violence Against Women in Conditions of War and Economic Crises. – Vol. 28, бр. 3 (1994), стр. 409-417. Садржај: Увод; Насиље над женама у породици – анализа резултата истраживања; Три године рада СОС телефона у Београду – преглед статистичких података; Рат и економска криза – специфични утицај на насиље над женама; Шта је учињено да би се помогло женама жртвама насиља у условима рата и економске кризе; Закључак; Литература. – Овај рад представља саопштење које је ауторка поднела на 8. међународном симпозијуму о виктимологији (Аделаида, 21-26.8.1994.)

186. НИКОЛИЋ-РИСТАНОВИћ, ВЕСНА: Насиље у браку : теориски оквир и резултати досадашњих истраживања = Spouse Abuse : theoretical framework and up to date research findings. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 275-293. Садржај: Појам насиља у браку; А. теорије о насиљу у браку; 1. Психолошка и психијатријска објашњења; 2. Теорија научене беспомоћности („learned helplessness theory); 3. Теорија преживљавања („the survior theory“); 4. Економске теорије; 5. Социолошка објашњења; 6. Системска објашњења; 7. Феминистичке теорије и насиље у браку; Б. Истраживања насиља у браку; Уместо закључка; Литература

187. ТРИПКОВИЋ, ГОРДАНА: Нека обележја војвођанске породице XIX века : према Упитном листу из 1903. године = Several Characteristics of Family in Voivodina in XIX Century – Vol. 30, бр. 3 (1996), стр. 325-334. Литература

 

316.356.4 – Несродничке групе. Расе. Нације

188. ЈАЊИЋ, ДУШАН: Нација-држава и интеграција у Средње-Источној Европи = Nation-State and Integration in Middle-Eastern Europe. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 135-155. Садржај: 1) Нација-држава и интеграција у (Западној) Европи; 2) Национална држава у Средње-Источној Европи и изгледи за интеграцију; а) Промене у социјалноекономском супстрату државе у Средњо-Источној Европи; б) Националистичко уздизање националне државе; Закључак: неизвесна будућност Средње-Источне Европе

189. ЦВЕТКОВИЋ, ВЛАДИМИР: Модерна Србија : потрага за националним идентитетом : (о историјском наслеђу и етничко-политичким парадоксима) = Modern Serbia : in persuit of national identity : (on historical heritage and Ethnic-political paradoxes). – Vol. 31, бр. 1 (1997), стр. 107-124. Текст је рађен у оквиру пројекта „Политички живот и политичке институције у Србији на прелазу из XX у XXI век“ при Институту за политичке студије из Београда и финансијској подршци Министарства за науку и технологију Републике Србије

 

316.42 – ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

 

190. ИВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ: Будућност Европе у светлости двеју концепција развоја људске заједнице = The Future of Europe in the Light of Two Conceptions of Development of Human Community. – Vol. 28, бр. 4 (1994), стр. 471-479. Литература

191. НОВАКОВИЋ, НАДА: Радништво и транзиција у СР Југославији = Working Class and Transition in Yugoslavia. – Vol. 31, бр. 4 (1997), стр. 453-476. Садржај: Радништво и друштвена структура постсоцијалистичке Југославије; Радништво и транзиција у економији; Радништво и старо и ново сиромаштво; Уместо закључка

192. ПЕРАСОВИЋ, БЕЊАМИН: Еманципаторски потенцијали нових друштвених покрета = Emancipatory Potentials of the New Social Movements. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 319-333. Садржај: Могућност еманципације с обзиром на кризу „традиционалног субјекта револуције“; Нови друштвени покрети – Различити приступи; Нови друштвени покрети – Назнака основних аспеката

 

193. ПОПОВИЋ-БАБОВИћ, МАРИЈА: Покушаји реконструкције марксистичке теорије револуције = The Attempt of Reconstruction of Recent Marxian Theory of Revolution. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 335-354. Садржај: 1. Преиспитивање појма револуције; 2. Преиспитивање објективних, друштвено-историјских услова револуције; 3. Преиспитивање субјективних снага револуције; 4. Обнова филозофско-антрополошких идеја марксизма; 5. Оцене актуелности марксистичке теорије револуције; Закључак

194. РАНКОВИЋ, МИОДРАГ: Будуће друштво у беочугу науке, утопије и идеологије = Future Society in the Circle of Science, Utopia and Ideology. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 157-176.

195. РАНКОВИЋ, МИОДРАГ: Границе друштвеног развитка – прилог систематизацији основних претпоставки и аналитичких јединица = Limits of Social Development – Contribution to a Systematization of the Basic Presuppositions and Analytical Units. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 5-16.

196. SZABO, МАТЕ: Алтернативни социјални покрети и поткултуре – нови чиниоци политичке социјализације младих у Мађарској = New Factors in the Political Socialization of Youth in Hungary : the alternative social movements and subcultures. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 32-42. Превод са енглеског Стјепан Гредељ

 

316.46 – ВОЂСТВО И АУТОРИТЕТ

 

197. РАДУЛОВИЋ, ДРАГАН: Друштвена контрола као темељ друштвеног поретка = Social Control as the Cornerstone of Social Order. – Vol. 29, бр. 3 (1995), стр. 381-403. Садржај: 1) Увод; 2) Појмовноодређење друштвене контроле; 3) Институционалистички приступ друштвеној контроли; 4) Нормативистички приступ друштвеној контроли; 5) Закључак; Литература. – Текст представља први део рада „Друштвена контрола у социолошкој теорији“

198. СУБОТИЋ, МИЛАН: Криза ауторитета власти и власт ауторитета = The Crisis of the Authority of Power and the Power of Authority. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 65-71. Текст припремљеног прилога дискусији која је, поводом књига Љубомира Тадића, организована у СКЦ-у, 23/24. фебруара 1989.

 

316.47 – ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ

 

199. ТРИПКОВИЋ, МИЛАН: Традиција и традиционализам југословенског друштва = Tradition and Traditionalism in Yugoslav Society. – Vol. 30, бр. 1 (1996), стр. 25-36. Литература

 

316.48 – ДРУШТВЕНИ СУКОБИ

 

200. ВРАТУША-ЖУЊИЋ, ВЕРА: The Clash of Civilizations, Nations or Social Classes? : the case study of the war in Bosnia and Herzegovina = Сукоб цивилизација, нација или друштвених класа? : студија случаја рата у БоснII Херцеговини. – Vol. 29, бр. 2 (1995), стр. 205-223. Садржај: Civilization-centered paradigm; State-centered paradigm; Class-centered paradigm; The case of war in BH – research instruments and results; Conclusion; Appendix; Literature

201. ИНЂИЋ, ТРИВО: О толеранцији : расправе о демократској култури = On Tolerance : a discource on democratic culture. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 153-155. Приказ зборника текстова (приредио Игор Приморац, „Филип Вишњић“, Београд, 1989, стр. 454)

202. МИХАИЛОВИЋ, СРЕЋКО: Незадовољство грађана и социјални протест = Social Discontent and Social Protest. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 109-120. Литература. – Текст је резултат рада на пројекту „Настанак парламентаризма у земљама Источне Европе и Југославије“

203. МИХАИЛОВИЋ, СРЕЋКО: Тегобна транзиција из разореног друштва = The Difficult Transition from Devastated Society. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 301-302. Приказ књиге: Силвано Болчић „Тегобе прелаза у предузетничко друштво. Социологија ‘транзиције’ у Србији почетком деведесетих“, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 1994, стр. 172

204. ПРВУЛОВИЋ, ПЕТАР: Јовица Тркуља: Освајање демократије. Оглед о посткомунизму, „Драгани“, Београд, 1993 = Conguering a Democracy. – Vol. 28, бр. 3 (1994), стр. 431-434. Садржај: I. Прелазак из аутократског у демократски поредак; II. Анатомија распадања Југославије; III Срицање демократије

205. ТРКУЉА, ЈОВИЦА: Југословенска парадигма конфликтности : од друштвених до ратних сукоба = Yugoslav Paradigm of Conflictivness : from social to war antagonism. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 583-585. Приказ књиге: Зоран Видојевић „Друштвени сукоби од класних до ратних“, Радничка штампа и Институт за новинарство, Београд, 1993, стр. 274

 

316.62 – ДРУШТВЕНО ПОНАШАЊЕ

 

206. АХТИК, МИРОСЛАВ: Когнитивне теорије о мотивацији за рад = Cognitive Theories of Motivation to Work. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 89-99. Садржај: Вроомова теорија; Греанова теорија; Заједничка теорија Портера и Лаwлера; Лаwлерова теорија; Адамсова теорија; Коришћена литература

207. GOUSGOUNIS, NIKOS: A Comparison Between English and Greek Young Football Fans Related to Their Behavior During the Game in Every-Day Life = Поређење енглеских и грчких младих фудбалских навијача у вези са њиховим понашањем за време меча и у свакодневном животу. – Vol. 28, бр. 4 (1994), стр. 495-503. Садржај: Social action, collective identity and rule’s disorder; The Grek case; Conclusions; Bibliography

208. ИВКОВИЋ, СУЗАНА: Иван Јанковић – Весна Пешић: Друштвене девијације: критика социјалне патологије = Social Deviations: a social pathology critique. – Vol. 25, бр. 1/4 (1991), стр. 83-88. Приказ књиге у издању ИРО „Научна књига“, Београд, 1988

209. КАНДИДО-ЈАКШИЋ, МАЈА: Сполне улоге и ментално здравље = Sex Roles and Mental Health. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 121-135.

210. КОЛИН, МАРИЈА: Сиромаштво и социјална искљученост = Poverty and Social Exclusion. – Vol. 31, бр. 2 (1997), стр. 169-181. Садржај: Развој концепције сиромаштва; Различити интензитети и типови сиромаштва; Сиромаштво као интернализован образац понашања; Социјална искљученост; Промене у парадигмама социјалне политике; Литература

 

 

211. MATEJKO, ALEXANDER J.: K.E.Moyer: „Violence and Agression. Physiological Perspective“. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 161-162. Приказ књиге (New York, Paragon House Publishing, 1987, pp XV+237)

212. ОПАЛИЋ, ПЕТАР: Покушаји самоубиства и реализована самоубиства у адолесценцији (социјални и клинички аспекти) = Suicide Attempts and Realized Suicides in Adolescence (Social and Clinical Aspects). – Vol. 30, бр. 2 (1996), стр. 183-192. Садржај: Чиниоци самоубилаштва младих; Егзистенцијалистичко разумевање самоубилаштва младих; Психодинамика самоубилаштва младих; Клинички аспекти самоубилаштва у адолесценцији; Самоубилаштва младих и породица; Уместо закључка: превенција самоубилаштва младих; Литература

213. САВИН, КСЕНИЈА: Стигматизација ХИВ позитивних зависника од дрога у оквиру медицинског система = Stigmatization of HIV Positive Drug Addicts Within the Medical System. – Vol. 30, бр. 2 (1996), стр. 193-204. Садржај: I Сида је стигматизована болест; II Сида подразумева кривицу; III Стигматизација је отворена; IV Стигматизација је снажна; V Појачана репресивна реакција лекара на ХIV позитивне наркомане; Зашто је стигматизацијамогућа у медицинском систему?; Литература

214. САВИН, КСЕНИЈА; КОРАЋ, ВЕСНА: Сексуално понашање и ризик заразе сидом младих у Београду : (први резултати истраживања) = Sexual Behaviour of Youngs and the Risk of AIDS Among the Youngs in Belgrade. – Vol. 31, бр. 1 (1997), стр. 13-34. Садржај: I (Увод); II Перцепција ризика; III Знање о сиди; IV Сексуално понашање; Кад почињу сексуални живот; Број партнера и дужина трајања сексуалних веза; Како се говори о сексу; Употреба контрацептивних средстава (кондом); Секс под дејством алкохола или дроге; Литература

215. САНТРИЋ, ВЈЕКО: Друштвене знаности у служби непроизводње нормалности = Social science in the Service of Production of Normality. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 35-41.

 

316.64 – ДРУШТВЕНИ СТАВОВИ. ПОГЛЕДИ

 

216. БРАНКОВИЋ, СРБОБРАН: Грађани Србије о рату и ратној политици Србије = Citizens of Serbia on the War and Serbian War politics. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 89-96. Садржај: Где се брани Србија?; ЈНА и ТО или професионална српска војска?; Поверење у командни састав ЈНА; Да ли је рат у Хрватској праведан?; Да ли је неодазивање дезертерство?; О мобилизацији; О преузимању власти у председништву СФРЈ; Да ли су жртве оправдане?; О неким карактеристикама ставова грађана Србије према рату; Подршка или оспоравање?

217. БРДАР, МИЛАН: Владимир Илић, „Национална оријентација у нашој најновијој друштвеној мисли“ (стр. 24+библ.+резиме) = Владимир Илић, „National Orientation in Our Recent Social Thought“. – Vol. 30, бр. 3 (1996), стр. 405-410. Рецензија текста који је одбијен за објављивање у „Социолошком прегледу“

218. ВРАТУША-ЖУЊИЋ, ВЕРА: Стање религиозности у бившој Југославији непосредно пред рат 1991 = The State of Religiosity in Former Yugoslavia Just Before the War of 1991. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 495-511. Садржај: Теоријско методолошки оквир истраживања; Резултати истраживања; Закључак; Референце. – Рад представља део истраживања „Могућност анкетног истраживања улоге религије у распаду Југославије“ саопштеног на IV годишњој конференцији ЈУНИР-а одржаној 1996. год. на Палићу

219. ЂОРЂЕВИЋ, РАДОМИР: Допринос демократској култури. – Vol. 31, бр. 2 (1997), стр. 276-277. Приказ књиге: „Демократија, васпитање, личност“, прир. Зоран Аврамовић, Институт за педагошка истраживања, Београд, 1997, стр. 302

220. ЈЕВТИЋ, МИРОЉУБ: Сусрети православља и ислама = Ortodox Religion and Islam : historical encounters. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 459-474.

221. КУБУРИЋ, ЗОРИЦА: Промена слике о себи код адолесцената у периоду друштвене кризе = The Change of Self-Image of Adolescence in Period of Crisis in Society. – Vol. 31, br. 1 (1997), str. 35-53. Садржај: Слика о себи; Слика о себи и други сродни појмови; Опис различитих варијабли слике осеби; Криза; Ефекти друштвене кризе на слику о себи; Узорак; Инструменти истраживања; Примењени статистички поступци; Резултати истраживања; Закључна разматрања; Литература

222. КУБУРИЋ, ЗОРИЦА: Религија и полне разлике = Religion and Sex Differences. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 429-455. Садржај: Метод рада; Узорак; Инструменти истраживања; Варијабле; Примењени статистички поступци; Резултати и дискусија; Емоционални тон и емпатичност младића и девојака; Ставови адолесцената према сексуалности; Ставови младих према цркви; Осећање прихваћености у породици; Закључна разматрања; Литература

 

316.65 – МЊЕЊЕ. МИШЉЕЊЕ

 

223. БАЋЕВИЋ, ЉИЉАНА Ј.: Изборна опредељења – медијска наспрам социјалне и психолошке условљености = Elective Orientations – the Media Compared to the Social and Psychological Conditional Quality. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 3-13. Садржај: 1. Улога масовних медија у посредовању политичке сфере; 2. Регулација медијске сфере; 3. Представа о медијима као пресудној детерминанти изборних опредељења; 4. Закључне напомене; Литература

224. БРОЋИЋ, ДАРКО: Јавно мнење Србије о мајским изборима 1992. године = Public Opinion in Serbia : May 1992 Election. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 247-259. Садржај: Основне методолошке напомене и основна обележја испитаника; Осврт на главне резултате истраживања; Закључне напомене

225. ВАСОВИЋ, МИРЈАНА: Јавно мнење и здраворазумско мишљење = Public Opinion and Common-Sense Thinking. – Vol. 29, бр. 1 (1995), стр. 77-84. Литература. – Проширена верзија излагања на научном скупу „Јавно мнење и развој демократије“, одржаног 15-16. децембра 1994. поводом обележавања 30 година Центра за политиколошка истраживања и јавно мнење Института друштвених наука у Београду

226. ВУКОВИЋ, СЛОБОДАН: Јавно мњење и приватизација = Public Opinion and Privatization. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 37-44. Литература

227. МАРКОВИЋ, ВЕРА: Корак ка плурализму и корак натраг = A Step to Pluralism and a Step Back. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 237-245. Текст је део уводног разматрања у оквиру пројекта „Настанак парламентаризма у земљама Источне Европе и Југославије“, који реализује Центар за политиколошка истраживања и јавно мнење Института друштвених наука у Београду

228. МИХАИЛОВИЋ, СРЕЋКО: Идеолошки профил страначких присташа : идеолошки корелати изборних оријентација = Partisans of Political Parties : a review of ideological profile. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 27-36. Литература

229. МИХАИЛОВИЋ, СРЕЋКО: Однос према демократији у истраживањима јавног мнења = The Attitude to Democracy in Public Opinion Polls. – Vol. 29, бр. 1 (1995), стр. 85-95. Литература. – Проширена верзија излагања на научном скупу „Јавно мнење и развој демократије“, одржаног 15-16. децембра 1994. поводом обележавања 30 година Центра за политиколошка истраживања и јавно мнење Института друштвених наука у Београду

230. МИХАИЛОВИЋ, СРЕЋКО: Сигурност наспрам промена – мнење грађана Србије о променама политичког система = Safety Versus Changes : the public opinion of the citizens of Serbia about the political system changes. – Vol. 31, бр. 2 (1997), стр. 203-226. Литература. – Сажетак овог текста изложен је на научном скупу „Социологија и друштвене промене“ који је организовало Социолошко друштво Србије, Дивчибаре 6.12.1996. У тексту се презентира део налаза из истраживања „Легитимитет друштвеног система и вредносни профил грађана Југославије“ које је, у мају 1996. године, обавио Центар за политиколошка истраживања и јавно мнење Института друштвених наука, на узорку од 2000 пунолетних грађана Југославије

231. МИХАИЛОВИЋ, СРЕЋКО: Социјално утемељење политичких странака = Social Foundation of Political Parties. – Vol. 30, бр. 3 (1996), стр. 293-311. Литература

232. САВИН, КСЕНИЈА: Јавно мнење Београда о сиди = Belgrade’s Public Opinion on AIDS. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 53-66. Садржај: Информисаност; Перцепција ризика; Стигматизација и репресија; Литература

 

316.66 – ДРУШТВЕНА УЛОГА

 

233. ЈАНИЋИЈЕВИЋ, МИЛОСАВ: Интелигенција Intelligentsia. – Vol. 29, бр. 1 (1995), стр. 119-124. Литература

 

316.7 – КУЛТУРНИ САДРЖАЈ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА

 

234. ВУКСАНОВИЋ, ДИВНА: „Трећа страница“ науке о књижевности. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 333-335. Приказ књиге: Милена Драгићевић-Шешић „Хоризонти читања. Домети културне анимације“, Понт, Београд, 1993, стр. 212

235. ДРАГИЋЕВИЋ-ШЕШИЋ, МИЛЕНА: Новокомпонована ратна култура – кич патриотизма = Populist War Culture – Kitsch Patriotism. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 97-107.

236. ДРАГИЋЕВИЋ-ШЕШИЋ, МИЛЕНА: Театрализација антропологије. – Vol. 26, бр. 1/4 (1993), стр. 336-340. Приказ књиге: Ричард Шекнер „Ка постмодерном позоришту (Између позоришта и антропологије)“, Институт за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности, Београд, 1993.

237. ШВАРЦ, БЕНЏАМИН: Мит о разноликости : амерички водећи извозни артикал = The Diversity Myth ; America’s leading export. – Vol. 30, бр. 1 (1996), стр. 103-113. Садржај: Гутање људи; Чишћење нација; Јенки левијатан; Белци над црнцима; Демократија као проблем; Несигурност код куће. – Превела Мирослава Надеждин. – Пренето из: The Atlantic Monthly, Маy 1995, стр. 58-67

 

316.72 – РАЗНЕ ВРСТЕ КУЛТУРА

 

238. БЈЕЛАЈАЦ, СЛОБОДАН: Социјалне карактеристике кошаркашке публике у Сплиту = Social Structure of Split’s Basketball Public. – Vol. 24, бр. 1/4 (1990), стр. 91-101. Садржај: Кошарка као спорт урбанита; Кошарка као спорт виших друштвених слојева; Кошарка као спорт образованих слојева; Кошарка као спорт младих; Закључак: кошарка – елитни спорт; Литература

239. БРОЋИЋ, ЉУБИНКА: Life Style of Urban Elite : an analysis of the results of an empirical sociological survey = Стил живота градске елите. – Vol. 29, бр. 2 (1995), стр. 237-248.

240. БРОЋИЋ, ЉУБИНКА: Стил живота традиционалних и нових професија = The Life Style of Traditional and New Professions. – Vol. 24, бр. 1/4 (1990), стр. 65-77. Садржај: Теоријске димензије стила живота професије; 1. Активности слободног времена (АСВ); 2. Социјалне комуникације (СК); 3. Традиционално-патријархална оријентација (ТК); 4. Материјално-потрошачка димензија (МП); 5. Вредност (В); Емпиријска структура фактора традиционалних професија; Емпиријска структура фактора нових професија. – Рад је скраћени приказ дела студије: К. Савин и Љ. Броћић „Професионализација идеологија и стил живота традиционалних и нових професија“, ИКСИ, Београд, 1990.

241. БРОЋИЋ, ЉУБИНКА: Теоријско-хипотетички оквир истраживања стила живота младих = An Theoretical-Hypothetical Framework for Researching of the Life Style of the Youngs. – Vol. 31, бр. 1 (1997), стр. 3-12. Садржај: а) Стил живота; б) Неке специфичности друштвено-културног развитка младих; ц) Слободно време и као подручје могућег остваривања веће човекове слободе и као подручје за остваривање веће манипулације; д) Поткултуре младих; е) Потрошња као начин задовољавања одређених потреба, представља значајну одредницу стила живота; Литература

242. ЈАЊЕТОВИЋ, ДРАГАН: Преференције животних стилова адолесцената и њихово опажање животног стила родитеља = Preferences of Adolescents Life Style and Their Perception of Life Style of Their Parents. – Vol. 31, бр. 1 (1997), стр. 55-71. Садржај: Вредности и неки сродни појмови; Проблеми и циљеви истраживања; Методологија; Варијабле и њихова операционализација; Узорак; Технике статистичке обраде података; Резултати; 1) Пожељности начина живота; 2) Избор најпожељнијег и најмање пожељног начина живота; 3) Повезаност преференције животних стилова са социо-демографским варијаблама; 4) Факторска структура пожељности 10 начина живота; 5) Опажени начин живота родитеља; Дискусија и закључци; Литература

243. КОМАТИНА, СЛАВИЦА: Начин живота станара једног дома за старе = The Way of Life in One Belgrade’s Home for Elderly. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 221-235. Садржај: 1. Значај, циљеви, предмет и методолошки поступак истраживања; 2. Нека демографско-социолошка обележја станара Дома; 3. Основни разлози доласка у Дом; 4. Живот у Дому; а) Прилагођавање на домску средину; б) Смештај, исхрана и здравствена заштита; ц) Свакодневне активности; д) Културно-забавне активности у Дому; е) Односи између станара и особља Дома; ф) Међусобна дружења станара Дома; г) Основни разлози конфликта између станара Дома; 5. Размишљања о старости

244. НЕМАЊИЋ, МИЛОШ: Стилови живота у великим градовима и културна комуникација = Life Stiles in Big Cities and Cultural Communication. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 23-32.

245. ОДРИ-КАРТАГ, АГНЕШ; СИМОВИЋ-ХИБЕР, ИВАНА: Колективни идентитет као елемент одређења појма културног идентитета = Collective Identity as Element of the Determination of Notion of Cultural Identity. – Vol. 30, бр. 3 (1996), стр. 377-388. Садржај: Увод; Позиционирање културних права у оквиру општег одређења људских права; Култура, културна права; 1) Култура; 2) Непосредна културна права; Културни и колективни идентитет; Културни идентитет; Уместо закључка; Литература

246. САВИН, КСЕНИЈА; КОРАЋ, ВЕСНА; СИМОВИЋ-ХИБЕР, IVАНА; ЦУЦИЋ, ВИКТОРИЈА: Cultural Patterns of Sexual Behaviour and the Risk of AIDS = Културни обрасци сексуалног понашања и ризик од сиде. – Vol. 29, бр. 2 (1995), стр. 249-258. Садржај: Culture Patterns; (Scales); Questionnaires; References

247. СПАСИЋ, ИВАНА: Ђокица Јовановић: Суноврат у заједницу: политичка стварност југословенског друштва и стил живота, Градина/ИФДТ, Ниш/Београд, 1995 = The Plunge into the Yugoslav Society: the political reality of Yugoslav society and style of living. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 586-588. Приказ

 

316.73 – КУЛТУРНА ДИНАМИКА

 

248. МАСНИКОСА, М.: Вера Икоманова: :Београдски симфонијскиоркестри – нови модели организовања“ = Belgrade Symphonic Orchestra’s New Models of Organisation. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 169-171. Приказ књиге у издању Завода за проучавање културног развитка, Београд, 1989, стр. 100

249. НЕМАЊИЋ, МИЛОШ: European Interregional Cultural Cooperation – A Real Element of European Bondage = Европска међурегионална културна сарадња – реални елеменат европске повезаности. – Vol. 29, бр. 2 (1995), стр. 259-265. Literature

250. НЕМАЊИЋ, МИЛОШ: Идеје о културном развоју и друштвене препреке = Ideas of Cultural Development and Social Obstacles. – Vol. 24, бр. 1/4 (1990), стр. 131-139. Садржај: 1. Организација културне делатности; 2. Виђење развоја организација до краја XX века

251. ТОМАНОВИЋ, СМИЉКА: Социјализација као пракса социјалне репродукције у делима Ентони Гиденса и Пјера Бурдијеа = Socialization as the Practise of Social Reproduction in the Work of Anthony Giddens and Pierre Bourdieu. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 303-315. Садржај: Концепт социјалне репродукције у теорији структурације Ентони Гиденса; Концепт социјалне репродукције у генеративном структурализму Пјера Бурдејеа; Социјализација као пракса социјалне репродукције – основ за социолошко проучавање социјализације; Литература

 

316.75 – НОРМАТИВНО И ВРЕДНОСНО ГЛЕДИШТЕ КУЛТУРЕ. ИДЕОЛОГИЈА

 

252. БИРВИШ, АЛЕКСАНДАР: Млади виђени на други начин = Yоутх Сеен Дифферентлy. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 555-557. Приказ књиге: Зорица Кубурић „Религија, породица и млади“, Теолошки институт за образовање, информације и статистику, Београд, 1996, стр. 432

253. ВУКОТИЋ, БОЈАНА: Српски фашизам и уметност = Serbian Fascism and Art. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 69-78. Садржај: Уметност у служби идеологије; Специфичности фашизма у Србији; Духовни препород Србије; Однос према културној традицији; Национализам српске културне политике; Рад на стварању новог стила у српској уметности; Литература

254. ИВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ: Западњаштво и русофобија = Westernofilia and Russophobia. – Vol. 30, бр. 2 (1996), стр. 245-252.

255. МИЛИЋ, ВОЈИН: Наука као предмет савремене српске историографије = Science as the Subject of the Contemporary Serbian Historiography. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 89-134. Садржај: Увод; Неколико речи о провинцијализму српске историографије; Укључивање науке у дела о историји нововековне Европе; Проучавање историје српске науке; Учешће и запаженост у међународном научном општењу водећих природњака и друштвењака; О неколико сукоба у и о организацији науке; Материјална обезбеђеност науке и друштвени положај научника; Закључак

256. ПАНТИЋ, ДРАГОМИР: Промене у религиозности грађана Србије = The Changes of Religiousness in Serbia. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 177-204. Садржај: Значај емпиријских истраживања религиозности; Одређење појма религиозности; Питање индикатора религиозности; Укорењеност религиозности у Србији до 1990.; Динамика религиозности у Србији од 1990. године наовамо; Домети, значење и перспективе промена религиозности грађана Србије; Литература

257. СУБОТИЋ, МИЛАН: „Руска идеја“ као елемент политичке културе Русије = „Russian Idea“ as an Element of Political Culture in Russia. – Vol. 30, бр. 2 (1996), стр. 131-153. Садржај: 1. Појам „политичке културе“; 2. Комунизам и политичка култура; 3. „Руска идеја“; 4. Посткомунистички повратак „руске идеје“?; Литература. – Студија представља део ауторовог рада у оквиру пројекта Института за филозофију и друштвену теорију „Индивидуални и колективни идентитет у посткомунизму“ који финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије

 

316.77 – СОЦИОЛОГИЈА КОМУНИКАЦИЈА

 

258. ВУКОТИЋ, БОЈАНА: Обим и структура социолошке литературе у Србији 1986-1996 = Scope and Structure of Sociological Literature in Serbia 1986-1996. – Vol. 31, бр. 2 (1997), стр. 247-271. Садржај: Број издатих књига; Места издања; Аутори; Издавачи; Садржајна структура; Представљања књига; Часописи; Прилог: Билиографија

259. ЈЕВРЕМОВИЋ, ЗОРИЦА: Телевизијска презентација новије српске народне песме = Television Presentation of the New Serbian Folk Music. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 295-301.

260. ЈЕФТИЋ, НЕВЕНКА: Почеци комуникативне валоризације људских права = Processes of Comunication Valorization of Human Rights. – Vol. 28, бр. 4 (1994), стр. 487-493. Садржај: Античка комуникативна валоризација људских права; Религиозни и етнички ставови и слобода комуницирања; Комуникациони излазак из средњег века; Литература

261. ЉУБОЈЕВ, ПЕТАР: Будућност телевизијске комуникације и маркетинг = Future of the TV Communication and Marketing. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 485-500. Литература

262. МИХАИЛОВИЋ, СРЕЋКО: Телевизија у изборној кампањи = Television in the Election Campaign. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 205-219. Садржај: Изборна употреба телевизије или телевизијска употреба избора

 

32 – ПОЛИТИКА

 

263. АВРАМОВИЋ, ЗОРАН: Демократске иницијативе у Србији : (интелигенција и грађанско друштво у Србији, искуство од 1980. до 1990.) = The Character of Democratic Initiatives. – Vol. 30, бр. 1 (1996), стр. 53-64. Литература

264. АНТОНИЋ, СЛОБОДАН: Да ли је конфедерација могла спасити Југославију? = Could Confederation have Saved Yugoslavia?. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 265-271. Литература. – Овај текст представља део резултата рада на пројекту „Власт и политичке комуникације“ који финансира Фонд за науку Републике Србије

265. БАЋЕВИЋ, ЉИЉАНА Ј.: Медиј као средство политичке контроле = Media as a Means of Political Control. – Vol. 29, бр. 1 (1995), стр. 97-106. Литература. – Проширена верзија излагања на научном скупу „Јавно мнење и развој демократије“, одржаног 15-16. децембра 1994. поводом обележавања 30 година Центра за политиколошка истраживања и јавно мнење Института друштвених наука у Берограду

266. БОЖОВИЋ, РАТКО Р.: Друштвено-политички смисао вишестраначких избора у Југославији = Social and Political Significance of Pluralistic Party Elections in Yugoslavia. – Vol. 28, бр. 3 (1994), стр. 337-348. Садржај: Претхођење социјализма демократском друштву; Транзиција без демократије; Карактеристике избора и страначког живота у Југославији; Међузависност демократских избора и критичког јавног мњења; Литература

267. ДАВИДОВИЋ, ДУШАН: Reconstruction of Ethnicity in Contemporary Serbia = Реконструкција етницитета у савременој Србији. – Vol. 29, бр. 2 (1995), стр. 225-236. Садржај: Preliminary notes; Reconstruction of Serb ethnicity; Generating factors; Forms of social articulation; Degree of remoteness from and closeness to current tendencies in European civilizational circle; References

268. ДАВИДОВИЋ, МИЛЕНА: Интеграција Југословена у Скандинавији = Integration of Yugoslavs in Scandinavia. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 117-123. Приказ књиге: Carl-Ulrik Schierup and Alexandra Alund „Will They Still be Dancing“. Integration and Ethnic Transformation among Yugoslav Immigrants in Scandinavia“, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1987, 270 pp

269. ДАВИДОВИЋ, МИЛЕНА: Србија наде. – Vol. 26, бр. 1/4, стр. 187-188. Приказ књиге: „Друга Србија“, Београдски круг, Плато, Борба, Београд, 1992.

270. ГЛИНТИЋ, ТАТЈАНА: Разматрање будућности Европе кроз њену садашњу политику према српском народу = Discussing European Future Throught its Current Policy Toward Serbs. – Vol. 28, бр. 4 (1994), стр. 463-470.

271. ЂОРЂЕВИЋ, ЖИВОТА: Фактори настанка као узроци нестанка = Factors of Appearence as Factors of Disappearence. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 273-281. Садржај: Националне идеологије; Политички циљеви’ Уставни темељи; У Европи националних држава; Литература

272. ЖИВКОВИЋ, МИРОСЛАВ: Реално трагање за могућим = Realistic Search for Feasible Changes. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 150-154. Учешће у јавној расправи о Уставу

273. ИВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ: Зон Политикоон. – Vol. 28, бр. 4 (1994), стр. 549-550. Приказ књиге: Богољуб Шијаковић „Зон Политикоон“, Унирекс, Подгорица, 1994.

274. ИВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ: Трансформације појма револуције = Transformetion of the Notion of Revolution. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 153-161.

275. ЈОВАНОВИЋ, ГОРАН: From Immigrants to Ethnic Minorities : Southern Italians, Eastern European Jews and Poles in America, 1880-1924. = Од имиграната до етничких мањина : јужни Италијани, источно-европски Јевреји и Пољаци у Америци, 1880-1924. – Vol. 29, бр. 1 (1995), стр. 59-76. Садржај: Inter-ethnic relations; Southern Italians versus Nothern Italians; Eastern European Jews versus German Jews; Polish Catholics versus Polish Jews; Southern Italians, Eastern European Jews and Poles versus Irish; Immigrant leaders and the americanization movement; Southern Italians; Eastern european Jews; Poles; Conclusion; Selected bibliography

276. КУЉИЋ, ТОДОР: Александар Велики : идеологија и организација ране античке монархије = Alexander the Great : ideology and organization of the early antique monarchy. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 121-139. Садржај: Идејна припрема личне власти у полису; Александров култ: спонтани настанак или смишљено стварање; Својатање и утицај Александровог култа; Литература

277. ЛАУШЕВИЋ, САВО: Пропаст комунизма и разбијање Југославије = The Downfall of Communism and Disintegration of Yugoslavia. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 581-582. Приказ књге Светозара Стојановића, издавачи „Филип Вишњић“ и Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 1995.

278. ЛУТОВАЦ, ЗОРАН: Муслимани у политичком животу СРЈ = Die Muslime im politischen Leben in der BR Jugoslawien. – Vol. 28, бр. 4 (1994), стр. 519-526. Садржај: Политичко организовање Муслимана; Меморандум о успостављању специјалног статуса за Санџак; Неслагања и поделе међу муслиманским лидерима; Завршно разматрање; Литература. – Чланак представља део ширег рада на пројекту Института друштвених наука „Развој парламентаризма у земљама Источне Европе и Југославији“ који финансира Министарство за науку и технологију Србије

279. MARANGUDAKIS, MANUSOS: The Rise and Fall of Byzantine Nationalism = Успон и пад византијског национализма. – Vol. 30, бр. 1 (1996), стр. 77-90. Садржај: Introduction; A prologue for nationalism; Nationalism reconsidered; The intensification and rationalization of the Byzantine centra power (6th c.); The first ideological connection of centre and periphery (7th c.); Isauroi, Arabs, and thepeasants (8th-9th c.); Aggressive nationalism (10th-11th c.); Byzantium shattered; Unstable nationalism; Could nationalism save Byzantium?; References; Other Sources

280. МАРКОВИЋ, МИХАИЛО: Узроци разбијања Југославије = The Causes of Breaking up of Yugoslavia. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 205-212.

281. НЕШКОВИЋ, РАТКО: Босна и Херцеговина између рата и мира. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 185-187. Приказ зборника: „Босна и Херцеговина између рата и мира“, Институт друштвених наука, Београд, 1992

282. PETRAS, JAMES; VIEUX, STEVE: Босна и обнова хегемоније Сједињених Држава = Bosnia and the Revival of US Hegemony. – Vol. 31, бр. 4 (1997), стр. 427-451. Садржај: НАТО, хладни рат и хегемонија САД; Амерички погледи на уједињење Европе; НАТО у потрази за самооправдањем; Заливски рат и Сомалија; Распад Југославије: европска иницијатива; Амбиције Немачке; Селективна индигнација; Пропаганда и интелектуалци; Европска независност: босански тест; Оспоравање Венс-Овеновог плана; Контакт група; Дејтонски споразум: америчко „вођство“ на делу; Повратак НАТО пакта; Закључак; Литература

283. ПЕШИЋ, ВЕСНА: (Уводна реч на јавној расправи о Уставу СФРЈ). – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 135.

284. ПРИБИЋЕВИЋ, ОГЊЕН: Слабости српске опозиције = The Weakness of Serbian Opposition. – Vol. 28, бр. 3 (1994), стр. 349-358.

285. РАДИНОВИЋ, РАДОВАН: Моћ и немоћ војске у распаду Југославије = Strength and Weakness of the Army, During the Proces of Disintegration of Yugoslavia. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 283-296. Садржај: Уводне напомене; Застарелост стратегијске концепције одбране; Неуспео покушај војне реформе ради иновирања стратегијске концепције; Лутања врховне команде око стратегијског плана ангажовања ЈНА; Да ли је војни пуч био неминован?

286. РАНКОВИЋ, МИОДРАГ: Уставне промене и друштвени систем – једна социолошка пројекција = Constitutional Changes and Social System – an Sociological Projection. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 142-143. Учешће у јавној расправи о Уставу СФРЈ

287. СКОПЉАНАЦ, НЕНА: Прилог афирмацији критичке науке о политици = Ан Introduction to Affirmation of Critical Theory of Politics. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 355-358. Приказ књиге: Љубомир Тадић: „Наука о политици“, ИРО Рад, Београд, 1988.

288. СЛАВУЈЕВИЋ, ЗОРАН Ђ.: Изборна кампања ’93 : стратегија „отрежњења“ насупрот стратегији „завођења“ = Election Campaign ’93 : „sobering“ strategy versus „seducing“ strategy. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 15-26. Садржај: 1. Предкампања социјалистичке партије Србије; 2. Основна обележја кампања најзначајнијих партија; 3. Стратегија „отрежњења“ насупрот стратегији „завођења“; Литература. – Текст представља део ширег рада на пројекту Института друштвених наука „Развој парламентаризма у земљама Источне Европе и Југославији“ који финансира Министарство за науку и технологију

289. СЛАВУЈЕВИЋ, ЗОРАН Ђ.: Старовековна пропаганда = Ancient-Times Propaganda. – Vol. 30, бр. 2 (1996), стр. 155-169. Садржај: Четири миленијума старовековне пропаганде; Универзалне тековине старовековне пропаганде; Литература. – Текст представља за часопис приређен уводни и закључни део ауторове књиге „Старовековна пропаганда – од Вавилонске куле до ‘Панем ет цирценсес'“, која треба да изађе из штампе у издању Института друштвених наука и „Радничке штампе“

290. СЛАВУЈЕВИЋ, ЗОРАН Ђ.: Старовековна пропаганда : политичко-пропагандни ангажман Исократа, највећег атинског писца говора и учитеља реторике = Ancient-Times Propaganda : political-propaganda activities of Isokrat, the greatest Athens’s speech writer and rethoric teacher. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 555-563. Литература. – Прилог представља део ауторове књиге „Старовековна пропаганда“, која је у штампи, у издању „Радничке штампе“ и Института друштвених наука

291. СТЕПАНОВ, РАДИВОЈ: Потиснуто цивилно друштво. – Vol 30, бр. 4 (1996), стр. 558-562. Приказ зборника, уредник Вукашин Павловић, Еко центар, Београд, стр. 511

292. ТАДИЋ, СЛАВКО: Јасно и разговетно мишљење о разговетним стварима. – Vol. 31, бр. 3 (19970, стр. 421-422. Приказ књиге: Љубомир Тадић „Политички лексикон“, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1996, стр. 339

293. ТОДОРОВИЋ, МИРЈАНА: Претпоставке и начела уставних промена = Presumptions and Principles for the Constitutional Changes. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 136-141. Текст заједничког предлога уставних промена. – Датирано: У Београду, 28. марта 1988. Потписници: Удружење књижевника Србије, Социолошко друштво Србије и Филозофско друштво Србије

294. ТОПИЋ, ЛИДИЈА: Либерализам у Србији XIX века. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 321-324. Приказ књиге: Милан Суботић „Срицање слободе“, ИФДТ-Градина, Ниш, 1992.

295. ТРКУЉА, ЈОВИЦА: Плитак газ уставних промена = The Skin-Deep of the Constitutional Changes. – Vol. 22, бр. 1/2 (1988), стр. 144-149. Учешће у јавој расправи о Уставу

296. ТУРЗА, КАРЕЛ: Замка егалитаризма. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 325-332. Приказ књиге: Роберт А. Дал „Увод у економску демократију“, Савремена администрација, Београд, 1993.

297. ЦВЕЈИЋ, СЛОБОДАН; ИЛИЋ, ВЛАДИМИР: Национализам на Косову : једна секундарна анализа = Nationalism in Kosovo : a secondary analysis. – Vol. 28, бр. 4 (1994), стр. 505-518. Садржај: Увод; Резултати анализе: национализам на Косову; Резултати анализе: нација, слој, интерес; Литература

 

33 – ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ. ПРИВРЕДА

 

298. ГЕРЕКЕ, ЉИЉАНА: Покушај оцене материјалних могућности развоја здравствене делатности = The Attempt to Evaluate Financial Resources of the Health Care Development. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 43-66. Садржај: Увод; а) Циљ и ограничења; б) Полазне основе; Досадашњи развој материјалне основе здравствене делатности; а) Кретање народног дохотка Југославије; б) Кретање средстава за заједничку потрошњу; ц) Кретање средстава за здравствену заштиту; Процена развоја материјалне базе до 2000. године; а) Процена динамике материјалног дохотка; б) Могуће измене пропорција расподеле; Здравствена делатност у „маказама“ потреба и могућности; а) Процена очекиване динамике захтева за здравственом заштитом до 2000. године; б) Могућности за превазилажење проблема несклада; Литература

299. ЛАБУС, МИРОЉУБ: Улога економије у распаду Југославије = The Role of Economy in Desintegration of Yugoslavia. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 225-236. Садржај: 1. Увод; 2. Однос економије и политике; 3. Спољни узроци распада; 4. Опште претпоставке распада земље; 5. Политичка расподела ренти; 6. Криза институција; 7. Распад Савеза комуниста Југославије; 8. Закључак

300. ПРОКОПИЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ: Зашто је пропао комунизам? = Why Communism Collapsed?. – Vol. 30, бр. 1 (1996), стр. 3-23. Садржај: Препреке ефикасности; Економска основа моћи; Раст заснован на инату; Лекција за будућност; Литература

301. ПРОКОПИЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ: Ка тржишној демократији : (нека кључна питања транзиције у Источној Европи) = Toward Market Democracy : (some key issues related to the transition in the East Europe). – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр.527-543. Садржај: Зашто је пропао комунизам?; Шта је транзиција?; Зашто је приватно власништво најефикасније?; Шта је најважније за приватизацију?’Који модел приватизације је оптималан?; Утицај прилика на транзицију и приватизацију; Повратак бивших комуниста на власт у Источној Европи; Литература

302. ПРОКОПИЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ: Улога синдиката после пропасти комунизма = The Role of Unions After Collapse of Communism. – Vol. 31, бр. 3 (1997), стр. 305-322. Литература. – Ранија верзија чланка била је основа ауторовог реферата на међународној научној конференцији под насловом „Синдикат у дефинисању стратегије социјално-економског развоја“, која је у организацији „УГС Независност“ и „Економске политике“ одржана у Београду 16-18 јуна 1995. године

303. РАДИВОЈЕВИЋ, РАДОШ: Предузетништво и социологија = Enterpreneurship and Sociology. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 126-127. Приказ зборника радова, редактори Божо Милошевић, Силвано Болчић и Фуада Станковић, Матица српска, Нови Сад, 1993, стр. 182

304. САВИН, КСЕНИЈА: Професионална идеологија и процес професионализације занимања : (из емпиријског истраживања) = Professional Ideology and the Professionalization Process. – Vol. 24, бр. 1/4 (1990), стр. 49-63. Садржај: Друштвени положај професије; 1. Виђење сопствене радне улоге; 2. Вредносна оријентација; 3. Самопроцена друштвеног статуса; 4. Професионална идеологија; а) Теоријска својства професионализма; Емпиријски фактори професионалне идеологије „традиционалних“ и „нових“ професија

305. СТОЈАНОВИЋ, БОЖО: Теорија игара и економска наука = The Game Theory and Economics. – Vol. 31, бр. 2 (1997), стр. 183-202. Садржај: 1. Увод; 2. Предмет проучавања економике; 3. Основни појмови теорије игара; 3.1. Кратак историјат; 3.2. Основни појмови; 3.3. Коалиције; 4. Теорија игара и проблем рационалног понашања; 5. Теорија игара и значај институција; 6. Примена теорије игара; 7. Закључак; Литература

306. СТОЈАНОВИЋ, БОЖО: Friedrich August von Hayek, Пут у ропство, Global Book, Нови Сад, 1997. – Vol. 31, бр. 4 (1997), стр. 519-526. Садржај: 1. Белешка о писцу; 2. Фундаментални ставови аустријске школе; 3. Кључни ставови књиге „Пут у ропство“; 4. Закључна разматрања

 

34 – ПРАВО

 

307. BURGESS, АДАМ: Критичке рефлексије о повратку регулисања права националних мањина у источно/западне европске послове = Critical Reflections on the Return of National Minority Rights Regulation to East/West European Affairс. – Vol. 31, бр. 3 (1997), стр. 283-295. Садржај: Нови фокус на права националних мањина; Успон, пад и повратак надгледања права националних мањина; Спречавање „Eurogeddon-а“ и ограничавање културног наслеђа?; Крај реалне политике?; Једна Европа или две?; Литература. – Превела Вера Вратуша-Жуњић

308. ДАВИДОВИЋ, МИЛЕНА: О изборима и истраживањима = On Elections and Surveys. – Vol. 25, бр. 1/4 (1993), стр. 97-98. Приказ књиге: Срећко Михаиловић и сарадници „Од изборних ритуала до слободних избора. Сондажа јавног мњења уочи првих вишестраначких избора у Србији“, Институт друштвених наука, Центар за политиколошка истраживања и јавно мњење, Београд, 1991.

309. ЂУРИЋ, СЛАђАНА: A Case Study of the Feud (vendetta) in Kosovo and Metihija (Yugoslavia) = Студија случаја крвне освете (вендетта) на Косову и Метохији. – Vol. 29, бр. 4 (1995), стр. 545-553. Саопштење на Second European Conference of Sociology – European Societies Fusion of Fission (30.аугуст-2.септембер 1995. Budapest)

310. КРЕЋА, МИЛЕНКО: Пар напомена о основним правним елементима концепције растакања југословенске федерације = А Цоупле оф Ремаркс Concerning the Legal Framework of Destruction of Yugoslavia. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 213-223. Садржај: Питање самоопредељења; Питање граница

311. МИХАИЛОВИЋ, СРЕЋКО: Сондажа јавног мнења уочи првих вишестраначких избора у Србији = Sondage of the Public Opinion Just Before the First Multi-party Elections in Serbia. – Vol. 24, бр. 1/4 (1990), стр. 19-33. Садржај: Основни подаци о току истраживања; 1. Циљеви и предмет истраживања; 2. Хипотезе; Резултати истраживања; И Изборна партиципација и апстиненција; 1. Изборни партиципати; 2. Неодлучни; 3. Изборни апстиненти; II Изборне оријентације; (1) Изборне присталица Демократске странке; (2) Изборне присталице Српског покрета обнове; (3)Изборне присталице Социјалистичке партије Србије; III Детерминанте изборног понашања; (1) Утицај страначке идентификације; (2) Утицај имиџа кандидата; (3)Утицај друштвених проблема покренутих у изборној кампањи (Идеолошке детерминанте изборног понашања)

312. МОЛНАР, АЛЕКСАНДАР: Легалистичка доктрина и протоправо у старој Кини = The Doctrine of Legalism and Proto-Law in Ancient China. – Vol. 29, бр. 1 (1995), стр. 17-40. Садржај: Религија, власт и друштвена структура у Кини у времену од 5. до 3. века пре н.е.; Конфучијанизам и легализам; Протоправо у држави Ч’ин и у Кини за време династије Ч’ин; Литература

313. МРВИЋ, НАТАША: Диверзиони концепт кривичноправног система – реалност или утопија = Diversion Outline of the Criminal-legal System – Reality or Utopia. – Vol. 28, бр. 1 (1994), стр. 99-105. Садржај: 1. Увод; 2. Облици примене диверзионих мера; 3. Ограничења диверзионог концепта; 4. Најпогодније подручје примене диверзионих мера и поступака; 5. Закључак; Литература

314. ОБРЕНОВИЋ, ЗОРАН: Источна Европа, Југославија и избори у Србији : (поводом избора у Србији) = East Europe, Yugoslavia and Election in Serbia. – Vol. 24, бр. 1/4 (1990), стр. 35-48. Садржај: Национализам и нациократија; Источна Европа и посткомунистичка дезоријентација; Неуспела модернизација, традиција и избори у Србији; Перспективе

315. ОБРЕТКОВИЋ, МИРЈАНА: Права деце и социјални рад = Children’s Rights and Social Work. – Vol. 28, бр. 3 (1994), стр. 359-368. Садржај: Детињство, породица и права детета; Нови погледи на права деце; Права детета и аутономијапородице; Социјални рад и правна интервенција; Уместо закључка: могућности успостављања нових односа између права и социјалног рада; Литература

316. СЕКЕЉ, ЛАСЛО: Да ли је могућа мирнодопска Југославија? =Is Peacetime Yugoslavia Possible?. – Vol. 28, бр. 2 (1994), стр. 237-252. Садржај: Проблеми југословенског федерализма; Либерална федерација; Ратна цена економске дезинтеграције; „Реални национализам“ као довршење самоуправног система; Напомене; Литература

317. СТЕВАНОВИЋ, ИВАНА: Малолетничко преступништво и поремећаји у понашању деце и омладине Juvenile Deliquency and Behavioral Disorders of Children and the Young. – Vol. 28, бр. 3, (1994), стр. 399-408. Садржај: Увод; Малолетство као нормативни појам; Раширеност малолетничког преступништва и поремећаја у понашању деце и омладине; Нова светска решења као израз тежње за сузбијањем малолетничког преступништва поремећаја у понашању деце и омладине; Закључак; Литература

 

396 – ФЕМИНИЗАМ. ЖЕНА И ДРУШТВО. ПОЛОЖАЈ ЖЕНЕ

 

318. ПАПИЋ, ЖАРАНА: Бивша мушкост и женскост бивших грађана бивше Југославије = Ex-Masculinity and Ex-Femininity of Ex-Yugoslavian Ex-citizens. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 79-88. Проширена верзија саопштења на VI Симпозијуму International Association of Women Philosophers (IAPh), „Forum on Women’s Rights: A Future Without Discrimination“, 22-25 април 1992, Vrije Universitet, Amsterdam

 

61 – МЕДИЦИНА

 

319. ГОЈКОВИЋ, ВЕСНА; КОСТИЋ, ПЕТАР: Личности и околински чиниоци стицања сексуалног искуства девојака = Personality and Social Factors in Acquiring of Sexual Experience at Girls. – Vol. 28, бр. 4 (1994), стр. 527-540. Садржај: Приступ проблему истраживања; Методологија истраживања и основна хипотеза; Резултати и дискусија: личносни чиниоци сексуалне активности; Литература

320. KRAŠEVEC-RAVNIK, ERNA: Promocijske strategije zdravlja v novem javnem zdravstvu = Promotional Strategies of Health in the New Public Health. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 67-74. Садржај: Увод; Zdravje kot družbeni projekt; Paradigma novega javnega zdravstva; Strategije promocije zdravja; Aktualna vprašanja javnemu zdravstvu; Reference

321. ОРЕШКОВИЋ, СТИПЕ: Animal rationale – субјект или предмет медицинске знаности : (у потрази за изгубљеним човјеком) = Animal Rationale – Subject or Object of Medical Science. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 15-24.

322. САНТРИЋ, ВЕЉКО: Медицина и друштвене знаности: велики неспоразум = Medicine and Social Science: Huge Misunderstanding. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 5-14.

323. СТАМБОЛОВИЋ, ВУК: Војни трошкови и народно здравље = Military Spending and People’s Health. – Vol. 23, бр. 1/2 (1989), стр. 137-143. Садржај: Специјални ратови; Вазалски учинци; Питање мере

324. СТАМБОЛОВИЋ, ВУК: Медицина – од оруђа ка служби = Medicine – From the Tool to the Service. – Vol. 31, бр. 3 (197), стр. 337-348. Садржај: 1. Слом система здравственог осигурања; 2. Срозавање квалитета услуга; 3. Корупција; Квантни скок; … Култура институција; … Противречности. – Овај текст представља основу из које је, саображавањем његовом програмском карактеру, изведен текст „Преображај медицине“, штампан као део „Програма радикалних економских реформи“ у редакцији Групе 17

325. СТАМБОЛОВИЋ, ВУК: Медицина, ван паске. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 3.

326. СТАМБОЛОВИЋ, ВУК: По „матрицама искуства“ = According to „Matrices of Experience“. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 25-34. Садржај: Неко друго мерило; Измена динамике; Ка „току“; Откуда ова енергија?

 

929:316 – Ликови социолога

327. БОГДАНОВИЋ, МАРИЈА: In memoriam : Војин Милић (1922-1996). – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 563. Слово декана на комеморацији проф. Војину Милићу на Филозофском факултету у Београду одржаној 11. децембра 1996. године

328. БОЖОВИЋ, РАТКО: In memoriam : Манојло Броћић 1932-1994. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 318-320.

329. БРДАР, МИЛАН: Ум vs. револуција : епилог : Карл Р. Попер (1902-1994) = Mind vs. Revolution : the epilogue : Karl R. Poper (1902-1994). – Vol. 28, бр. 4 (1994), стр. 541-548. Некролог. – Садржи и одабрану библиографију Карла Попера

330. КОКОВИЋ, ДРАГАН: In memoriam : Борислав-Боро Џуверовић 1944-1993. – Vol. 27, бр. 1/4 (1993), стр. 316-317.

331. КОКОЉ, МИТАР: Thorstein Sellin. – Vol. 30, бр. 1 (1996), стр. 119-122. Некролог. – Садржи и одабрану библиографију Thorstena Sellina

332. ЛАЗИЋ, МЛАДЕН: Оборени храст. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 166-167. Поводом смрти Рудија Супека

333. МИЛИЋ, АНЂЕЛКА: Др Ружа Петровић (1928-1993). – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 172-173. Некролог

334. МИЉКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР: In memoriam : Бранислав М. Недељковић. – Vol. 23, бр. 3/4 (1989), стр. 109-120.

335. НЕМАЊИЋ, МИЛОШ: Професор Војин Милић. – Vol. 30, бр. 4 (1996), стр. 564-565.Речи изговорене на комеморацији посвећеној професору Војину Милићу, одржаној на Филозофском факултету 11. децембра 1996. године

336. ПОПОВИЋ, МИХАИЛО В.: Сећање на професора Војина Милића. – Vol 30, бр. 4 (1996), стр. 566-569. Текст говора који је аутор одржао на комеморацији посвећеној професору Војину Милићу, одржаној на Филозофском факултету 11. децембра 1996. године

337. ТУРЗА, КАРЕЛ: Друштво убијају, зар не? : поводом смрти Рудија Супека, Неце Јованова и Руже Петровић. – Vol. 26, бр. 1/4 (1992), стр. 163-165.

338. УСКОКОВИЋ, ЂОРЂИЈЕ: Неца Јованов (1929-1993). – Vol 26, бр. 1/4 (1992), стр. 168-171. Садржи и библиографију важнијих радова Неце Јованова

 

Преписка. Петиције. Представке

339. ЛАКИЋ, РИСТО: Отворено писмо Станици милиције Даниловград. – Vol. 22, бр. 3 (1988), стр. 363-364. Предмет: Јавни протест због привођења и саслушавања невиних грађана и повреде уставног начела о неповредивости тајне писма. – Датирано: Сарајево, 22.09.1988.

 

РЕГИСТАР АУТОРА

 

Аврамовић, Зоран 91-92, 124, 263

Антонић, Слободан 264

Аранитовић, Добрило 1

Ахтик, Мирослав 206

Бабић, Јован 52-53

Бакић-Голубовић, Слободанка 106

Баћевић, Љиљана Ј. 223, 265

Бирвиш, Александар 252

Бјелајац, Слободан 238

Благојевић, Марина 22

Богдановић, Марија 171, 327

Божовић, Ратко 328

Божовић, Ратко Р. 266

Болчић, Силвано 71-72, 137-138

Бранковић, Србобран 125, 216

Брдар, Милан 62, 107, 217, 329

Броћић, Дарко 224

Броћић, Љубинка 239-241

Bruch, Daniel C. 108

Burgess, Adam 307

Бутиган, Вјекослав 153

Васиљевић, Зорица 161

Васовић, Мирјана 225

Vieux, Steve 282

Вратуша-Жуњић, Вера 109, 200, 218

Вујовић, Сретен 110, 162-163

Вукићевић, Слободан 111, 139

Вукомановић, Милан 57

Вуковић, Слободан 140, 154, 172-173, 226

Вукотић, Бојана 2-3, 6, 253, 258

Вуксановић, Дина 234

Вулетић, Владимир 42, 63, 94-95, 112, 174

Вулетић, Зорица 175

Wallerstein, Immanuel 126

Wolf, Boris 68

Гереке, Љиљана 298

Глинтић, Татјана 270

Гојковић, Весна 319

Голубовић, Загорка 73-74

Gonthier-Пешић, Бранислава 113

Гордић, Александар 49

Гоусгоунис, Никос 207

Гредељ, Стјепан 103, 155

Гвоић, Љубивој 54

Давидовић, Душан 267

Давидовић, Милена 83, 268-269, 308

Дивац, Ацо 164

Драгићевић-Шешић, Милена 235-236

Ђорђевић, Живота 271

Ђорђевић, Драгољуб Б. 100

Ђорђевић, Радомир Д. 184, 219

Ђурић, Слађана 84, 309

Ђуровић, Богдан 55

Живкови, Мирослав 272

Илић, Владимир 114-116, 176, 297

Инђић, Триво 201

Ивановић, Мирослав 7, 50, 190, 254, 273-274

Ивановић, Станоје 101

Ивковић, Сузана 208

Јанићијевић, Милосав 75, 233

Јањетовић, Драган 242

Јањић, Дуан 188

Јевремовић, Зорица 259

Јевтић, Мирољуб 220

Јефтић, Невенка 260

Јовановић, Горан 275

Јовановић, Наталија 102

Каван, Јан 156

Кандидо-Јакшић, Маја 209

Катунарић, Вјеран 117

Кестер, Герард 141-142

Кнежевић, IVанка 165

Kozakiewicz, Helena 104

Кокољ, Митар 331

Коковић, Драган 143, 330

Коларић, Иван 58

Колин, Марија 210

Коматина, Славица 243

Кораћ, Весна 214, 246

Костић, Петар 319

Крашевец-Равник, Ерна 320

Крећа, Миленко 310

Крсмановић, Томислав 157

Кубурић, Зорица 221-222

Кузмановић, Татјана 76

Куљић, Тодор 158, 276

Лабус, Мирољуб 299

Лажњак, Јасминка 59

Лакић, Ристо 339

Лаушевић, Саво 277

Лазић, Младен 77, 132, 177-178, 332

Ливада, Светозар 179

Лутовац, Зоран 278

Љубојев, Петар 261

Мандић, Срна 159

Манојловић, Зоран 4

Марангудакис, Манусос 279

Марјановић, Радован 78, 180

Марковић, Вера 227

Марковић, Михаило 280

Масникоса, М. 248

Матејко, Алеxандер Ј. 144, 211

Маџгаљ-Жакула, Слађана 23-24

Миленковић, Павле 44

Миленковић, Тома 21

Милић, Анђелка 79, 333

Милић, Војин 64, 98, 255

Милићевић, Александра 166

Милојић, Драгана 171

Милошевић, Божо 89, 145-148

Миљковић, Александар А. 96, 167, 334

Мимица, Аљоша 118

Мировић, Ненад 168

Митровић, Милован М. 80, 97, 105, 119, 133-134

Михаиловић, Срећко 202-203, 228-231, 262, 311

Младеновић, Биљана 149

Молнар, Александар 312

Момировић, Константин 65

Мрвић, Наташа 313

Мркшић, Данило 127

Мудровчић, Жељка 85

Немањић, Милош 244, 249-250, 335

Нешковић, Ратко 281

Николић, Лазар 43, 120

Николић-Ристановић, Весна 66, 185-186

Новаковић, Нада 150, 191

Обреновић, Зоран 135, 314

Обретковић, Мирјана 315

Одри-Картаг, Агнеш 245

Опалић, Петар 46-48, 121, 212

Орешковић, Стипе 321

Пантић, Драгомир 256

Папић, Жарана 318

Перасовић, Бењамин 192

Петрас, Јамес 282

Петровић, Мина 86

Петровић, Миодраг 169

Петровић, Ружа 181

Печујлић, Мирослав 81

Пешић, Весна 136, 283

Пинауд, Хенри 141-142

Поповић, Михаило В. 82, 122, 182, 336

Поповић-Бабовић, Марија 193

Првуловић, Петар 204

Прибићевић, Огњен 284

Пријић, Илија 56

Пријић, Славко 56

Прокопијевић, Мирослав 160, 300-302

Пушић, Љубинко 90, 170

Радивојевић, Радош 99, 128, 303

Радиновић, Радован 285

Радовић, Борислав 87

Радуловић, Драган 197

Ранковић, Миодраг 93, 129, 194-195, 286

Рашевић, Мирјана 88

Савин, Ксенија 213-214, 232, 246, 304

Сантрић, Вељко 322

Сантрић, Вјеко 215

Секељ, Ласло 316

Szabo, Mate 196

Симовић-Хибер, Ивана 245-246

Синђелић, Светозар 51

Скопљанац, Нена 287

Славујевић, Зоран Ђ. 288-290

Спасић, Ивана 123, 247

Стамболовић, Вук 323-326

Станков, Невена 5

Стевановић, IVана 317

Степанов, Радивој 291

Стојанов, Младен 151

Стојановић, Божо 305-306

Стојковић, Бранимир 130

Суботић, Милан 45, 198, 257

Тадић, Славко 292

Тодоровић, Мирјана 293

Томановић, Смиљка 251

Топић, Лидија 294

Трипковић, Гордана 131, 187

Трипковић, Милан 199

Тркуља, Јовица 183, 205, 295

Турза, Карел 296, 337

Ускоковић, Ђорђије 338

Фајгељ, Станислав 65, 67

Филиповић, Мирко 152

Хошек, Анкица 68

Цвејић, Слободан 69-70, 297

Цветковић, Владимир 189

Цуцић, Викторија 246

Шварц, Бенџамин 237

Шушњић, Ђуро 60-61


[1] Објављено у Социолошком прегледу, год. 32 (1998), бр. 1, стр. 91-128.

Библиографија Социолошког прегледа 1988-1997.